нашите сайтове english

Обява за подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност Старши експерт „Национални програми по енергийна ефективност” към дирекция „ИИБ“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

за длъжност  Старши експерт „Национални програми по енергийна ефективност” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – технически науки в направление Енергетика, Електротехника, електроника и автоматика или Архитектура, строителство и геодезия

1.3.Една година професионален опит

-  Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика, на същата и на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

 -  работното място е по заместване

  1. Допълнителни изисквания - Добра компютърна грамотност и способност за работа с офис техника.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 03.02.2023 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изготвяне и актуализиране на Бюджетната програма на община Варна, в частта отнасяща се до дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

Контрол по изпълнение на договори и анализ на разходваните средства по капиталовата програма на бюджета.

Изготвяне на възлагателни писма за организиране на обществени поръчки за сключване на рамкови споразумения и договори.

В съответствие с компетенциите си участва при изготвяне на доклади и справки за напредъка по националните програми за енергийна ефективност.

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми.

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност.

Изпълнява допълнително възложени задачи от Началника на отдел „Инфраструктурни проекти” и от Директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” за реализиране на политиката на Община Варна в областта на техническата инфраструктура.

  1. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 1720 лева.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

 

Публикувано на 19.01.2023 г.

    Top