нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0292/30.01.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

Заповед № 0292 - 30.01.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

7

8

9

10

11

1

В1-0ЮЯ-4АФ-А0

Апартаменти за гости

"Луксозно студио - Резиденция  Варна", " Luxuri studio - Varna residens"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Младост, УЛ."АНА ФЕЛИКСОВА", № 16, вх. 10, ет. 6, ат.22

2

В1-0ЮШ-4А4-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ."ПАРИЖКА КОМУНА", № 1, вх. В, ет. 5, ап. 13

3

В1-0ЮЮ-0ЧЧ-А0

Апартаменти за гости

"Елия" "Eliya"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ЧЕРНА", № 3, вх. А, ет. 3, ап. 5

4

В1-0ЮЩ-2ЮК-А0

Апартаменти за гости

"Варна Левски Апартамент", "Varna Levski Apartment"

9010, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БРЕЗА" № 4-а, ет. 1, ат. 2

5

В1-0Я0-0ЦХ-А0

Апартаменти за гости

"Цимерман 33", "Tsimerman 33"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН", блок 33, ет. 1, ап. 32

6

В1-0Я1-4БА-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 182, ет. 9, ап. 34

7

В1-0Я3-4БД-А0

Апартаменти за гости

"Симфония 11"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз-юг", УЛ."Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ", № 5, вх. Б, ет. 11, ап. 63

8

В1-0Я2-4БД-А0

Апартаменти за гости

"Симфония 12"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Бриз-юг", УЛ. "Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ", № 5, вх. Б, ет. 12, ап. 100

9

В1-0Я4-4БЕ-А0

Апартаменти за гости

" Ла Мер Комплекс", "La Mer Complex"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ. "БОЯН БЪЧВАРОВ" № 158, ет. 2, ап. 1

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top