нашите сайтове english

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност Главен юрисконсулт в отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране“ към дирекция “Местни данъци” при Община Варна

СПИСЪК НА
ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

Главен юрисконсулт в отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране“

към дирекция “Местни данъци” при Община Варна

 1. Димитър Димитров
 2. Ивайло Иванов
 3. Десислава Василева
 4. Биляна Михайлова
 5. Елка Георгиева
 6. Недрет Неджибов
 7. Юлия Вълкова
 8. Алена Димова
 9. Мартин Дюлгеров
 10. Гьокшен Хакъ-Алил
 11. Мирена Дамбова
 12. Живко Хаджиев
 13. Милена Минева
 14. Ивайла Василева
 15. Сезай Чолаков

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 16.08.2022 г. от 09:00 часа в сградата на Община Варна, зала „Пленарна“.

      Нормативни документи за подготовка:

 • Закон за държавния служител
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за местните данъци и такси
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Граждански процесуален кодекс
 • Наредба на Общински съвет Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна
 • Наредба на Общински съвет Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна

 

            Система за определяне на резултатите:

 1. Изисквания за решаване на теста:

       1.1. Кандидатите ще решават тест от 30 въпроса.

       1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

       1.3. Време за решаване на теста – 45 минути

       1.4. Минимален резултат за допускане до интервю - 25 верни отговора.

 1. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.
 2. Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.

      

 

Председател  на конкурсната комисия: _______(п)________

 

                                                                            (Нора Момчева)

 

Публикувано на 04.08.2022 г.

 

  Top