нашите сайтове english

Обявление за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност "Социален работник" по проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Варна в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, ще осъществи процедура за избор чрез конкурс на:

 

 • Един социален работник.
 • Работно място: Аксаково:

 Социален работник: 1 (на пълен работен ден)

Обхват: Община Аксаково и малките населени места на територията на Общината

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа” на територията на общината/ите:
 • Информира обществеността;
 • Набира кандидати за приемни семейства;
 • Извършва предварителен подбор на кандидатите;
 • Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
 • Изготвя оценка на кандидатите;
 • Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
 • Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
 • Провежда групови супервизии на приемните семейства;
 • Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
 • Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
 • Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
 • Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
 1. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
 2. Осигурява подкрепа на приемното семейство.
 3. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/ специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
 4. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
 5. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”.
 6. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
 7. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план - графика на дейностите на проекта.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
 9. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
 13. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователно – квалификационна степен: „средно образование”;
 2. Професионална квалификация: хуманитарна;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по- малко от 1 (една) година;
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 2. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 3. Да предлага решения на възникнали проблеми;
 4. Обективност на преценката;
 5. Да познава и прилага законодателството, свързано със социалната услуга „Приемна грижа”;
 6. Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 7. Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 8. Компютърни умения - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Длъжността „Социален работник“ се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда с Кмета на Община Варна за пълно работно време / или непълно, съобразно стандарт за натовареност – 12 действащи приемни семейства, с които работи 1 социален работник.

Основното месечно възнаграждение по трудовия договор на всеки от членовете на Областния екип по приемна грижа се определя в размер на 1200 лв. (словом – хиляда и двеста лева. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”.

ІIІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР ЧРЕЗ КОНКУРС

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в процедурата са:
 • Заявление за участие в процедурата за избор по образец.
 • Автобиография по образец.
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец.
 • Декларация по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в деловодството на община Варна, за Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015” в срок до 06.02.2023 г. включително – 17 часа.
 2. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от сформирана Комисия за избор на областен Екип по приемна грижа;
 3. Конкурсът протича в два етапа:
 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в срок до 3 (три) работни дни от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в срок до 3 (три) работни дни след проверката на съответствията на представените документи.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Варна. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 3 (три) работни дни от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на община Варна.

Кметът на Община Варна сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

Приложения:

1. Автобиография

2. Декларация

3. Декларация за обстоятелствата по чл.107а от КТ

4. Заявление за участие

 

 

Публикувано на 05.01.2023 г.

  Top