нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност изпълнител „Електротехник“ към дирекция “УС”, отдел „Техническа поддръжка, експлоатация и противопожарна охрана” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 за длъжност 

Изпълнител „Електротехник“ към дирекция “Управление на собствеността”, отдел „Техническа поддръжка, експлоатация и противопожарна охрана” при Община Варна

  1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         1.1.Степен на завършено образование – Средно;

         1.2.Професионална област – Електротехника;

         1.3.Две години професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

  1. Допълнителни изисквания:

След като бъде извършен подбор и има одобрен кандидат е необходимо той да премине курс за придобиване на 3-та квалификационна група по електробезопасност съгласно правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 W

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

         4.2.Автобиография

         4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

         4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 03.08.2022 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Контролира правилния режим на работа, състоянието и изправността на електрическите съоръжения, чистотата на съоръженията, сигналните и защитните средства.

Монтира и ремонтира електрически инсталации, табла, трафопостове, електрически съоръжения и уредби.

Премества и монтира монтажни детайли за електрооборудване, почиства монтажни съединения и съоръжения.

Изготвя писма и справки за състоянието на климатичните и електрическите съоръжения на сградата.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началник на отдел „Техническа поддръжка, експлоатация и ППО“ и Директор на дирекция „Управление на собствеността“ в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

  1. Месторабота / адрес на работното място:

Община Варна, бул. „Осми Приморски полк“ 43

        

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1450 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

Публикувано на 19.07.2022 г.

    Top