нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0532/20.02.2023 г.за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

 1. Заповед № 0532 - 20.02.2023. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

7

8

9

10

11

1

В1-0ЯС-4ДИ-А0

Апартаменти за гости

"Сити Сентър Апартмент"   "City Centre Appartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "СТЕФАН КАРАДЖА", № 27, ет. 2

2

В1-0ЯЮ-4ЕБ-А0

Апартаменти за гости

"Джъст"   "Djust"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ШИПКА" № 25, ет. 1, ап. 2

3

В1-0ЯР-4ДЗ-А0

Апартаменти за гости

"№ 9"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "БЕЛИ ЛИЛИИ", № 1, ет. 5, ап. 9

4

В1-0ЯУ-4ДЮ-А0

Апартаменти за гости

"Комфортен и Стилен"    "Comfy & Stylish"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "СВЕТА ИРИНА" № 10, вх. В, ет. 4, ап. 27

5

В1-0ЯТ-4ДП-А0

Апартаменти за гости

"Парк Авеню Азур Делукс"   "Park Avenue Azur Delux"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к. "Св.Св.Константин и Елена",  ул. "56-та", № 2, ет. 5, ап. 35

6

В1-0ЯХ-4Е1-С0

Стаи за гости

"Пика 2"

9006, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УПИ № ХХХI - 896, 2099, кв. 60

7

В1-0ЯФ-4Е1-С0

Стаи за гости

"Пика 3"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", УПИ № ХХХІІ-3147, кв. 60

8

В1-0ЯЦ-4Е1-А0

Апартаменти за гости

"Пика 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, с.о. "Ален Мак", ПИ № 10135.2515.894, кв. 59

9

В1-0ЯЧ-4Е9-А0

Апартаменти за гости

"Марин Делукс" "Marine Deluxe Apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, к.к." Св.Св.Константин и Елена", ул. "56-та" № 2, бл. 2, ет. 4, ап. 28

10

В1-0ЯШ-4ЕБ-С0

Стаи за гости

"Киара 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски,  КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "50", № 25

11

В1-0ЯЩ-4ЕБ-С0

Стаи за гости

"Киара 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА",  УЛ. "50", № 25

12

В1-0ЯЯ-4ЕЖ-С0

Стаи за гости

"Студио Уан"  "Studio One"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, С.О. "МАНАСТИРСКИ РИД", ул. "Роженски манастир" № 4

13

В1-100-4ЕП-А0

Апартаменти за гости

"Чайка 1"  "Chaika 1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка",  бл. 1, вх. В, ет. 2, ап. 25

 

 

 

 

 

     Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top