нашите сайтове english

Дирекция "Информационно и административно обслужване"

Дирекция "Информационно и административно обслужване"

Дирекция "Информационно и административно обслужване" има два отдела - отдел "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)" и отдел "Гражданска регистрация (ГР)".

Дирекцията осигурява поддръжка в областта на информационните технологии на Община Варна и второстепенните разпоредители, извършва услуги и дейности, свързани с  гражданското състояние и ЕСГРАОН. Поддържа официалната интернет страница на община Варна (www.varna.bg) и интранет сайт за нуждите на общинската администрация. Поддържа служебен mail сървър, изградената мрежа и следи за проблеми по нея, както и за изградените връзки с районните администрации, населените места и изнесените звена от общинската администрация. Поддържа актуален системния и приложен софтуер, наличните ИТ и хардуер на Община Варна и второстепенните разпоредители.

Top