нашите сайтове english

Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси

Проверката  на задълженията се извършва след въвеждане на единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, или единен идентификационен код (БУЛСТАТ/ЕИК) и на персонален идентификационен номер (ПИН код).  ПИН код за проверка на задължения за местни данъци и такси се получава срещу документ за самоличност в офисите на Дирекция „Местни данъци“. Услугата е безплатна.

Искане за издаване на персонален идентификационен номер (ПИН)

Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси

Top