нашите сайтове english

II ВАРНА -ГРАД НА ЗНАНИЕТО

II ВАРНА -ГРАД НА ЗНАНИЕТО

Дирекция „Образование и младежки дейности“ - изпълнява образователни и младежки политики в 51 общински, 11 частни детски градини; 45 общински, 10 държавни, 12 частни училища; 6 общински и 1 държавен Център за подкрепа за личностно развитие/ЦПЛР/; 6 висши училища, неправителствени организации и неформални групи, работещи на територията на община Варна.

Детски градини

 

Нови детски градини и пристройки с брой новооткрити места – по години:

 

Нов корпус към ДГ№ 23 “Иглика“ - кв. Виница; Нов корпус към ДГ№ 10 „Карамфилче“;

Филиал Другарче“ към ДГ№ 17 “Д-р П. Берон“.

 

Новооткритите места за периода от 2019 до 2023 г.

Разкрити нови 700 места чрез оптимизация на съществуващ и изграждане на нов сграден фонд.

Проекти за нови сгради за детски градини:

Одобрени проектни предложения по Програма за изграждане, пристрояване,

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022:

- Нова ДГ за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно в УПИ IV131- за детска градина, кв. 189, по плана на 12 мр, гр. Варна, ул. Хъшове № 2, р-н Одесос -

2 000 000,00; Провеждат се строителни дейности по договор

- Нова детска градина за 6 групи "Слънчогледи", в УПИ VІ - 519, 520, 522, за детска градина, кв. 35, по плана на 12 мр, гр. Варна, р-н Приморски, ул. Дубровник № 45 - 3 000 000,00;

- Нова сграда за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към детска градина № 17 "Д-р П. Берон", ул. "Ген. Колев" № 90, р-н Приморски - 2 000 000,00;

- Нов корпус на детска градина № 39 "Приказка", гр. Варна, в УПИ ХІ "за детска градина", ПИ10135.4505.62, кв. 9, по плана на ІІ м-р, кв. Кайсиева градина", за 4 групи - 2 000 000,00;

- Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради (включително обзавеждане) на Детска ясла "Роза", УПИ І "за детски дом и ясли", кв. 14, 25 мр, . Варна, р-н Приморски - 600 000,00;

- Нова сграда на детска градина № 48 "Ран Босилек", с. Тополи, в УПИ ІІ "За детска градина", кв. 36 по плана на с. Тополи, (ПИ 72709.501.250) ул. "Здравец" № 1, за 6 групи - 3 000 000,00.

      1.  Училища

Нова сграда за Математическа гимназия – обявена обществена поръчка за проект

Проекти за нови сгради на училища:

Одобрени проектни предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022:

- Нов корпус към VІІ СУ "Найден Геров", УПИ ІІІ-100, "за училище", 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6 мр, ул. Царевец № 1, гр. Варна, р-н Приморски - 2 000 000,00; В процес на изграждане.

- Изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІПМГ "Акд. Методий Попов) в УПИ ІІ 110 за "учебно заведение", кв. 518 по плана на 13 мр, бул. Сливница №113, гр. Варна, р-н Одесос - 5 000 000,00;

- Нов корпус на СУ "Климент Охридски", УПИ ІІ - 1023.422.617.1022 "за училище", кв. 38, по плана на 8 мр, гр. Варна, р-н Одесос - 2 000 000,00;

- Разширение на училище ОУ "Васил Друмев", пристройка към съществуваща сграда в УПИ "за училище", ПИ 10135.2560.221 по КК, кв.23, по плана 18-ти м.р., район "Приморски, гр. Варна - 2 000 000,00;

- Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" - 12 000 000,00;

- Изграждане на нова сграда за ученици от I до IV клас с 2 подготвителни групи в имот с инд 10135.2564.1132с адм. адрес ул. "28- ма" № 28, гр. Варна, р-н Приморски

- 5 000 000,00;

Реализирани проектни предложения по Програма на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища:

- ОУ „Стефан Караджа“ – изградена спортна площадка по баскетбол и волейбол;

- ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ - изградена спортна площадка по баскетбол и волейбол;

- ОУ „Васил Априлов“ - изградена спортна площадка по баскетбол и лекоатлетическа писта;

- ОУ „Черноризец Храбър“ - изградена спортна площадка по футбол.

Капиталови разходи/основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи/ за отчетния период за функция „Образование“ в размер на 23 622 151 лв, от които 14 686 178 лв. са за основни ремонти, 8 752 815 лв. са за дълготрайни материални активи /ДМА/ и 183 158 лв. са нематериални дълготрайни активи. Разпределението им по години е както следва:

2019 г.

 

Общо за функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер

9 468 364 лв., от които :

 

Основен ремонт - 6 163 039 лв.:

 

- Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в детски градини: 509 315 лв.;

 

- Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в училища: 4 333 909 лв.;

 

- НУ „Васил Левски“ - основен ремонт и реконструкция на сградата на училището

(частично плащане): 472 651 лв.;

 

- І ЕГ – преустройство и промяна на предназначението на съществуващата столова в зала за културни мероприятия (частично плащане): 540 057 лв.;

- ОУ „Васил Априлов“ – частична подмяна на гредореда на І етаж със стоманобетонна плоча: 80 675 лв.;

- СУЕО „А.С.Пушкин“ – саниране на фасади на І и ІІ филиал: 56 387 лв.;

- ОУ „Христо Ботев“ – подмяна на електрическата инсталация: 29 822 лв.;

- СУХНИ „Константин Преславски“ – ремонт на покрив над актовата зала и физкултурния салон: 27 643 лв.;

- VІІ СУ „Найден Геров“ – реконструкция на съществуващата сградна газова инсталация (окончателно плащане): 12 342 лв.;

- Изготвяне на проекти за основни ремонти в детски градини: 41 926 лв.;

- ЦПЛР СО „Михаил Колони“ – частична подмяна на дограма: 58 312 лв.

 

Придобиване на дълготрайни материални активи - 3 292 347 лв. в т.ч. :

-Компютри, хардуер и wi-fi мрежа в детски градини и училища 517 664 лв.;

- Сгради: изграждане на нова детска градина към ДГ 23 „Иглика“: 882 888 лв.;

изграждане на нова детска градина към ДГ 10 „Карамфилче“ (частично плащане):

1 215 702 лв.; прилагане на инвестиционен проект за нова сграда за ДГ 48 „Ран

Босилек“ с.Тополи (окончателно плащане): 15 660 лв.

 

-Оборудване, машини и съоръжения: 559 428 лв., в т.ч. в детски градини за 219 493

лв. и в училища – за 339 935 лв. Извършена е подмяна на котли и горелки в 6

детски градини и 5 училища. Закупени са климатици в 17 детски градини, 9 училища и 2 ЦПЛР. В 2 детски градини и в 3 училища са монтирани асансьори за достъпна среда;

 

-Стопански инвентар: 101 005 лв. в т.ч. в детски градини за 69 671 лв., в училища:

25 335 лв. и в ЦПЛР за 5 999 лв.

3.2.Нематериални дълготрайни активи: 12 978 лв. Закупени са програмни продукти и лицензи в 7 училища и 4 детски градини.

 

2020 г.

Общо за функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер на

6 121 494 лв. лв., от които :

Основен ремонт - 4 378 013 лв. : плащания по преустройство на столова в зала за културни мероприятия в I ЕГ (479 330 лв.) и основен ремонт на НУ „Васил Левски“(1458 607 лв.), плащания по основен ремонт и реконструкция, авторски и строителен надзор на площадки за игра на открито в детски градини и училища

(2 283 039 лв.).

Отчетени са: авансово плащане за ремонт на покрив на филиал на ДГ 5 „Слънчо“ за 21 418 лв., топлоизолация на северната фасада в ОУ „Ангел Кънчев“ за 43 245 лв., топлоизолация на част от южната фасада в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – 46 147 лв., проект за ремонт на 1 и 2 етаж на имот с адрес ул. „Петко Стайнов“ №7, предоставен за нуждите на Център за специална образователна подкрепа, за 33 432 лв. В Средношколско общежитие „Михаил Колони“ е извършена подмяна на част от дограмата за 12 795 лв.

Придобиване на дълготрайни материални активи -  1 724 521 лв., в т.ч. :

-Компютри и хардуер в детски градини и училища – 870 720 лв. От целевите средства за осигуряване на компютри в училищата във връзка с дистанционната форма на обучение, получени по Постановление № 283 на Министерски съвет от

15.10.2020 г., са закупени компютри за 408 462 лв. Преходният остатък е 153 550 лв.;

-Придобиване на сгради – 508 595 лв.: окончателно плащане за изграждане на нова сграда към ДГ 10 „Карамфилче“(447 887 лв.), инвестиционен проект за пристройка към ОУ „Васил Друмев“ за целодневна организация на учебния ден (20 400 лв.), промяна на инвестиционните намерения по чл.154 от ЗУТ за нов корпус към VІІ СУ

„Найден Геров“ (40 308 лв.);

-Оборудване, машини и съоръжения – 326 513 лв.:Отчетени са разходи за изграждане на 4 детски площадки за игра на открито към ДГ 10 „Карамфилче“

(70 958 лв.), климатици, стерилизатори в детски градини, израждане на системи за видеонаблюдение и пожароизвестителни системи в детски градини и училища, подмяна на котли и горелки в детски градини и училища.

-Стопански инвентар – 18 693 лв.

Нематериални дълготрайни активи – 18 960 лв. – закупени програмни продукти в 4 детски градини и 7 училища.

 

2021 г.

Общо за функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер на

3 855 991 лв., от които :

 

Основен ремонт - 2 163 653 лв. : строителен и авторски надзор за основен ремонт на филиал към ДГ 5 „Слънчо“ – 1 860 лв.; авторски надзор за основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ 47 „Люляче“ – 1 740 лв.; проект за газова инсталация в ДГ 17 „Д-р П. Берон“ – 2 376 лв.; частично плащане за обект

„Основен ремонт на Дом „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина

за 4 градински групи и 1 ясла с местонахождение ул.“Генерал Колев“№ 90“ –

1 333 018 лв.; основен ремонт и преустройство на 1 и 2 етаж и изграждане на достъпна среда за нуждите на ЦСОП – Варна на имот с адрес: ул. „Петко Стайнов“ №

7 – 147 043 лв.; основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни

площадки на открито в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и  І ЕГ – 514 145 лв.; ремонт на покрив в ОУ „А. Кънчев“ – 90 825 лв.; топлоизолация на комин и парно в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – 45 237 лв.; подмяна на дограма в ОУ „Христо Смирненски“ –

19 005 лв.; ремонт на ограда и портална врата в ЦПЛР СО „М. Колони“ – 8 404 лв.

 

Придобиване на дълготрайни материални активи -  1 633 656 лв. в т.ч. :

- Компютри и хардуер в детски градини и училища –864 броя за 1 098 646 лв.;

- Проект „Пристройка към съществуваща сграда“ в ОУ „Васил Друмев“ – 4 500 лв.

- Оборудване, машини и съоръжения в детски градини и училища (климатици, системи за видеонаблюдение, копирни машини, системи за пречистване на въздуха и др.) – 313 794 лв.;

- Стопански инвентар в детски градини и училища (бойлери, съдомиялни машини, подопочистващи машини, музикални инструменти, училищни мебели, специализирани мебели за деца със СОП и др. – 195 009 лв.;

- Други ДМА : барака-фургон в ЦПЛР Средношколско общежитие „М. Колони“ за

3 540 лв. и ограда с метални пана в ДГ 42 „Българче“ – 18 167 лв.

Нематериални дълготрайни активи – 58 682 лв. за: програмни продукти и

лицензи в училища и  детски градини и лиценз за електронен дневник в общинските детски градини (финансиране по програма на МОН).

2022 г.

Във функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер на

3 163 477 лв., от които :

Основен ремонт - 1 348 394 лв. : проект за газова инсталация в ДГ 17 „Д-р Петър Берон“ – 3 300 лв. и плащане за обект „Основен ремонт на Дом „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина за 4 градински групи и 1 ясла с местонахождение ул.“Генерал Колев“№ 90“ – 941 683 лв.; ремонт на покрив на ДГ

34 „Лястовичка“ – 59 981 лв., ремонт на покрив и фасади в ОУ „Ангел Кънчев“ – 251

820 лв.; ремонт на покрив в ОУ „Христо Смирненски“ – 59 690 лв., изготвяне на инвестиционен проект за „основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – авансово плащане – 21 240 лв. подмяна на дограма в СО „М.Колони“ – 10 680 лв.;

 

Придобиване на дълготрайни материални активи -  1 724 309 лв. в т.ч. :

-Компютри и хардуер в детски градини и училища – 538 броя за 687 629 лв., в т.ч. по проект 1:1 в 11 училища са закупени 225 бр. лаптопи Chromebook за 182 466 лв., от които съфинансиране от Община Варна за 122 608 лв.;

-Комплексен доклад за съответствие на инвестиционен проект за нова детска градина за ДГ 48 „Ран Босилек“ с.Тополи – 1 554 лв.;

-Преработка на проект за нова детска градина „Слънчогледи“ – 18 000 лв.;

- Идеен проект за нова сграда на СУХНИ „К.Преславски“ І етап – 15 903 лв.;

- Оборудване, машини и съоръжения в детски градини и училища (климатици, системи за видеонаблюдение, дигитален планетариум в НАОП „Н.Коперник“) – 107 броя за 758 907 лв.;

- Стопански инвентар (стерилизатори, шкафове, лабораторни маси, музикални инструменти, специализирано оборудване за деца със СОП и др.) – 163 084 лв.;

- Оранжерия и система за капково напояване в ЦСОП – 4 089 лв.;

- Изграждане на ограда в ПГГСД „Николай Хайтов“ – авансово плащане – 75 143 лв.

Нематериални дълготрайни активи – програмни продукти, автоматизирана библиотека в ОУ „Добри Чинтулов“, лицензи по проект 1:1, програмен продукт

„Хонорар сметка“ и „Склад“ в СУ „Гео Милев“, общо 90 774 лв.

 

2023 г.

Общо за функция „Образование“ са отчетени капиталови разходи в размер на 1 012 825 лв., от които :

Основен ремонт - 633 079 лв. за:

- ДГ 17 „Д-р Петър Берон“ – оценка за съответствие на част ЕЕ – 300 лв.;

- НУ „Васил Левски“ – изготвяне на проект за реновиране на спортни площадки 1

890 лв.;

- ОУ „Васил Априлов“ - изграждане на спортна площадка -  46 017 лв.;

- ОУ „Добри Чинтулов“ - изготвяне на технически проект за основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда  –

89 628 лв.;

 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - изготвяне на технически проект за основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда –

63 000 лв.;

- ОУ „Св. Патриарх Евтимий“- изграждане на спортна площадка – 163 888 лв.;

- ОУ „Стефан Караджа“ - изграждане на спортна площадка – 55 798 лв.

- ОУ „Черноризец Храбър“ - изграждане на спортна площадка 149 108 лв.;

- ІV ЕГ „Фр. Жолио Кюри“ – проект за реконструкция, модернизация и енергийна ефективност (авансово плащане) – 36 000 лв.;

- ЦПЛР СО „Михаил Колони“ – проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност (авансово плащане) – 27 450 лв.

За основен ремонт и изграждане на спортни площадки в 4 училища, общо за

557 194 лв., са отчетени 414 811 лв., от които 399 894 лв. (72%) са целеви преходен остатък по ФО-65 от 20.09.2022 г., а останалите 14 917 лв. са от бюджетите на съответните училища.

Придобиване на дълготрайни материални активи -  377 982 лв., в т.ч. :

- Компютри и хардуер в детски градини и училища – 41 броя за 56 905 лв.;

- Оборудване, машини и съоръжения в детски градини и училища (климатици, технически проект за фотоволтаична система в СУХНИ „К. Преславски“, водогрейни котли, пожароизвестителни системи) за 115 130 лв.;

- Стопански инвентар в детски градини и училища за 31 307 лв. лв.;

- Други ДМА : авансово плащане за строителен надзор за изграждане на ограда в

ПГГСД „Николай Хайтов“ – 2 074 лв.;

- Бюст паметник на Любен Каравелов в двора на едноименното училище – 6 000 лв.;

- ОУ „Васил Априлов“ – изграждане на ограда (авансово плащане) 158 880 лв.;

- ДГ 40 „Детски свят“ – ограда на детска площадка за 7 686 лв.

Нематериални дълготрайни активи – програмен продукт Елит – такси в ЦПЛР СО „Михаил Колони“ – 936 лв. и лиценз за защитна стена в СУ „Димчо Дебелянов“ за 828 лв.

 1. Важни стратегически документи:

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна:

На основание чл. 197, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), въз основа на областна стратегия, общински съвет приема общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от две години.  За изпълнение на стратегията ежегодно до 30 април общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Годишният план се приема по предложение на кмета на общината след съгласуване със съответното регионално управление на образованието. Същият се отчита ежегодно пред областния управител.

Така на основание чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се организира и осигурява в съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. От приемането на ЗПУО през 2016 г. Община Варна е приела, изпълнила и отчела две стратегии за периода 2017-2019 и 2020–2021 г. Към настоящия момент няма приета Общинска стратегия, тъй като липсва такава областна. Община Варна изпълнява заложените стратегически цели, като за най-големи постижения счита:

-Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда - В 3 детски градини и 9 училища по проекти, финансирани с европейски средства (2018-2020);

-Осигурена е нова сграда за ЦПЛР-ЦСОП, която е приведена към изискванията за достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда (2021-2022).

Общински план за въвеждане на необходими условия полудневната организация на учебния ден в общинските образователни институции на територията на община варна  да се осъществява преди обяд

Общинският план има за цел да определи етапите и сроковете за създаване необходими условия полудневната организация на учебния ден в общинските образователни институции на територията на община Варна  да се осъществява преди обяд. Планът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредба 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и предвидена реализация в два етапа. Предвидено е разделяне на двойките училища чрез построяване на нови сгради и разширяване на материалната база на училища в гъсто населени райони чрез изграждане на пристройки.

28 училища са създали необходимите условия за едносменен режим, напредък по плана отбелязват всички училища

Стратегия за развитие на образованието в Община Варна за периода 2021-2025 с приоритети:

Приоритет 1: Подобряване качеството на предучилищното и училищното образование: Мярка 1 Подобряване на управлението на образователната система в община Варна за осигуряване на качеството на образователния процес; Мярка 2 Подобряване на работната среда и квалификацията на учителите и служителите в системата на общинското образование; Мярка 3 Повишаване привлекателността на учителската професия и привличане на млади специалисти в преподавателския състав в община Варна; Мярка 4 Нови възможности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; Мярка 5 Разработване на единна система за осигуряване на качеството на образование в община Варна, включваща планирано, поетапно преминаване към една смяна;

Приоритет 2: Развитие и модернизация на материално-техническата база на училища, детски градини и ЦПЛР: Мярка1 Изграждане на нови сгради и пристройки на детски градини и училища в община Варна; Мярка 2 Текуща поддръжка на състоянието на сградния фонд на детски градини, училища и ЦПЛР в община Варна; Мярка 3 Изграждане на нова или осъвременяване на съществуваща материална база за спортни дейности в училища и детски градини; Мярка 4  Изграждане на нови сгради и пристройки на детски градини и училища в община Варна;

Приоритет 3: Опазване здравето на децата и учениците и обезпечаване на тяхната сигурност: Мярка 1 Грижа за здравето и осигуряване на безопасни условия в училищата и детските градини в община Варна; Мярка 2 Осигуряване на оптимални социално-битови и хигиенни услови за децата и учениците в община Варна.

Приоритет 4: Иновации и дигитализация на образованието и обучението: Мярка 1 Подобряване на дигиталните умения и компетентности на педагогическите специалисти; Мярка 2 Насърчаване на развитието на високо цифрено образование;

Приоритет 5: Постигане от учениците на основно ниво ключови компетентности: Мярка 1 Подобряване на образователната среда, чрез обособяване на STEM среда за прилагане на нови методи на преподаване с цел мотивиране на учениците за учене, трайно знание и професионална ориентация в областта на високотехнологичните индустрии;  Мярка 2 Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитие на способности да се решават проблеми.

4. Устойчиви политики в сферата на образованието:

Ежегодно се разработват и утвърждават общински програми в сферата на образованието:

„Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби“ за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти чрез годишни стипендии и еднократно финансово подпомагане, стимулиране на участието в международни олимпиади, конкурси и състезания, насърчаване на научните търсения на студенти;

„Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение“ – основни цели да гарантира на всяко дете и ученик право на качествено образование, достъп до обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, да насърчава усъвършенстването на професионалните умения на ангажираните специалисти, да осъществява междуинституционално взаимодействие между местните и държавни органи и структури за посрещане на разнообразието от образователни потребности на децата и учениците;

Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти – цели повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на училищно, общинско, национално ниво, усвояване на нови методи и подходи в учебно-възпитателния процес, подкрепата за личностно развитие и управлението на образованието.

За организиране на дейностите при реализиране на общинските образователни програми за периода 2019-2023г. от бюджета на община Варна са осигурени общо  1 015 847 лв.,  които са разпределени по години, както следва:

По „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2019 г.“ са отчетени 171 242 лв. Отчетени са следните дейности:

- Подпомагане участието на 74 ученици в международни и национални конкурси и форуми;

- Еднократно подпомагане на 84 ученици за постигнати резултати в национални състезания и 41 ученици с годишни стипендии;

- Връчени 8 поименни студентски награди;

- Организиране на ученически конкурси и състезания : Преглед на училищните духови оркестри, „Моята България“, „Възкресение Христово“, „Св. Климент Охридски“, Национална младежка астрономическа конференция, фестивал „Човек на Луната“, Национален конкурс по астрономия 5-7 клас, „Енергетиката и ние“, „Йовков и християнските добродетели“, Панорама на варненските средни училища, фестивал „Варна моят древен и нов град“;

- Финансиране на детски пленер „Колко са чудни делата ти, Господи“;

- Финансиране на ораторски форум „Гласът на младите“;

- Финансиране на ученически семинар за български език и култура, организиран от фондация „Българска памет“;

По „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 г.„ са отчетени 60 005 лв. Отчетени са следните дейности:

 • Реализирани са 10 проекта на ДГ и училища;
 • Подпомагане обучението на студенти;
 • Осигуряване на дидактически и информационни материали за нуждите на 10 ученика;
 • Сформирани групи за подпомагане обучението по български език през учебно време и в летни училища;
 • Театрална работилница „Усмивка“;
 • Реализиране на подкрепяща и медиаторска програма в районите на гр. Варна: обхванати са над 1100 деца и ученици, 60 учители, над 700 родители;
 • Реализиране на общински дейности, свързани с културата, занаятите и обичаите на различните етноси;
 • Повишаване интереса на учениците към училищните библиотеки – привлечени са над 60 ученици.

По  „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2019 г.“ са отчетени 72 074 лв. за следните дейности:

 • Организиране и съфинансиране на конференции, форуми, квалификационни семинари. Обучени са 94 директори на детски градини, училища и ЦПЛР; 40 учители по физика и астрономия от училища и ЦПЛР;
 • Насърчаване на квалификационното развитие на педагогическите специалисти;
 • Усъвършенстване на управленските компетенции на директорите на детски градини, училища и ЦПЛР;
 • Участие в национални и международни образователни форуми;
 • Участие на 54 варненските учители в ХV Спартакиада на учителите;
 • Провеждане на Месец на науката;
 • Връчена награда „Млад учител“. 14 млади учители са насърчени да останат в професията.

По „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2020 г.“ са отчетени 103 113 лв. за следните дейности:

 • Подпомагане за транспорт на ученици за участие в международни състезания;
 • Изплащане на еднократни стипендии на 36 ученици;
 • Провеждане на общински ученически конкурси „Моята България“, „Рождество Христово“ и Национална младежка конференция по астрономия;
 • Провеждане на Национален исторически конкурс и конференция "Помогни ми да те возвися";
 • Провеждане на ораторски форум „Гласът на младите“;
 • Провеждане на ученически семинари за български език и култура от фондация „Българска памет“;
 • Провеждане на детски пленер „Колко са чудни дела ти, Господи“;
 • Стимулиране на 6 студенти от варненски университети.

По „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2020 г. са отчетени 50 075 лв. за:

 • Финансиране на проекти на 5 детски градини и 3 училища, свързани с допълнителна работа с деца и ученици, невладеещи в достатъчна степен български език, привличане на семейства в образователния процес, обогатяване на дидактичните ресурси за работа с деца със СОП;
 • Подпомагане на 1 зрелостник;
 • Осигуряване на безплатни учебници и учебни пособия за 10 ученици в неравностойно социално положение;
 • Провеждане на лятна ваканционна школа при Първо българско училище;
 • Изпълнение на програма „Театрална работилница „Усмивка“;
 • Реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите на град Варна;
 • Реализиране на дейности, свързани с културата, занаятите и обичаите на различни етноси. Обхванати са над 100 участници;
 • Провеждане на инициативи, свързани с повишаване на интереса към книгите и четенето. Участие в тези дейности са взели около 70 ученици.

В „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2020 г.“ са отчетени 93 865 лв. за:

 • Подготовка на „Първи международен образователен форум – Варна“;
 • Участие на 54 варненските учители в ХVІ Спартакиада на учителите;
 • Насърчаване на квалификационното развитие на педагогическите специалисти. Обучени са 21 педагогически съветници;
 • Усъвършенстване на управленските компетентности на 102-ма директори на детски градини, училища и Центрове за подкрепа за личностно развитие, 45 педагогически специалисти от детски градини, 243 педагогически специалисти от училища;
 • Провеждане на Месец на науката;
 • Връчване на награда „Млад учител“ на 18 млади педагогически специалисти.

По „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2021 г.“ са отчетени  39 840 лв. за:

 • Провеждане на Националния конкурс „Моята България;
 • Провеждане на общински конкурс „60 години от полета на Ю. Гагарин“ ;
 • Провеждане на Национална астрономическа конференция;
 • Еднократно финансово подпомагане на 53 ученици за завоювани призови места в олимпиади и състезания и изплащане на 50% от разходите за транспорт на 3 ученика за участие в международни олимпиади;
 • Награждаване на 13 студенти за постижения в областта на науката;
 • Провеждане от фондация „Човек на фокус“ на ораторски форум „Гласът на младите“.

По „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2021 г.„ са отчетени 30 093 лв. за:

 • Подпомагане на зрелостници и студенти;
 • Подпомагане на деца и ученици в неравностойно социално положение и осигуряване на безплатни учебници и помагала;
 • Финансиране на лятна ваканционна школа при Първо българско училище Варна;
 • Финансиране на програма „Театрална работилница „Усмивка“;
 • Реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите  на  гр. Варна;
 • Провеждане на празници на различни етноси;
 • Провеждане на инициативи за повишаване на интереса на учениците към училищните библиотеки.

По  „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2021 г.“ са отчетени са 65 959 лв. за:

 • Съфинансиране на Международен образователен форум;
 • Организиране на курсове за педагогическите специалисти и обмен на добри практики;
 • Усъвършенстване на управленските компетенции на директорите на детски градини, училища и ЦПЛР ;
 • Участие на варненските учители в ХVІІ Спартакиада на учителите;
 • Финансиране на Месец на науката;
 • Награждаване на 15 млади учители във връзка с Международния ден на учителя.

По „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2022 г.“ са отчетени  89 909 лв. за:

 • Провеждане на Националния конкурс „Моята България“;
 • Конкурс „Воскресение Христово“;
 • Конкурс „Рождество Христово“;
 • 48-ма Национална астрономическа конференция;
 • Конкурс по астрономия;
 • Фестивал „Електричеството и прогреса“;
 • Конкурс „500 г. от експедицията на Магелан;
 • Провеждане на информационна кампания за запознаване с професиите на настоящето и бъдещето;
 • Еднократно финансово подпомагане на 56 ученици за завоювани призови места в олимпиади и състезания;
 • Финансово подпомагане на 8 ученици за участие в международни състезания, конкурси и олимпиади;
 • Участие на ученици от ОДК в музикални конкурси в Латвия и Охрид;
 • Закупуване и разпространение на детски книжки за учениците от първи клас.;
 • Ораторски форум „Гласът на младите;
 • Стимулиране на 19 студенти от варненските университети.

По „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2022 г.“ са отчетени 28 335 лв. за:

 • Подпомагане на зрелостници и студенти;
 • Лятна ваканционна школа при Първо българско училище Варна;
 • Програма „Театрална работилница „Усмивка“;
 • Реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите  на  гр. Варна;
 • Реализиране на дейности, свързани с културата, занаятите и обичаите на различни етноси;
 • Подпомагане за включване в образователния процес и осигуряване на учебни помагала на ученици в неравностойно социално положение.;

По „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2022 г.“ са отчетени 98 190 лв. за:

 • Участие на варненските учители в ХVІІ Спартакиада на учителите;
 • Обучение на директори на училища и детски градини на тема „Дигитализация и устойчивост в образованието“;
 • Провеждане на конференция по физика;
 • Онлайн дискусия с психолози и презентация на Институт за изкуство и терапия ЕООД ;
 • Семинар „Актуални алтернативни практики в управлението на образователния процес“;
 • Участие в международен образователен форум;
 • ФОРУМ „Педагогически мениджмънт за овладяване потенциала на децата със специални образователни потребности“;

Месец на науката;

 • Връчване на награда млад учител и честване на 1 ноември – Ден на народните будители.

По „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби в община Варна през 2023 г.“ са планирани 105 000 лв. Отчетени са 30 927 лв. за:

- Еднократно финансово подпомагане на 3-ма ученика за участието им в международни състезания;

- Финансово подпомагане на 21 ученика за класирането им на І, ІІ и ІІІ място на състезания;

- ХХІ Национален ученически конкурс „Моята България“;

- 49–та Национална младежка конференция по астрономия;

- Общински конкурс „Възкресение Христово“;

- Общински конкурс „125 години от рождението на астронома Фриц Цвики“;

- Международен ден на светлината;

- Отбелязване на 55 години НАОП и 550 години от рождението на Н. Коперник;

- Панорама на варненските средни училища;

- Кандидатстудентска борса Варна 2023;

- Организиране на конкурси и конференции;

- Ораторски форум „Гласът на младите“.

За реализирането на „Програма на община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2023 г.„ са предвидени 55 000 лв. Отчетени са 16 800 лв. за:

- Подпомагане на зрелостници и студенти;

- Провеждане на лятна ваканционна школа  при Първо българско училище Варна;

- Програма „Театрална работилница „Усмивка“;

- Реализиране на подкрепяща, медиаторска програма в районите на град Варна.

По  „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2023 г.“ са планирани 115 000 лв. Отчетени са 65 420 лв. По Програмата са реализирани следните дейности:

- Провеждане на Национална конференция на съюза на астрономите в България;

- Обучение „Арт терапевтични подходи в образованието“;

- Обучение за управленски компетенции на  директорите на детски градини, училища и ЦПЛР;

- Обмяна на опит на педагогически специалисти с побратимения град Дордрехт.

- Участие на варненските учители в ХVІІІ Спартакиада на учителите;

5. Устойчива общинска политика в областта на дигитализацията

Изграждане на училищна STEM/STEAM среда

-4 училищни STEM  центъра са изградени по Национална програма „Изграждане на училищна  STEM  среда“ на МОН в МГ „Д-р Петър Берон“, ОУ „Кап. Петко войвода“, Варненска морска гимназия, Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи;  

-51 училища участват с проектни предложения/ концепции по „Програма за образование“ „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост за изграждане и оборудване на STEM център и на Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

STEM И LEGO® EDUCATION успешно се прилагат в общинските детски градини и Логопедичен център.

STEM среда е изградена в ДГ „Маргаритка“, ДГ „Иглика“, „ДГ „Успех“ и Логопедичен център;

-12 детски градини от град Варна са се възползвали от възможността да обучат свои учители и да закупят комплекти LEGO за децата. ДГ „Дружба“, ДГ „Маргаритка“, ДГ „Ян Бибиян“, ДГ „Детски свят“, ДГ №17 „Д-р П. Берон“, ДГ №23 „Иглика“, ДГ №5 „Слънчо“, ДГ„Делфинче“, ДГ „Хр. Ботев“, ДГ „Синчец“, ДГ„Бриз“, ДГ „Чайка“.

Успешно стартира процесът и в някои общински училища, чиито учители също са обучени и са закупени подходящи LEGO продукти за възрастта на учениците. Това са ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Тополи, ОУ „Йордан Йовков“

Модел 1:1

Община Варна първа в България създаде целенасочена програма с фокус модела 1:1 - устройство за всеки ученик. За 2021 и 2022 година Община Варна е осигурила 260 000 лева за реализирането на модела 1:1, от тях 35 800 лв. за обучение на учителите.

От 21.02.2022г. Варна има Google - референтно училище. Това е Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Академик Благовест Сендов“ - най-новото училище във Варна с изцяло модерна среда, с нов модел на образователен процес, който съчетава технологиите, свободното общуване, индивидуалността и физическата среда в едно училище.

От учебната 2022/2023 г. тринайсет образователни институции в града, от които 12 общински работят по модела. Това са  ОУ “Йордан Йовков“, ОУ "Панайот Волов", VII СУ "Найден Геров", Първа езикова гимназия, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", ОУ "Петко Рачев Славейков", Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх", ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри", ОУ "Захари Стоянов", СУ "Пейо Яворов", ОУ "Ангел Кънчев", ОУ "Константин Арабаджиев".

През учебната 2022/2023 г. се провеждат споделени практики – учителите, работещи по модела, имат възможност да посетят или наблюдават онлайн урок на свой колега от друго училище. Възможност, която е част от изследване, за измерване на добавената стойност на крайния резултат - повишени дигитални умения на ученици и учители, ангажиране на родителите в процеса, подобряване на учебната среда.

Планирани са събития за 2024 година съвместно с Център за творческо обучение – регионално събитие „Социално-емоционалната интелигентност и STEM обучение в предучилищното и началното образование“ и две национални конференции за детски градини и училища.

 

Квалификация на педагогическите специалисти

Участие в обучения, финансирани от община Варна – през отчетния период са обучени над 1000 педагози, психолози, директори на детски градини, училища и ЦПЛР;

Учители от образователните институции на Варна са взели участие в общински, регионални, национални и международни конференции и събития;

Международен образователен форум – Варна - част от каузата Варна – Град на Знанието, организиран от Община Варна с активното участие на варненските висши училища. Провеждането на всяко издание е предизвикателство и възможност за надграждане на темите.

2021 година се проведе Първият международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“

По време на форума са представени иновативни образователни практики у нас и по света, по следните теми: „Иновативни техники в обучението по информационни технологии. Дигитална организация на учебния процес“, „Иновативни модели за партньорство и образование“, „Модернизация на висшето образование“; „Предизвикателства при управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда“, “Обучението в STEM/STE(A)M среда“, “Дигитализация и предизвикателства пред професионалното образование“; „Организация на обучението STEM в предучилищна възраст-методи, средства, резултати. Иновации“, “Място на дистанционното обучение в предучилищна възраст. Форми и методи на работа. Сътрудничество с родителите“, „Дигитализация на управленските процеси в детската градина.

2022 г. Вторият международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“

Форумът приключи със заключителен документ - Меморандум, който е депозиран пред МОН, синдикалните и работодателски организации в образователната сфера на национално ниво.

2023 г. Община Варна организира трето издание на Международния образователен форум.

Тема - „Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствен интелект  - посоки и предизвикателства“ - 31 август - 01 септември 2023 година

Участници и партньори: МОН, НСОРБ, работодателски и синдикални организации, висши училища, кметове, образователни експерти, педагогически специалисти и преподаватели от общински администрации, детски градини, училища в страната, както и от побратимените и приятелски градове на Варна, градове - партньори по програма "Еразъм+".

Участие на Община Варна в Младежки научен фестивал „Ало Космос 3.0.“

Ученици и учители от образователните институции на Варна участват активно в  Младежкия научен фестивал „Ало Космос“. Община Варна бе специален партньор в изданието на фестивала през юни 2023 година. Участваха над 100 деца от Варна.

Астрономите от НАОП „Николай Коперник“ – Варна организираха три работилници:

Галактичен зоопарк - д-р Янко Николов, изработване на комети – д-р Ева Божурова, Уъркшоп - Фази на луната – д-р Ева Божурова и Антоанета Аврамова –Бончева

Инициативи Scratch  и „Кибермагосници“

През 2019 година Община Варна в партньорство с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ организира общинско събитие по повод международния ден на Scratch. Докато се забавляваха с изображения, звуци и анимация децата усвояваха принципите на визуалното програмиране, моделираха различни обекти от околната среда и показаха творческо мислене и умения за комуникация.

2019 г. в Младежки дом 120 ученици от 8 общински училища и ЦПЛР – Общински детски комплекс участваха в обучение за усвояване на техники, средства  методи за комуникация, сигурност и защита в интернет и при употреба на дигитални устройства, кодиране, криптиране, решаване на загадки и др.

В инициативата „Кибермагьосници“ през 2021г. участие са взели над 150 ученици, 25 учители, 68 родители. Усвоените практически и теоретически знания са благоприятна среда за развитие на важни социални умения, развива се активността, инициативността, творческото мислене.

През 2022г. по програма „Киберзащитници“ са обучени директори, психолози, педагогически съветници и учители от 49 образователни институции от гр. Варна.

По време на обучението участниците са запознати с проблема на кибертормоза на подрастващите, както и с разработените от водещи израелски специалисти програми за справяне с него.

Община Варна подкрепи инициативата „Кибермагьосници“ в размер на 75 000 лева, като по този начин предостави възможност на варненските ученици и учители да придобият ценни и изключително важни знания и умения за безопасен интернет и сигурно прилагане на новите информационни и комуникационни технологии.

Безплатни курсове по роботика и програмиране

2023 г. Община Варна и Професионална Гимназия по Компютърно моделиране и компютърни системи "Академик Благовест Сендов" проведоха безплатни курсове по роботика и програмиране за ученици на възраст от 11 до 12 години!

60 деца от различни училища преминаха през курсовете и се възползваха от възможността да открият и развият своите интереси и потенциал в тази област. Ръководители в групите бяха ученици от гимназията, което бе вдъхновяващо и стимулиращо участниците.

6. Награди:

Награда „Варна“ в средното и висшето образование – През отчетния период по Статут, приет от общински съвет-Варна са раздадени  44 индивидуални и 39 колективни парични награди „Варна в сферата на средното и висшето образование на обща стойност 130 000 лв.

Награда „Млад учител“ – за насърчаване на постиженията на младите учители в средното образование ежегодно кметът на общината връчва награда „Млад учител“ по случай международния ден на учителя и деня на народните будители – за периода 2019-2023 г. са отличени общо 58 учители с награден фонд 21 800 лв.

7. Програма „Младежки дейности“

Програма „Младежки дейности“ подкрепя инициативността, творчеството и предприемаческия дух на младите хора от град Варна. Създава условия за личностното им развитие и участието им в живота на Общината.

За периода 01.01.2019 г.- 30.06.2023 г. по програма „Младежки дейности“ са изразходвани 2 488 305 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 552 090 лв. (финансирани 71 проекта).

За летни доброволчески стажове, доброволчески кампании и инициативи са изразходвани 30 228 лв.

За отчетния период са реализирани следните дейности с устойчив характер:

Варненски младежки фестивал на уличните изкуства;

В навечерието на Международния ден на младежта – 12 август, всяка година, традиционно се провежда едно от най – мащабното младежко събития в нашия град „FunCiti+“. В рамките на два фестивални дни се предоставя сцена за изява на млади талантливи изпълнители в областта на музикалното, театралното, изобразителното и др. изкуства. Фестивалът дава възможност да бъдат разгърнати възможностите и потенциала на младите хора, да се отбележат техните постижения и да се планира механизъм за по-доброто им включване в развитието на обществото ни.

Дейности по програма „Родолюбие и военно –патриотично възпитание на учащата младеж“;

Програмата е резултат от съвместната  работа  на  общинската  организация  на  Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ - гр. Варна и дирекция  „Образование и младежки дейности” на Община Варна. Взаимното начинание стартира през 2016 г. като в изпълнение на Споразумението и Плана за съвместна работа се провеждат - пътуващи семинари, конкурси, беседи, лекции и изложби.

Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;

Фестивалът има за цел да стимулира младежкото творчество за създаване на оригинални филми /документални и игрални/, новели, видео клипове, репортажи и новинарски емисии. Във фестивала участват както ученици от България така и от чужбина.

Национално младежко състезание „Какво?, Къде?, Кога?“;

Състезанието има за цел да провокира младите хора селективно да търсят информация и да повишават коефициента си на интелигентност.

Събитието протича в съответствие с официалните правила на Националната асоциация на клубовете на знаещите в България.

Дейности по споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска св. Митрополия и Община Варна;

В рамките на Споразумението са реализирани дейности, свързани със запознаване и приобщаване на младите хора към християнските ценности и православни традиции. Осъществени са: поклоннически пътувания до Света гора, Рилския манастир и др.; отбелязване на големи православни празници – Рождество Христово, Благовещение, Деня на християнското семейство и младеж; конкурси / „Пътят към храма“/, изложби, дебати.

Тържествен концерт по случай Националния празник на Р. България 3-ти март;

Инициативи с академичната младеж;

Ежегодно програма „Младежки дейности“ финансира дейности на варненската академична общност. Реализират се младежки инициативи, конкурси, неформални обучения, научни форуми и др. дейности /Фестивал „Граждани на света“, Национално състезание „Енергетиката и ние“ и др./

Национален студентски фолклорен фестивал и др.

Националният студентски фолклорен фестивал „Срещи на приятелството“ дава сцена за изява на българските студенти и възможност за срещи и културен обмен с колегите им от чужбина. Събитието е предпоставка за създаване на среда за трайни творчески контакти и взаимоотношения.

Кампания „Бъди грамотен“;

Популярната в цяла България инициатива се провежда традиционно през месец юли и в нашия град.

В нея се включват над 2000 участници. Жителите и гостите на града проверяват знанията си по български език, своя правопис и получават безплатна консултация.

 

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 781 293 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 161 297 лв./ финансирани 21 проекта/.

За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 9 888 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

 • Варненски младежки фестивал “Фън сити +“;
 • Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?“ ;
 • Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;
 • Национален студентски фолклорен фестивал;
 • Кампания „Бъди грамотен“.

Програмата осъществява  финансова подкрепа на дейностите на студентските съвети на  варненските висши училища в размер на 39 779 лв. С предоставените средства са реализирани младежки инициативи, симпозиуми, спортни турнири, неформални обучения и други дейности,

Програма „Младежки дейности 2019“ финансира иновативни и отговарящи на реалните потребности на младите хора, младежки инициативи на неправителствени организации /НПО/:

 • „Млади предприемачи“ – СНЦ „Споделено работно място“;
 • „Реализиране на иновативни идеи“ – Фондация „Иноватор“.

По повод 8- ми декември „Празник на студенската младеж“ са предоставени на студентите от варненските висши училища билети  за посещение на театрален спектакъл и посещение на Ескейп рум, както и предметни награди.

 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 434 340лв. За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 144 554 лв./ финансирани 19 проекта/. За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 8 000 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

- Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?“;

- Национална кампания „Бъди грамотен“;

- Детски и младежки културен форум;

- Европейски ден на езиците.

Програмата предостави финансова подкрепа за реализиране на младежки инициативи, симпозиуми, неформални обучения на студентските съвети на варненските висши училища в размер на 46 042 лв. като:

-ВСУ „Черноризец Храбър“ - инициатива „Изкуствен интелект“, „Свободни библиотеки – къщички за книги“, „Развитие на университетски студентски център“;

-ТУ - Варна - състезание „Strong man“, студентска научна сесия;

-ИУ – Варна - юбилейна книга „100 години Икономически университет Варна“, форум „Кариери“;

-МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ - спортен турнир „Купа на Ректора 2020“;

-ВУМ –Варна -  семинар „Бъдещето на образованието“, форум „CampIT”;

-ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Национални поетични празници „Вапцарови дни“, издаване на студентско списание „Контрафорс“ и др.

Програмата финансира   младежки инициативи на неправителствени организации /НПО/ в размер на 101 239 лв.

-Младежка инициатива „Младежко пространство ХамелиON“ – СНЦ „Няма невъзможни неща“;

-Младежка инициатива „Грижа за околната среда – грижа за бъдещето“ – СНЦ „ВарнаЛаб“;

-Младежка инициатива „Варненска академия за младежко предприемачество“ – Асоциация „Образование, иновации, развитие, Варна“;

-Младежка инициатива „Академия Иноватор“ – Фондация Иноватор;

-Младежка инициатива „Децата на Варна рисуват“ – СНЦ „Славянски културен център“;

-Младежка инициатива „Здраве и древни лечителски практики във Варна“ - СНЦ „Музей за история на медицината“;

-Младежка инициатива „Варна с безопасни улици“ – СНЦ „Младежка организация България в Европа“;

-Младежка инициатива „Стартъп-младежко предприемачество“ – СНЦ „Споделено работно място“.

Във връзка със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна са реализирани дейности в размер на 23 000 лв.Поклоннически пътувания;

Отбелязване на 1150 години от създаването на Българската православна църква;

Отбелязване 210 години от смъртта на Св. Преп. мчк  Прокопий Варненски.

Наложената пандемична обстановка в страната от разпространението на COVID 19 не позволи да се реализират много от дейностите, заложени в програмата.

 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 586 913 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 145 811 лв./ финансирани 19 проекта/.

За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 6 000 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

-Варненски младежки фестивал “Фън сити +“;

-Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;

-Национална кампания „Бъди грамотен“;

-Национално младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?“.

-Национален студентски фолклорен фестивал;

-Празничен концерт по случай Националния празник на Р. България-3-ти март ;

-Детски и младежки културен форум „Най-сладкия ден“;

-Конкурс „Народната памет разказва.

Финансирани са младежки инициативи на неправителствени младежки организации в размер на 86 000 лв.:

-Младежка инициатива „Кибермагьосници“ – СНЦ „Трансакадемика“;

-Младежка инициатива „Обединени срещу агресията“ – СНЦ „С грижа за младите“;

-Младежка инициатива „Децата на Варна рисуват“ – СНЦ „Славянски културен център“ и др.

Реализирани са инициативи на варненската академична общност на стойност 35 358 лв.

-„Умни решения за умна Варна“ – състезание „Хакатон“ в партньорство с ИУ – Варна;

-„Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021“- ИУ – Варна;

-„Интелигентно бъдеще 4.0“ – ВСУ „Ч. Храбър“ и др.

Финансовата подкрепа за осъществяване на дейностите на студентските съвети при варненските висши училища е в  размер на 79 000 лв.

-Национално състезание „Енергетиката и ние“ – ТУ – Варна;

-Алея на здравето във Варна – 60 години Медицински университет Варна;

-Фотоконкурс 140 години ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;

-Литературен конкурс „Вапцарови дни“;

-Научен форум „Светът между мира и войната“ – ВСУ „Ч. Храбър“ и др.

 

01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани  526 053 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 102 000 лв./финансирани 12 проекта/.За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 6 000 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

-Варненски младежки фестивал “Фън сити +“;

-Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;

-Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?;

-Национална кампания „Бъди грамотен“;

-Дейности по програма „Родолюбие и военно- патриотично възпитание“;

-Детски и младежки културен форум „Най-сладкия ден“;

-Тържествен концерт по случай Националния празник на Р. България 3- ти март.

За инициативи с академичната младеж са усвоени 23 565 лв.

-Младежка инициатива „Олимпиада по финансова математика за студенти“ –

 ИУ – Варна;

-Младежка инициатива „ Мотивиране и интегриране на студентите в реална бизнес среда“ – ТУ – Варна и др.

За финансова подкрепа на дейности на студентските съвети при варненските висши училища са усвоени 30 250 лв.

-Програма „Киберзащитници“/превенция на кибертормоз на деца и младежи/;

ВСУ „Ч. Храбър“;

-„Кариерен форум „Технология на успеха“ – ТУ – Варна;

-Студентски конкурс „Кръгова икономика“ – ВСУ „Ч. Храбър“ и др.

За финансиране на младежки инициативи на неправителствени организации са изразходвани 151 125лв.

-„Младите хора и дигиталната реалност“ – СНЦ „Моя град“;

-„Активни младежи! Активна Варна! – ВК „Варна- ДКС“;

-Изкуство и социална отговорност“ – Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“;

-„Различно лято“ – СНЦ „Приятели на морето“ и др.

 

01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 159 706 лв.

За доброволчески кампании са изразходвани – 340 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

-Тържествен концерт по случай Националния празник на Р. България 3- ти март;

-Дейности по програма „Родолюбие и военно- патриотично възпитание“/ Конкурс, посветен на 150 години от гибелта на В. Левски “Заветите на Апостола на свободата, В. Левски – актуални в днешното съвремие“;

-Национална кампания „Бъди грамотен“;

-Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?;

-Дейности с франкофонски център Варна /Празник на музиката/.

За финансиране на младежки инициативи на неправителствени организации /НПО/ са усвоени 128796 лв.

-Младежка инициатива „Младежки VR Хъб – Фондация „Под един покрив“;

-Младежка инициатива „Младежка кулинарна академия“ – фондация „Св.Св. Константин и Елена“;

-Младежка инициатива „Работилница за млади предприемачи“- СНЦ „Моят град“;

-Младежка инициатива „живият свят на Черно море“ – СНЦ „Приятели на морето“;

-Младежка инициатива „Улица на мечтите“ – СНЦ „Пресклуб Варна“ и др.

Пълния отчет за управлението на Община Варна в периода 2019 - 2023 година със снимки може да изтеглите тук.

  Top