нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 3531/01.11.2022г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, за срок до 5 (пет) години

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

         На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 - 1. Заповед № 3531 от 01.11.2022г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, както и промяна на вписаните обстоятелства в НТР а именно:

 -5 / пет / бр. оригинални удостоверения за регистрация на МН – клас „В“ и

-1 /един/ бр. оригинални удостоверения за промяна на вписаните обстоятелства в НТР, подробно описани в Заповед 3531 от 01.11.2022г. на Кмета на Община Варна.

                        Общо 6 /шест/  бр. удостоверения.

 

№ по ред

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

7

1

2

6

8

9

10

11

1

104758

21.10.2022 г.

25-М

В1-0Ч7-3ЦЖ-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент на Черно море", "Apartment on the Black sea"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, ж.к. "Младост", № 146, вх. 7, ет. 7, ап. 57

2

105162

24.10.2022 г.

26-М

В1-0Ч9-3ЦЛ-А0

Апартаменти за гости

"Апартамент Дъга от Гали", "Rainbow APT by Gali"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, м-ст "Пчелина", ул. "Коста Цонев" № 5, ет. 10, ап. 51

3

105154

24.10.2022 г.

381-O

В1-0Ч8-3ЦК-А0

Апартаменти за гости

"Джаз енд Уайн"  "Jazz and Wine Luxury Appartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МИХАИЛ КОЛОНИ", № 18, вх. Б, ет. 1, ап. 1

4

105408

24.10.2022 г.

382-О

В1-0ХП-3Р9-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ПРИМОРСКИ" № 117, ет. 1 и 2

5

106661

27.10.2022 г.

734-П

В1-0ЧБ-3Ч4-С0

Стаи за гости

 

9006, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к." Чайка", УПИ № XX-88, 87, кв. 1

6

106075

26.10.2022 г.

735-П

В1-0ЧА-3ЦЩ-А0

Апартаменти за гости

"Дисмарт"; "Guest apartment Dismart"

9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДУБРОВНИК"  бл. 7, вх. Ж, ет. 1, ап. 16

             

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

 

    Top