нашите сайтове english

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна в Община Варна

  • Отчети, заявки и кореспонденция по въпросите на отсрочване на резервисти и техника от повикване във Въоръжените сили при мобилизация;
  • Данни за числеността на контингентите от резервисти и техника – запас от националното стопанство;
  • Данни по режимното и ограничително снабдяване на населението от общината;
  • Данни за финансовото състояние на военновремевият план и плана за привеждане от мирно на военно положение на Община Варна, извън списъка на информацията, класифицирана като държавна тайна;
  • Данни за оптично – кабелните връзки на община Варна с областната и централната администрация;
  • Данни за начина на радиовръзка и обмена на информация между Община Варна и районите;
  • Обобщени данни по кадастъра за Община Варна на хартиен, магнитен и оптичен носител, водещи до разкриване същността на обектите, свързани с отбраната и националната сигурност;
  • Документи, свързани със събирането на данни при проучването по Глава III, Раздел II от ЗЗКИ, не представляващи държавна тайна, съгласно т.II – 11 от Списъка на категориите информация – Приложение №1 по чл.25 от ЗЗКИ;
  • Отговор на информация, класифицирана като служебна тайна.
Top