нашите сайтове english

Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

Мерки и действия в средносрочен и дългосрочен план за недопускане на повторно замърсяване на вече почистени терени и предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места на територията на община Варна

 Мерки и действия в средносрочен план са:

Осигуряване на видеонаблюдение на почистените от замърсявания терени, които са общинска собственост чрез мобилни устройства с пренос на данни в реално време.

Оптимизиране на организираната система за събиране, оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината.

Оптимизиране на организираната система за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата на територията на общината.

Въвеждане на домашно компостиране в общината, чрез използване на компостери. Мярката ще бъде реализирана в еднофамилни къщи, разположени на територията на гр. Варна, в т.ч. селищни образувания и в селата на Община Варна.

Намаляване употребата за продукти за еднократна употреба и  стимулиране на населението за използване на торби за пазаруване за многократна употреба. Провеждане на кампания и предоставяне на торби за пазаруване за многократна употреба.

Мерки и действия в дългосрочен план са:

Изграждане на общинска система за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци за подпомагане на прехода към кръгова икономика.

Изграждане на интегрирана система за управление на излезли от употреба автомобилни гуми, генерирани на територията на община Варна, в т.ч. осигуряване на инсталация за оползотворяването им.

 

    Top