нашите сайтове english

Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

№ от ИСУН - BG14MFOP001-4.053-0007-C01, МДР-ИП-01-149/14.12.2022г.

Процедура за директно предоставяне: BG14MFOP001-4.053, мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Обща цел на проекта: Основна цел на проекта е дигитализация на архива на създателя на Морската градина-Антон Новак, за да бъде достъпен сред жителите и гостите на град Варна. Дигиталното представяне на културно-историческото наследство, неговата онлайн достъпност и поддържането на икономическата му експлоатация са дейности, залегнали в основата на проекта, и способстват за различни форми на културно и езиково изразяване.

Изпълнение:

Създаден е  дигитализиран архив, в който са включени някои специални колекции с исторически документи на паркостроителя Антон Новак, включващ кореспонденция, архиви от снимки в изпълнение на културната му и информационно-образователна мисия. Тази информация освен, че е дигитализирана, с част от нея е създаден и отпечатан албум, който е преведен на английски и чешки език и съдържа богат архив от снимки и кореспонденция на Антон Новак, чертежи и проекти на Морската градина в гр. Варна.

Проект "Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще"

    Top