нашите сайтове english

Одобрени кандидати след проведен подбор във връзка с набирането на кандидати за длъжност "Социален работник" по проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ № 2

 СФОРМИРАНА СЪС ЗАПОВЕД № 0293/30.01.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

Във връзка с процедура  за избор чрез конкурс за социален  работник, който ще бъде включен в Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), с доказан професионален опит в дейности по закрила на детето и ще предоставя услугата „Приемна грижа“ по проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, и на основание заповед № 0293/30.01.2023 г.  на Кмета на Община Варна, след проведено интервю на 10.02.2023 г. комисията класира кандидата:

  1. Тодорка Николова Борисова

Комисията предлага на кмета на община Варна, Тодорка Николова Борисова да бъде включена в Областния екип по приемна грижа.

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                  Председател на комисия:  Л. Мирева

 

Публикувано на 13.02.2023 г.

    Top