нашите сайтове english

Декларации от № 1 до № 150

Подадена декл. по чл.35, т.1 име промяна ДИРЕКЦИЯ длъжност дата Декларация за имущество и интереси
1   Силвия Красимирова Йовкова   ЗВО Ръководител на ЗВО 16.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
2   Дияна Георгиева Колева   ЗВО Главен вътрешен одитор 16.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
3   Невена Петрова Клюнкова   ПР 30.05.2018 УЧРАУ Началник на отдел УЧРиВАК 16.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
4   Зорница Лъчезарова Велинова  ПР 30.05.2018 УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 17.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
5   Алис Магардич Испенджиян   ДГ 12 "Ян Бибиян" Директор  18.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
6   Екатерина Бончова Мишонова   ЗВО Главен вътрешен одитор 18.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
7   Лидия Николаева Димитрова   ЗВО Главен вътрешен одитор 21.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
8   Милена Генова Минева    АГУП Старши юрисконсулт 21.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
9   Мария Цветанова Петрова ПР 21.062018 АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 21.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
10   Галина Николаева Чернаева-Гонова   АГУП Гл. експерт "Недвижимо културно наследство - част конструктивна" 21.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
11   Eлена Николова Гаданчева   ДГ №14 "Дружба" Директор 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
12   Никола Аврамов Колев   УСКОР Началник на отдел ОМП 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
13   Георги Тодоров Иванов   УСКОР Гл. експерт "Отбранително мобилизационна подготовка" 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
14   Теменужка Иванова Калинчева   ДГ43 Пинокио Директор 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
15   Даниела Иванчева Клинкова    ССИ Гл. специалист "Регистратор на класифицирана информация" 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
16   Росен Иванов Димитров   ССИ Гл. експерт "Завеждащ Регистратура за класифицирана информация" 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
17   Венелин Михайлов Маринов   УСКОР Гл. специалист "Доброволни формирования и РОСН" 22.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
18   Ирина Иванчева Нинова ПР 30.05.2018 УЧРАУ Гл. инспектор "Вътрешен административен контрол" 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
19   Петя Цветанова Петрова ПР 14.06.2018 ПНО Юрисконсулт 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
20   Нора Стефанова Момчева ПР 04.06.2018   Секретар 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
21   Мирослав Васков Георгиев   ИАО Гл. експерт "Хардуерни ресурси" 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
22   Георги Николаев Николов   ИАО Ст. експерт "Системен администратор" 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
23   Купен Стоянов Пашов   УСКОР Началник на отдел ДЗН 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
24   Румен Василев Пейчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
25   Анастасия Маринова Георгиева   Здравеопазване Директор 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
26   Владимир Николов Стойков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
27   Соня Димитрова Георгиева ПР 30.05.2018 Туризъм Директор 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
28   Славка Василева Стаматова ПР 29.05.2018 Туризъм Младши експерт "Категоризация на туристическите обекти" 23.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
29   Веселин Александров Икономов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 25.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
30   Алина Николаева Блажева   ИАО Гл. експерт "Системен администратор" 25.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
31   Магдалена Георгиева Георгиева   УЧРАУ Гл. експерт "Здравословни и безопасни условия на труд" 25.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
32   Марин Петров Даскалов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 25.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
33   Тихомир Йорданов Облаков   УСКОР Ст. експерт "Аварийни дейности и доброволно формирование"  25.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
34   Георги Иванов Диамандиев   УСКОР Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 25.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
35   Калин Петров Конецовски   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
36   Валентин Николов Байчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
37   Красимир Христов Цвятков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
38   Юлия Петкова Петкова   КОБС Директор 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
39   Людмила Илиева Дикова   КОБС Началник на отдел ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
40   Марияна Илиева Митакова   ЗВО Главен вътрешен одитор 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
41   Милена Владимирова Вълчанова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
42   Клавдия Симеонова Василева ПР 07.06.2018 КОБС Гл. експерт "Контрол и координация административни преписки към ОбС" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
43   Галина Маринова Плугчиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
44   Стоянка Христова Георгиева   Туризъм Старши експерт "Категоризация на туристическите обекти" 28.05.2018 напуснал
45   Росен Цветанов Стаменов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
46   Стефан Демиров Стефанов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
47   Борислав Иванов Николов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Одесос" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
48   Петьо Радинов Петков   МД Гл. инспектор "Принудително събиране" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
49   Кремена Георгиева Георгиева   МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
50   Янка Тодорова Асенова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци"      28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
51   Милена Николова Капитанова ПР 01.06.2018 МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
52   Марияна Панталеймонова Ганчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
53   Лидия Михова Кънчева   ДГ 20"Бриз" Директор 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
54   Ивелина Христова Иванова   ДГ№9"Ален мак" Директор 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
55   Анета Дончева Стаменова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
56   Дияна Златева Янева   ЦПЛР Директор 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
57   Александра Георгиева Стойчева   КОБС Мл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
58   Йовка Иванова Илиева   ОСИСД Старши експерт "Реклама" 28.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
59   Петя Симеонова Симеонова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
60   Галя Живкова Никова   АГУП Ст. експерт "Административно и техническо осигуряване" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
61   Нели Славова Зайкова   УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
62   Мария Петрова Домусчиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
63   Ирена Божидарова Митева   АГУП Гл. експерт "Енергийна ефективност" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
64   Драгомира Костова Македонска   ДГ№36"Морска звездица" Директор 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
65   Белица Атанасова Паунова   АГУП Мл. експерт "Недвижимо културно наследство - част архитектурна" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
66   Параскев Велчев Кузманов   УСКОР Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
67   Джемиле Исмаилова Джелилова ПР 05.06.2018 КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
68   Галя Господинова Георгиева    КОБС Началник на отдел ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВЕН" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
69   Цветелина Маринова Добрева    УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
70   Гергана Николова Беделева   УЧРАУ Гл. експерт ТРЗ 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
71   Гинка Николаева Стефанова   Туризъм Старши експерт "Категоризация на туристическите обекти" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
72   Гергана Стоянова Железова    АГУП Гл. експерт "Част конструктивна" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
73   Младен Стоянов Стоянов   Туризъм Началник на отдел "Категоризация" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
74   Мариета Красимирова Димитрова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
75   Кремена Кирилова Манолова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
76   Валентина Николаева Миленкова   УЧРАУ Гл. експерт "Административни услуги" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
77   Теодоси Иванов Тодоров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
78   Александър Ангелов Александров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
79   Лъчезар Петков Керанков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
80   Валентин Радев Трифонов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Аспарухово" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
81   Галя Миткова Моева-Петкова   КОБС Гл. експерт "Връзки с обществеността" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
82   Антония Маринова Димитрова   ИИБ Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
83   Марин Йорданов Николов   УСКОР Старши експерт "Видеонаблюдение" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
84   Росица Пенчева Николова   Превенции Ст. експерт "Превантивни програми" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
85   Димитър Василев Димитров   Превенции Главен експерт "Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
86   Цветанка Атанасова Стоянова   ОМД Гл. експерт "Подкрепа на личностното развитие" - 0,5 бр. 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
87   Станимир Ганчев Ганев   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
88   Десислава Игнатова Цветанова   ИИБ Гл. експерт "Енергиен мениджмънт" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
89   Людмила Павлова Михайлова   АГУП Гл. специалист "Архитектура" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
90   Анелия Добринова Митева   УЧРАУ Мл. експерт "Административно обслужване" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
91   Невяна Михайлова Кеманова   Туризъм Старши експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
92   Светла Георгиева Чобанова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
93   Цветелина Петрова Калканджиева   АГУП Ст. експерт "Градоустройство" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
94   Цветелина Недкова Борисова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
95   Йорданка Янакиева Петкова   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
96   Даниела Стоянова Тодорова   МД Ст. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
97   Радост Желева Кръстева   АГУП Старши експерт "Градоустройство" 29.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
98   Марияна Стефанова Парушева   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
99   Събина Недева Атанасова   Превенции Старши счетоводител 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
100   Пламен Друмев Йорданов   АГУП Началник на отдел 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
101   Петър Атанасов Петров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Вл. Варненчик" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
102   Мая Петрова Колева   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
103   Светлана Златева Коева   Превенции Директор 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
104   Димитричка Нанкова Великова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
105   Бояна Стефанова Станева    ОСИСД Мл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
106   Дора Колева Дякова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
107   Антоанета Михайлова Стоянова   АГУП Гл. специалист "Кадастър" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
108   Ивета Иванова Гьонова   АГУП Гл. експерт "Вертикално планиране и регулация" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
109   Шена Метова Хаджиева   АГУП Гл. експерт "К и Р" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
110   Николай Добрев Узунов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
111   Мартина Петрова Маркова-Янева    Превенции Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
112   Яни Филчев Филчев     УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
113   Невена Манолова Кирова   АГУП Мл. експерт "НП "Енергийна ефективност"" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
114   Галина Русева Йовчева   ДГ№32"Моряче" Директор 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
115   Аршагуи Дикран Киркорова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
116   Тодорка Йорданова Команчева   МД Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
117   Нели Хрисомирова Никова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
118   Невин Али Басри   УЧРАУ Главен експерт "Информационно и техническо осигуряване" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
119   Крум Панайотов Крумов   ОП ТАСРУД Директор 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
120   Атанас Иванов Греков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
121   Неделчо Димов Неделчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Приморски" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
122   Виолета Николова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
123   Нели Георгиева Иванова   ФСД Счетоводител 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
124   Магдалена Стоянова Стефанова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
125   Таня Богомилова Атанасова    Превенции Гл. експерт "Превенции" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
126   Мая Делчева Попова   Превенции Главен счетоводител 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
127   Марияна Колева Йорданова    ДГ51"Ран Босилек" Директор 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
128   Светлана Александрова Петрова   КОБС Гл. експерт "Канцелария на Общински съвет" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
129   Мирослав Росенов Димитров   УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
130   Дора Петкова Кръстева ПР 27.06.2018 УЧРАУ Гл. експерт "Човешки ресурси" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
131   Мария Нинкова Лозанова   КОБС Мл. експерт "Съдебни преписки и дела" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
132   Мануела Владимирова Василева   Превенции Старши счетоводител  30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
133   Ана Стаматова Василева   КОБС Гл. експерт "Административно и техническо осигуряване" 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
134   Ана Славчева Абрашева ПР 07.06.2018 Превенции Секретар на МКБППМН 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
135   Драгомир Николов Бакалов   ДГ№22"Мечо Пух" Директор ВРИД 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
136   Катя  Петрова Григорова   ДГ№1"Светулка" Директор 30.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
137   Борислав Василев Станчев   Превенции Гл. експерт "Превенции" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
138   Тодор Данаилов Димитров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
139   Небахат Нефет Кадир    УСКОР Ст. инспектор "Екологичен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
140   Екатерина Владиславова Стоянова   УСКОР Инспектор "Екологичен контрол и опазване на реда" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
141   Лилия Валентинова Люцканова   АГУП Гл. експерт "Част архитектурна" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
142   Антония Диянова Генова   УСКОР Специалист "Екологичен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
143   Снежина Дамянова Дамянова   ДГ№37"Пламъче" Директор 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
144   Тодор Недялков Желязков   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
145   Кремена Йорданова Йорданова   УСКОР Ст. инспектор "Строителен контрол" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
146   Таня Николова Кертикова   УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
147   Анастас Димитров Дяков   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
148   Анелия Пеева Петлева-Стефанова    ОСИСД Главен експерт "Дружества с общинско участие" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
149   Янчо Николов Вълев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
150   Енчо Симеонов Георгиев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район      "Младост" 31.05.2018 Чл. 35, ал. 1, т.2
Top