нашите сайтове english

Обявление за подбор за длъжностите: „Ръководител“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Социален работник“ в рамките на Дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИИТЕ „РЪКОВОДИТЕЛ“, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, „ПСИХОЛОГ“ И „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0017 "ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА" НА ОП РЧР И ОП НОИР

Община Варна в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0017   „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР, и във връзка с изпълнението на дейност „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ чрез създаване на Център за обществена подкрепа,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1.  Ръководител  на здравна и социална услуга.

Брой места 1 (дневно работно време - 8 часа) по Трудов договор за срок 12 мес.

Изисквания:

 • висше образование - магистър;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • професионален опит – 3 години в областта на социалните и/или здравни дейности или опит в изпълнението на проекти

Необходими документи:

 • Заявление за участие (по образец), към което се прилагат:
 • Автобиография
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
 • Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

 

Отговорности: Разработва план за действие за идентифициране на лица от целевата група за включване в обучение и заетост; отговаря за подбора на лицата за включване в дейностите за обучение и субсидирана заетост; супервизира работата на трудовите медиатори и им възлага непосредствени задачи; посредничи между наетите лица и работодателя за по-добра интеграция в работната среда.

Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 1401,00 лева. (не се начислява % клас за прослужено време).

 

 1. Медицинска сестра.

Брой места 1 (дневно работно време - 4 часа) по Трудов договор за срок 12 мес.

 

Изисквания:

 • средно специално медицинско образование – медицинска сестра;
 • познаване нормативната уредба в областта на здравната грижа
 • професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;

 

Необходими документи:

 • Заявление за участие (по образец), към което се прилагат:
 • Автобиография
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
 • Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

 

Отговорности: Провеждане работа на терен в етническите квартали на Варна, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране; Провеждане лечебно оздравителни мероприятия; консултации  по здравни грижи, помощ при приемане на медикаменти, следене на кръвно налягане, поставяне на превръзки и други дейности.  

Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 700,00 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

 1. Психолог.

Брой места 1 (дневно работно време - 4 часа) по Трудов договор за срок 12 мес.

  Изисквания:

 • висше образование – бакалавър;
 • професионален опит не по-малък от 1 година

 Необходими документи:

 • Заявление за участие (по образец), към което се прилагат:
 • Автобиография
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
 • Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

 

Отговорности: Психологът предоставя психологическа подкрепа и подпомага работата на останалите специалисти по проекта. Той  извършва психологически оценки на клиентите, психотерапевтична индивидуална и групова работа с клиентите и техните семейства,  консултира специалистите от екипа на проекта, разработва и предлага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации.

Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 700,00 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

 1. Социален работник.

Брой места 3 (дневно работно време - 8 часа) по Трудов договор за срок 12 мес.

  Изисквания:

 • Висше образование - бакалавър
 • Професионален опит: мин. 1 година в сферата на социалните услуги или социалното подпомагане

 

 Необходими документи:

 • Заявление за участие (по образец), към което се прилагат:
 • Автобиография
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
 • Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

 

Отговорности: Води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга; Изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади; Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове; Консултира професионално потребителите и близките им; Поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др. по въпроси, касаещи проблеми, свързани с потребителите на социалната услуга;Осъществява превенция на изоставянето; Оказва специфична помощ на семейства, както и развитие на услуги в подкрепа на тяхното развитие и закрила; Предоставя консултации на родителите/настойниците; Изпълнява и други задачи.

 

Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 715,00 лева (не се начислява % клас за прослужено време).

 

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 08,30 ч. до 18,00 ч. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1, лично от кандидатите, в срок до 21 юли 2022 г.      

 

 1. Подбор по документи:

Всяко постъпило заявление за участие в подбор, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изискванията за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Варна, в раздел “Конкурси“.

В списъка на недопуснатите до интервюто кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 1. Интервю:

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати, в срок до 3 (три) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Варна.

 

Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-213

Лице за контакт: Галена Семова

 

Приложения: 

Заявление за участие за длъжност Ръководител

Заявление за участие за длъжност Психолог

Заявление за участие за длъжност Социален работник

Заявление за участие за длъжност Медицинска сестра

 

Пунбликувано на 18.07.2022 г.

  Top