нашите сайтове english

Обява за конкурс за длъжност Началник на отдел „Строителен контрол“ към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“

към ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”

при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър

1.2.Професионална област – Технически науки, Стопански науки

1.3.Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши  

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

       На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

         Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

3.1.4.Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

         Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 22.07.2022г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес sgvasileva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира  и  извършва  контрол  на  строителството  на  територията  на  Община  Варна. Упражнява контрол върху действията на районните техническите служби във връзка с изпълнение на служебните им  задължения за проверка на извършваното строителство върху  територията на съответния район, както и за предприемането на  административни санкции при установяване на неизпълнени или изпълнени лошо или несвоевременно задължения. Осъществява контрол по строителството при откриване на строителни площадки и определяне на строителна линия и ниво на строежите. Организира, координира и контролира работата на служителите в отдел “Строителен контрол” във връзка с техните преки задължения.

7.Минимален размер на заплата: 2380,00 лева.

         При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 294

Лице за контакт: Стелияна Василева

 

Изтегли документи:

Заявление за участие

Декларация по чл.17, ал.3

 

Публикувана на 12.07.2022 г.

    Top