нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 2696/09.08.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

1. Заповед №2696-09.08.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно:

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1129-П

1

В1-1ЕЧ-5Ш9-А0

Апартаменти за гости

"Дива череша"    "Wild Cherry"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК " СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ. "45-та", № 4, ет. 2, ат. 6

1130-П

2

В1-1ЕФ-5Ш0-А0

Апартаменти за гости

"С16 Азур Премиум 2"    "C16 Azur Рremium 2"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, КК "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" УЛ."46-та", № 8, ет. 3, ап. С 16

1131-П

3

В1-1ЕШ-5ШБ-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ЧАЙКА", бл. 2, вх. Г, ет. 4, ап. 59

605-О

4

В1-1ЕУ-5ЧБ-А0

Апартаменти за гости

"Блу бийч апартмънт"  "Blue beach apartment"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ ЮЛИ", № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 1-А

607-О

5

В1-1ЕХ-4Ц7-А0

Апартаменти за гости

"Опълченска 27", "Opalchenska 27"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА", № 27, ет. 2, ап. 1

608-O

6

В1-1ЕЦ-3РЛ-А0

Апартаменти за гости

"Голяма морска столица"     "Gran Sea Kapital"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, БУЛ. "ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК", № 70, бл. 6, ет. 2, ап. 5

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top