нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в подбор на служители в изпълнение на проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в подбор на служители в изпълнение на проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, по процедура BG05M9OP001-2.029, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.029-0012, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

І. Допуснати до интервю кандидати:

  • за длъжността „Пазач“
  1. Красимир Трифонов Рашков
  2. Анатоли Красимиров Радев
  3. Любчо Стефанов Ангелов
  • за длъжността „Хигиенист“
  1. Стефани Юлиян Стефкова
  2. Антоанета Зюмбюлева Русева
  3. Калина Димитрова Пенева

ІІ.  Събеседване с допуснатите кандидати да се проведе, както следва:

На 13.01.2023 г. в сградата на Община Варна /гр. Варна, бул. „Осми приморски полк" №43, етаж 13, стая 1305/ в 14:00 ч.

 

Публикувано на 11.01.2023 г.

 

    Top