нашите сайтове english

Вътрешни правила за организация на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

ПРАВИЛА

за организацията на работа по предоставяне на

достъп до обществена информация в Община Варна

Глава първа

Общи положения

Раздел I

Предмет и обхват

Чл. 1. (1) Правилата за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна, наричани за краткост Правилата, уреждат приемането, регистрирането, разглеждането на писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

(2) Тези правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява в Община Варна.

Чл. 2. Право на достъп до обществена информация имат граждани на Република България, чужденците, лицата без гражданство и всички юридически лица при условията и по реда, определени в Правилата и в Закона за достъп до обществена информация, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсенето и получаването й.

Чл. 3. В Община Варна на лицата по чл. 2 се осигурява право на достъп до обществена информация при спазване на следните принципи:

 1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 4. защита на правото на информация;
 5. защита на личната информация;
 6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Раздел II

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 4. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
 2. устна справка;
 3. писмена справка;
 4. копия на материален носител;
 5. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 (2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

(3) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Чл. 5. (1) Информацията се предоставя в предпочитаната от заявителя форма, освен в случаите, когато:

 1. за нея няма техническа възможност;
 2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

(2) Формата за предоставяне на исканата информация се посочва в решението за предоставяне на достъп.

Раздел III

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 6. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от Кмета на Община Варна.

Чл. 7. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адрес: zdoi@varna.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Когато вносителят на заявлението е упълномощено лице, към заявлението за достъп до обществена информация  се представя писмено пълномощно с нотариална заверка, съгласно изискванията на чл.18, ал.2 от Административно процесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

(3) В случаите по ал. 2  заявителя се уведомява писмено в седемдневен срок от подаване на заявлението, а когато не е посочил трите си имена или адрес за кореспонденция, съобщение, че заявлението му е оставено без разглеждане, се поставя на таблото за съобщения на Община Варна или се публикува на интернет страницата на общината.

Глава втора

Процедура за разглеждане и предоставяне на достъп до обществена информация

Раздел I

Приемане на заявленията за достъп до обществена информация

 Чл. 9. (1) Писмените заявления по ЗДОИ се приемат от служител в Информационния център за административни услуги и се регистрират в Административната информационна система на Община Варна.

(2) При регистрацията на заявленията се използва самостоятелен регистрационен индекс, утвърден от Секретаря на Община Варна.

(3) Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване.

(4) Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на заявлението и датата на постъпване.

Чл. 10. (1) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат  от служител  в информационния център за административни услуги, който ги отразява в протокол съгласно Приложение №2. Протоколът се подписва от заявителя и служителя който го е съставил.

(2) Регистрирането на Протокола за устно запитване се извършва по реда описан в чл.9 от настоящите правила.

(3) За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

Чл. 11. Заявления, получени по пощата или на електронния адрес на Община Варна zdoi@varna.bg се регистрират по реда на чл. 9.

Чл. 12. (1) За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация се предоставя за ползване формуляр-образец – Приложение №1 от тези правила, който не е задължителен.

(2) Формулярите-образци се предоставят на хартиен носител в Информационния център за административни услуги на Община Варна и се публикуват на официалната интернет страница на Община Варна www.varna.bg.

Раздел II

Срокове за разглеждане

на заявленията за достъп до обществена информация

Чл. 13. (1) Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат съгласно сроковете, определени в Закона за достъп до обществена информация.

(2) Когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация.

(3) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 14. Срокът за разглеждане може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, като за това заявителят се уведомява писмено.

Чл. 15. (1) Срокът за разглеждане може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

(2) В случаите по ал. 1 до третото лице се изпраща искане за изричното му писмено съгласие.

(3) При изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

Чл. 16. (1) Когато Община Варна не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган и се уведомява писмено заявителя.

(2) Когато Община Варна не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителя се уведомява за това писмено в установения срок.

Раздел III

Условия и ред за разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация и изготвяне на решение

Чл. 18. Секретаря на Община Варна предава заявленията и устните запитвания за достъп до обществена информация до служителя с вменени в длъжностна характеристика задължения по ЗДОИ.

Чл. 19. Служителя с вменени задължения по ЗДОИ, води електронен регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация.

Чл. 21. (1) След събиране на необходимата информация, служителя с вменени задължения по ЗДОИ я предава на Секретаря на Община Варна за вземане на решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп.

(2) Решението за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се съгласува от Директора на дирекцията, предоставила исканата информация, и Юрисконсулт от дирекция „Правно-нормативно обслужване“.

Чл. 22. (1) В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:

- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

(3) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Чл. 23. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ и редът за неговото обжалване.

Чл. 24. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

 1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ;
 2. достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) В случаите по ал. 1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. 

Чл. 25. Решението за отказ до обществена информация се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Раздел IV

Предоставяне на достъп на обществена информация, отчетност и архив

Чл. 26. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените със Заповед на министъра на финансите разходи в брой на касата на Община Варна и представяне на платежен документ.

(2) Достъпът до обществена информация се предоставя от служителя и в помещението, определени с решението за предоставяне на достъп.

(3) За предоставянето на достъпа до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителя, предоставил информацията.

(4) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 1 и не се заплащат разходи по предоставянето.

(5) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

Чл. 27. В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

Чл. 28. На всяко постъпило заявление служителя с вменени задължения по ЗДОИ води досие, което съдържа: заявлението, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, документа, удостоверяващ плащането на разходите по предоставяне на информацията, и протоколите.

Чл. 29. С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация на официалния сайт на Община Варна периодично се публикува актуална информация.

Чл. 30. (1) За постъпилите заявления за достъп до обществена информация се изготвя годишен отчет, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

(2) Годишният отчет се публикува на официалният сайт на Община Варна www.varna.bg в секция „Достъп до обществена информация“ и на портала за отворени данни, поддържан от администрацията на Министерски съвет, съгласно изискванията на чл.15, 15а, 15б, 15в, 15г, 16, 21  и др. от определено в заповед на Кмета на Община Варна длъжностно лице.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на кмета на община Варна.

2. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

3. Контролът по изпълнението на вътрешните правила ще се осъществява от кмета на община Варна.

 

Вътрешни правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

Заповед № 4628/15.12.2016 г. на Кмета на Община Варна за утвърждаване на вътрешни правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна

Top