нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед Заповед № 2772/08.09.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед №  2772 от  08.09.2022г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

 1        086800         31.08.2022 г. 151-А  В1-0Х1-3МЕ-А0        Апартаменти за гости        "Варна бийч апартмент" , "Varna beach apartment"    9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ."ЮЖЕН ЗАЛИВ", № 4, вх. 11, ет. 4, ап. 6

2        085444         29.08.2022 г. 320-O В1-0ФЩ-39Н-А0      Апартаменти за гости        "Иван Христо Ботев 1БД", "Ivan Hristo Botev 1BD"       9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ."ХРИСТО БОТЕВ", № 18, вх. 3, ет. 13, ап. 103

3        085446         29.08.2022 г. 321-О В1-0ФЮ-39Н-А0       Апартаменти за гости        "Диляна 27-ми Юли 1БД"; "Diliyna27-mi Uli 1BD"      9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ", № 1, вх. Б, ет. 4, ап. 1

4        084776         26.08.2022 г. 323-О В1-0ФЯ-3М0-А0       Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" № 7, ет. 6, ап. 8

5        085442         29.08.2022 г. 324-О В1-0Х0-39Н-А0        Апартаменти за гости        "Радостина Братя Миладинови 2БД", "Radostina Bratya Miladinovi 2BD"   9000, обл. Варна, общ. Варна,  гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ."БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" № 11, ет. 4, ап. 9

6        087176         01.09.2022 г. 325-О В1-0Х2-3МП-А0       Апартаменти за гости                 9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РУСЕ", № 31, ет. 7, ап. 31

7        084861         26.08.2022 г. 711-П  В1-0ФЦ-39Н-А0       Апартаменти за гости        "Хюлия Чаталджа 1БД", "Huliya Chataldza 1BD"  9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ."ЧАТАЛДЖА", № 20, вх. А, ет. 4, ап. 13

8        085186         29.08.2022 г. 712-П  В1-0ФШ-3ЕХ-А0       Апартаменти за гости        "Невен"  "Neven"        9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК", № 139, бл. 38, вх. Б, ет. 3, ап. 29

 

  Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top