нашите сайтове english

Община Варна набира кандидати за сключване на договор с предмет на дейност „откриване, залавяне и преместване на влечуги на публични и обществени места на територията на Община Варна“

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 За сключване на договор с предмет на дейност „откриване, залавяне и преместване на влечуги на публични и обществени места на територията на Община Варна“

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         1.1.Степен на завършено образование – Не се изисква;

         1.2.Професионална област – Не се изисква;

         1.3.Професионален опит – Не се изисква.

  1. Допълнителни изисквания:

да притежава Разрешително за ползване на изключения от забраните от Закона за биологичното разнообразие, издадено по реда на Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение € 4 и за използване на неселективни уреди, средства за улавяне и убиване от приложение № 5.

 3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

  4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

         4.1.   Заявление за участие, към което се прилагат:

         4.2.   Автобиография

         4.3. Разрешително за ползване на изключения от забраните от Закона за биологичното разнообразие

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 30.06.2023 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Подбор на кандидати:

Изборът на кандидат се определя на база подадени документи

7.Кратко описание на длъжността:

 Откриване, залавяне и обезвреждане на влечуги, на публични и обществени места на територията на Община Варна по подаден сигнал от Оперативния дежурен на Община Варна и консултации във връзка с обезвреждането им

8. Заплащането се извършва на база реално извършена дейност, както следва: по 25 лв. (двадесет и пет лева), при посещение на място, при изрично искане от страна на Община Варна, а в случай, че бъде заловена змия - 50 лв. (петдесет лева). За извършената работа се съставя протокол, който се подписва на място от лицето, подало сигнала.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Дейности по защита на населението” към дирекция “Управление на сигурността и контрол на обществения ред”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-211

Лице за контакт: Жоро Георгиев

    Top