нашите сайтове english

Повторно използване на информация по ЗДОИ

Процедурата за използване на информация от обществения сектор се определя в глава IV на ЗДОИ и се извършва по реда на Раздел пети от Вътрешните правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Варна, утвърдени със Заповед на Кмета на Община Варна № 3620/07.11.2022 г.

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от ЗДОИ: „Повторно използване на информация от обществения сектор е използването ѝ за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.“

Заявление за предоставяне на информация за повторно използване

Дължими такси при предоставяне на информация за повторно използване:

Заплащането на услугата се определя на основание чл. 41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед №ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. за определяне на нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация, според вида на носителя.

Вид на носителя

Количество

Норматив

за разход

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Top