нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0008/06.01.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 0008 от 06.01.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

 

8

9

10

11

1

В1-0Ю7-45П-А0

Апартаменти за гости

"Чилин ет сентръл Варна", "Chillinn at central Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "РАДЕЦКИ", № 80/80А, ет. 6, ап. 2 /13/

2

В1-0Ю9-464-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "МАРКО БАЛАБАНОВ" № 45, ет. 2, ап. 2

3

В1-0ЮА-0ФЩ-А0

Апартаменти за гости

"Иван Шишман 26-4", "Ivan Shishman 26-4"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ЦАР ИВАН ШИШМАН", № 26, сграда № 1, ет. 2, ап. 4

4

В1-0Ю8-464-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ."ЛОЗА", № 16, ет. 3, ап. 9

5

В1-0ЮБ-46Р-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ", № 49, вх. А, ет. 2, ап. 22

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top