нашите сайтове english

Съобщениe за издадена № 3174/15.09.2023г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

            На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 3174 - 15.09.2023г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1162-П

1

В1-1ЗН-5Я7-С0

Стаи за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, Ж.К. "ЧАЙКА", бл. 13, вх. А, ет. 1, ап. 2

1164-П

2

В1-1ЗС-5ПД-А0

Апартаменти за гости

"Варна фамилия"    "Varna family"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ", № 76, ет. 4, ап. 7

638-О

3

В1-1ЗМ-62Д-А0

Апартаменти за гости

 

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ", № 20, ет. 2, ап. 4

639-О

4

В1-1ЗП-64Е-С0

Стаи за гости

"Ели Руум Варна"   "Elly Room Varna"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ" № 12, вх. А, ет. 2, ап. 6

 

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top