нашите сайтове english

Обява за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност Старши счетоводител към дирекция „Финансово-стопански дейности“, отдел „Счетоводство“ при община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 ЗА ДЛЪЖНОСТ  

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“, ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно

1.2.Професионална област – не се изисква

1.3.Две години професионален опит

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

2.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез интервю.

3.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

3.1. Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

3.2. Автобиография

3.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 09.08.2022 г. на адрес:

гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

5.Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Отчита приходите и разходите на бюджета на Община Варна по единна бюджетна класификация;

Извършва вярното и точно отразяване на счетоводните операции, приходите и разходите, начисляването на трудовите и приравнените към тях възнаграждения и граждански договори, отчитането на движимото и недвижимото общинско имущество, изготвянето и попълването на отчетни и статистически форми, продажбата и фактурирането на услуги и тръжни книжа;

Съдейства за обогатяване на аналитичните нива на отчетност по счетоводните сметки, за които отговаря;

Осигурява спазването на установените правила за оформяне на  документите, свързани с движението на финансовите средства;

Участва в инвентаризациите на активите и пасивите на Общината с цел реалното представяне на финансовия резултат от дейността за всяка бюджетна година.

Води регистър на публичната общинска собственост по Баланса на Община Варна, подлежаща на задължително застраховане;

Осъществява точно и вярно отчитане и отразяване на всички стопански операции при спазването на всички указания на Министерство на финансите, Сметна палата, директора на дирекция ФСД, началника на отдел „Счетоводство“ и “Счетоводна политика на Община Варна”.

Подготвя данни за месечни, тримесечни, годишни отчети, статистически справки и формуляри при приключването на съответни отчетни периоди.

Изготвя декларации и уведомителни писма до дирекция “Местни данъци” в законоустановените срокове за настъпилите промени в сградите - общинска собственост;

Съдейства и подпомага директора на дирекция ФСД и началника на отдел „Счетоводство“ по прилагане и спазване на “Счетоводна политика” на Община Варна и Единния счетоводен софтуер.

Спазва предприетите мерки за опазване на инвентара /краткотрайните и дълготрайните активи/ на Община Варна.

Опазва в тайна служебната информация. Подготви служебна информация за пред специализираните органи /органите на предварителното следствие, прокуратурата или съда, Държавен финансов контрол, данъчни органи, Сметна палата и др.п./ единствено след писмено разпореждане на кмета, директора на дирекция ФСД или секретаря на Община Варна;

Отговаря за съхранението и опазването на счетоводната документация до нейното предаване в архива на Община Варна.

Следи промените в нормативната уредба и следи за тяхното прилагане в практиката.

Създава и води електронни регистри, свързани със счетоводната отчетност, по указания на директора на дирекция ФСД;

При изпълнение на инкасаторски функции в информационния център на Община Варна изпълнява:

Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа. Събира таксите определени по нормативен път /ЗМДТ, Решения на Общински съвет Варна и др. /по приходната част на бюджета на Община Варна.

Извършва касови операции по предварително оформени документи и служебни бележки от упълномощени лица при наличието на всички необходими подписи.

Води касова книга по форма и ред, установени с нормативните актове/ включително и „Счетоводната политика на Община Варна”/.

Проверява фактическата наличност на паричните суми и ценни книжа с касовия остатък, представя касовата отчетност на касовия счетоводител за проверка и осчетоводяване.

При допуснати грешки по документиране на касовите операции в разходните банкови и касови документи или в касовата книга информира своевременно началника на отдел “Счетоводство” и директора на дирекцията за вземане на решение как да се отстрани и преодолее грешката.

Приема, съхранява и предава парични средства и ценни книжа /кочани фактури, приходни квитанции на Министерство на финансите и др./.

Отчита събраните приходи в касата на Община Варна в указаните срокове от главния счетоводител.

Спазва всички процедури и задължителни изисквания по регистрацията и ползването на фискалните устройства и „Счетоводна политика на Община Варна”.

Осъществява и отговаря, под ръководството на началник на отдел „Счетоводство”, за архивирането и съхраняването на всички документи по реализиране на дейността си, в сроковете предвидени в нормативната уредба.

7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1570 лева.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

Публикувана на 25.07.2022 г.

 

    Top