нашите сайтове english

Компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини - УСЛУГА №9188

УСЛУГА № 9188

Компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини  

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Постановление №231/01.08.2022 г.,  Постановление №7/19.01.2023 г. и Постановление №30/22.02.2023 г.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: кмет на Община Варна или упълномощено от него длъжностно лице 

Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43
 • електронен адрес: adm_obsluzhvane@varna.bg 
 • телефон за връзка: (052) 820 800
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване 

Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

Заявлението се подава в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране, лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до Кмета на Община Варна на гише в звеното за административно обслужване. Заявлението е по образец, съгласно Приложение №1 към Постановление №231/01.08.2022 г. Към него се прилагат следните оригинали на документи:

В случаите по чл.4, ал.2, т.1 от Постановление №231/01.08.2022 г. – компенсиране на разходи за заплащане на такси по договори с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група:

 1. Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група /прилага се еднократно и при настъпили промени/;
 2. Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 3. Документ за банкова сметка - оригинал/заверено копие.

В случаите по чл.4, ал.2, т.2 от Постановление №231/01.08.2022 г.  – компенсиране на разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица:

 1. Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическо лице;
 2. Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл.16, ал.1, т.1, т.3 и т.4 и ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба №26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
 3. Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл.4, ал.3 от Постановление №231/01.08.2022 г. за физическо лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент” или „Фелдшер”, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика”;
 4. Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
 5. Документ за банкова сметка - оригинал/заверено копие.

* Изисква се нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице);

Служител от звеното за административно обслужване регистрира заявлението в Административната информационна система на Община Варна, модул „Административни услуги" Заявлението се предава на Секретар на Община Варна за резолиране за дирекция „Здравеопазване“.

Дирекция „Здравеопазване“ предоставят на дирекция „Образование и младежки дейности“ копие от входираното заявление, за извършване на следните служебни проверки по компетентност:

 1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група в общинска или държавна детска градина, по ред определен от общината и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. Общината по настоящ адрес не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина, поради липса на места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

След извършване на служебните проверки, дирекция „Образование и младежки дейности“ подготвя становище до дирекция „Здравеопазване“ по обстоятелствата, касаещи тяхната компетентност.

Становището от дирекция „Образование и младежки дейности“  се извежда през ЦАО и се резолира от Директор на дирекция „Здравеопазване“ до Началник на отдел „Лечебни заведения и ДУЗ” и Началник на отдел „Финанси и ТРЗ“ – съответно към Главен експерт „Детско и училищно здравеопазване” и гл. експерт „Финанси“ за последващи проверки. Попълва се контролен лист за конкретното заявление.

В заявлението родителите/ упълномощените лица декларират обстоятелствата по:

 • По чл.3, ал.1, т.4 от Постановление №231/01.08.2022 г. че родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание  за месеца за който се изплаща помощта;
 • По чл. 3, ал. 1, т. 5 от Постановление №231/01.08.2022 г. че не се ползва отпуск по чл.164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

След извършване на проверките по допустимост на разходите и при условие, че на детето не е предложено друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина,  Кметът на общината или упълномощено от него лице със Заповед определя размера на компенсацията за допустимите разходи за съответния месец или мотивирано отказва изплащането на такава. При отказ се изпраща уведомително писмо до лицето по пощата с обратна разписка, чрез ЦАО на Община Варна.

Община Варна  предоставя на Министерството на здравеопазването информация до 20-то число на месеца, в който са подадени документите, по приложение №2 от Постановление №231/01.08.2022 г. за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите;

Средствата се предоставят по бюджетите на общините след акт на МС по предложение на министъра на здравеопазването на базата на обобщената информация по приложение №2;

Средствата се изплащат на родителите от общините по настоящ адрес на детето в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на МС.

Изплащането се прекратява със заповед на кмета при настъпили промени в обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.2, т.4 и т.5 от Постановление №231/01.08.2022 г., при отказ на родителя да запише детето на предложеното му място в детска ясла или яслена група на детска градина, в които детето е кандидатствало. За месеца, в който компенсирането на разхода е преустановено се заплаща пропорционално на дните.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец 

Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване;
 • Със заявление по пощата;
 • Със заявление по електронен път.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите (III-то ниво);

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.varna.bg;

в) интернет адрес за служебно заявяване - adm_obsluzhvane@varna.bg;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Предоставянето на услугата е от м. септември 2022 г. до м. декември 2022 г., съгласно Постановление №231/ 01.08.2022 г. и Постановление №7/19.01.2023 г. за удължаване на срока, до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: услугата е безплатна и се предоставя в срок от 15 работни дни от влизането в сила на акта на МС по чл. 10, ал. 3 от постановление № 231/01.08.2022 г. 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Кмет на Община Варна

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно Глава десета от АПК 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: adm_obsluzhvane@varna.bgzdrave@varna.bg 

Начини на получаване на резултата/компенсацията при извършване на услугата:

 • За получаване на компенсацията: по банкова сметка;
 • За получаване на кореспонденция от Община Варна към заявител - Чрез пощенска/куриерска пратка.

 

Изтегли документи

9188-бланка

Top