нашите сайтове english

III РАБОТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - продължение

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 год.

„Общностен център за деца и семейства"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 18.07.2016 г. - 30.09.2023 г.

Обща стойност на проекта: 1 768 154,87 лв.

Цел:

Превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Ранна интервенция на уврежданията;

Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация за бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения;

Семейно консултиране;

Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;

Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;

Семеен център за деца от 0 до 3 години.

Напредък в изпълнението на проекта:

Към момента по проекта от услугите се ползват общо 1993 деца и семейства.

„Приеми ме 2015“

АДБФП е подписан от АСП, а общините са партньори.

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.01.2016 г. до 31.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 3 723 920.49 лв.

Цел: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и да се разшири обхвата й в страната. Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

За всяко дете от целевата група да бъдат подготвени и реализирани дейности в подкрепа на пълноценната интеграция и живот в общността;

Да се постигне положителна промяна на обществените нагласи по отношение на услугата „приемна грижа”, в т.ч. „специализирана приемна грижа“, както и ролята и функциите на професията „приемен родител”;

Да се създадат предпоставки за предоставяне на услугата като държавно делегирана дейност.

Напредък в изпълнението на проекта:

Организирани надграждащи обучение за приемни семейства – 11;

Към момента общият брой на приемните семейства е 125;

Общият брой деца настанени в приемни семейства е 110, от тях децата с увреждане са 16;

19 деца са били осиновени за периода на реализация на проекта;

Деца в реинтеграция - 8;

Децата преминали в друга социална услуга са / ЦНСТ , ДМСГД / 4. 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ - Компонент 3

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 16.03.2020 г. до 14.01.2022 г.

Обща стойност на проекта: 443 470.62 лв.

Цел: Подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

В условията на създалата се епидемична обстановка, при заложен индикатор 898 лица, се осигури подкрепа на общо 1058 лица, от които 58 карантинирани от COVID – 19, лица с увреждания и възрастни хора над 65 - годишна възраст, майки с деца до 12 – годишна възраст.

"Патронажна грижа + в община Варна"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.10.2021 г. до 24.04.2023 г.

Обща стойност на проекта: 1 827 324,07 лв.

Цел: Осигуряване на допълнителна подкрепа за ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в община Варна.

Дейности по проекта:

Изпълнението на проекта осигурява устойчивост на предлаганите към момента услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна - Компонент 2".

Екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 44 бройки осигурява социално-здравни услуги за 495 лица – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица поставени под карантина.

Във второто направление, се реализират мерки, насочени към опазване на здравето на 1 089 потребители на социални услуги, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне – 388 служители.

Назначен е допълнителен помощен персонал – 46 лица за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка, а при необходимост и допълнителна компютърна техника за предоставянето им дистанционно.

Постигнати резултати:

Осигурена е допълнителна подкрепа за ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в община Варна.

Предоставени са интегрирани здравно-социални услуги на 512 лица с увреждания и лица в риск при индикатор 495.

Осигурена е безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка за 1 091 потребители на социални услуги при индикатор 1 089, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне общо за 434 служители.

Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 26.10.2021 г. до 30.06.2023 г.

Обща стойност на проекта: 731 996.88 лв.

Цел: Създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и лицата с увреждания на територията на община Варна чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Обзавеждане и оборудване на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“;

Предоставени от външен доставчик интегрирани здравно-социални услуги „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и разработени вътрешни правила за дейността им;

Обучение, супервизия на персонала и предоставяне на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“;

Обучение, супервизия на персонала и предоставяне на услугата „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“

Постигнати резултати:

Услугите за потребителите са стартирали от 01.07.2022 г., а реализацията им е приключила на 30.06.2023 г.

През услугата за 12 месеца са преминали 54 потребители, като:

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ предлага дневна грижа за лица с различни форми на деменция, насочени към осигуряване на подкрепа в специализирана среда, индивидуално или групово, в рамките на не по-малко от 4 часа дневно и посрещане на ежедневните потребности на потребителите, в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на всеки от тях.

Дейностите на специалистите с потребителите на услугата са организирани под формата на групови и индивидуални занимания по предварително одобрен и утвърден седмичен график, обсъдени и приети индивидуална оценка, индивидуален план за грижа на всеки потребител, здравен и рехабилитационен план.

 "Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" на територията на община Варна"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.03.2022 г. до 30.09.2023 г.

Обща стойност на проекта: 361 520,69 лв.

Цел: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства.

Постигнати резултати:

От 01.03.2022г. е разкрита социална услуга „Приют“ с капацитет 50 места, като реалното предоставяне на услугите стартира на 01.07.2022 г.

С допълнително споразумение към Административният договор, срокът за изпълнение на дейностите е удължен до 30.09.2023 г.

Към 30.06.2023 г. общият брой на настанените потребители е 117. Напуснали са 67 лица.

Разкрити са 10 бр. щатни длъжности.

Общият брой на назначените служители е 19, като към настоящия момент служителите са 12.

Персоналът е преминал въвеждащо, надграждащо обучение и 3 пъти супервизия.

„Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от община Варна"

Проектът е интегриран и се финансира в рамките на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Кандидат по проекта е Община Варна и го изпълнява с още 9 партньора:

"Геко 16" ООД, "Авангард БГ" ЕООД, СНЦ „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие”, ДГ № 8 "Христо Ботев", ОУ "Св. Иван Рилски", ОУ "Отец Паисий", НУ "Васил Левски", ПГГСД "Николай Хайтов", СУ "Любен Каравелов"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 03.12.2021 г. до 30.09.2023 г.

Обща стойност на проекта: 1 589 878.46 лв.

Цел: Създаване и прилагане на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социалноикономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Варна, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. Водеща програма е ОП РЧР с финансиране в размер на 1 199 943,68 лв. Финансиране по ОП НОИР - 389 934,78 лв.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Насърчаване на икономическата активност и заетостта сред уязвимите групи; Повишаване на квалификацията на 80 безработни лица и подобряване на пригодността им за заетост чрез провеждане на мотивационно обучение за 82 лица;

Намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици от уязвимите групи;

Подобряване достъпа до качествено образование за деца и ученици от уязвимите групи;

Подкрепа за по-лесен преход от образование към заетост;

Подобряване на здравния статус и промоция на здравето в маргинализираните общности;

Трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост за 82 безработни лица, както и насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност.

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 09.05.2019 г. до 03.06.2022 г.

Обща стойност на проекта: 1 110 572.16 лв.

Цел: Задоволяване потребностите от предоставяне на услуги в домовете на лица, живеещи на територията на община Варна, в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация.

Постигнати резултати:

За включване в проекта са подбрани 501 потребители – самотно живеещи възрастни хора над 65 години и лица с ограничения или невъзможност за самообслужване, от тях 282, или 56%, са лица с различни по тежест увреждания и лица с ТЕЛК. От потребителите на услугите 366 са жени и 135 мъже. Обхванати за обслужване са потребители както от град Варна, така и от всички населени места, прилежащи към общината - с. Тополи, с. Казашко, с. Константиново, с. Звездица и с. Каменар, за които предоставянето на интегрирани здравно-социални грижи е от голяма необходимост.

„Бизнес пре-акселератор на Североизтока"

Бенефициент по проекта е СДРУЖЕНИЕ ''БИЗНЕС АГЕНЦИЯ'', а партньори са:

Община Варна; ЕКСЕЛИА ЕООД; СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС ФОРУМИ";

СДРУЖЕНИЕ "СПОДЕЛЕНО РАБОТНО МЯСТО-ВАРНА"; Сдружение "Варна Европейска Младежка Столица"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 18.06.2018 г. до 18.08.2019 г.

Стойност на проекта за Община Варна: 7 680.00 лв.

Цел: Връщане в образователната система на отпадналите от нея с цел продължаване на образованието.

Постигнати резултати:

Информирани, мотивирани и насърчени да стартират и развият устойчива самостоятелна стопанска дейност и предприемачество на 260 безработни и/или неактивни и наети лица в четирите области на Североизточен район-Варненска, Шуменска, Добричка, Силистренска област;

Обучения /40-часови/ по предприемачество са преминали 200 лица в проектно базирани присъствени интерактивни практически работилници на принципа "учене чрез правене" за придобиване на най-важните генерични и професионални компетенции за подбор на бизнес идеи, разработване на жизнеспособни планове и модерни методики за управление на бизнес проектите.

„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.01.2019 г. до 12.09.2022 г.

Обща стойност на проекта: 989 064,00 лв.

Цел: Да се осигури качествена грижа за лица с увреждания и да бъде апробиран иновативен модел на социална услуга чрез създаването на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и техните семейства от община Варна.

Постигнати резултати:

Създаден и функциониращ Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в който се предоставят комплексни интегрирани услуги за лица с увреждания от община Варна.

Повишено качеството на живот и преодоляна социалната изолация на 90 пълнолетни лица с увреждания от община Варна, от които 30 лица, ползващи услуги в Дневен център и за 60 лица почасови услуги, консултиране, информиране и подкрепа, терапевтична помощ и рехабилитация на място в Центъра или в дома.

Подкрепени семействата, полагащи грижи за лица с увреждания за връщане на пазара на труда.

"Грижа в дома в Община Варна"

Срок на ДБФП: от 03.01.2023 г. до 03.01.2024 г.

Обща стойност на проекта: 3 318 591,12 лв.

Описание  на проекта:

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора, зависими от грижа и лица с увреждания;

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с консултант по хранене и др. специалисти при необходимост; Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Напредък в изпълнението на проекта:

От стартирането на дейностите по проекта през месец януари 2023 г. екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 111 лица осигурява интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда.

Към края на месец юни 2023 г. са обхванати 613 потребители на почасови мобилни интегрирани здравни грижи и социални услуги на територията на община Варна. Грижата в домашна среда е комплекс от услуги, които включват: посещение от медицинска сестра, консултант „здравословно хранене“, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „социална работа“, като на всеки потребител се предоставят почасово услуги, съобразно предварителна индивидуална оценка на потребностите, изготвена от мултидисциплинарен екип от специалисти.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

"Укрепване на общинския капацитета в Община Варна"

Срок на ДБФП: от 01.01.2024 г. до 31.12.2025 г.

Обща стойност на проекта: 1 107 316,00 лв.

Описание  на проекта:

Ще бъде създаден фронт-офис, обособени работни места в петте районни администрации и в сградата на Община Варна за информиране, консултиране и насочване за ползване на социалните услуги. С провеждане на специализирани обучения, свързани с новите задължения и отговорности, произтичащи от трите закона (ЗХУ, ЗЛП и ЗСУ), ще се повишат компетенциите на служителите на общинската и районна администрации и служители на съществуващите социални и здравно-социални услуги. Дейностите по проекта включват: текущ ремонт, обзавеждане и оборудване на общински помещения за създаване на фронт-офис; наемане, обучение и супервизия на персонала; дейности, свързани с планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги; разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните услуги и информираност на обществото на местно ниво за възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с достъпна среда и лична мобилност за хората с увреждания.

Напредък в изпълнението на проекта:

В съответствие със сключения на 22.03.2023г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.002-0080-С01 дейностите по проекта ще стартират през месец януари 2024 г.

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 год.

„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 18.05.2018 г. до 18.11.2020 г.

Обща стойност на проекта: 15 538 604.38 лв.

Цел: Модернизиране и реконструкция на съществуващо рибарско пристанище, с което се осигури възможност за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба и водни организми.

Постигнати резултати:

Реконструирано модерно рибарско пристанище с капацитет 116 плавателни съда, в т.ч. 103 лодки, разпределени по габаритни категории, 8 места за кораби с дължина 18-24 м. и 5 места за кораби над 24 м. Пристанището е напълно оборудвано с хладилни камери за съхранение на пресния улов, както и с работилница за ремонт на рибарски лодки.

 „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927", гр. Варна"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 06.04.2020 г. до 06.02.2021 г.

Обща стойност на проекта: 420 402.23 лв.

Цел: Насърчаване на социалното благополучие и икономическото развитие на територията на МИРГ и рибарската област, чрез подобряване средата на живот като се използва, опазва и възстановява природния, културно-исторически и демографски потенциал, развитието на техническата инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда, както и обновяване на площи и обекти, за широко обществено ползване.

Постигнати резултати:

С реализацията на проекта, сградата на НЧ "В. Левски-Галата 1927", в град Варна е обновена и ремонтирана, създаден е съвременно обзаведен и компютърно оборудван Морски образователен център, направено е санитарно помещение за инвалиди, съгласно изискванията и е изградена рампа за хора в неравностойно положение.

„Нашето гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 28.05.2020 г. до 28.05.2021 г.

Обща стойност на проекта: 78 725.02 лв.

Цел: Основна цел на проекта е да се предостави инвестиционна подкрепа на дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.

Постигнати резултати:

Създадена и отпечатана e книга, която съдържа информация, относно развитието на рибарския сектор и местната общност, свързана с морето и града. В нея са отразени исторически събития за възникването и съществуването през годините на Първото рибарско училище в България и стогодишнината от създаването му, първите рибарски сдружения във Варна и създаването на крайбрежните паркове, както и факти за рибарството в древния Одесос, за фабриката за рибни консерви "Черно море"-1921г., за създаването на рибарския съюз във Варна1929г., за научно-изследователски и подводни дейности, по откриване на антични кораби в Черно море и др.

Проведени са 2 еднодневни конференции с екологична насоченост, с участници - представители на всички сектори на крайбрежната икономика и с квалифицирани лектори, за да запознаят аудиторията с информация за поддържане и опазване на околната среда, „Синия растеж“ и популяризиране на културно историческото наследство.

Проведени са 6 тематични изложби на територията на район Аспарухово, организирани на места, на които информацията стига до голям брой жители и туристи от всички възрастови групи и сектори.

„Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 02.03.2022 г. до 02.09.2023 г.

Обща стойност на проекта: 391 457.83 лв.

Цел: Постигане на социалното благополучие и икономическото развитие на територията на район „Аспарухово“.

Развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот чрез облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център, като по този начин се използва, развива, опазва и възстановява природния, културно-исторически и демографски потенциал. Подобрява се и се развива техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното използване на морските ресурси - син растеж, повишаване на енергийната ефективност, дейности свързани с рибарство/рибарски селища, опазване на околната среда и подобряване безопасността и условията на труд.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Реализирането на проекта предвижда облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на Информационен обучителен център, обновяване на алеи, поставяне на осветление и озеленяване.

„Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще“

Срок на ДБФП: от 14.12.2022 до 14.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 61 891,41 лв.

Описание  на проекта:

Проектът на Община Варна е насочен към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията на МИРГ Варна, р-н Аспарухово - Белослав- Аксаково. Повишаване на осведомеността за ползите от наличното природно и морското културно наследство и насърчаване използването на териториалната идентичност за популяризиране, чрез дигитализация на архива на създателят на Морската градина - Антон Новак. Заздравяване на връзките и обединяване на местните жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на природното и културно наследство, вкл. морското наследство.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Отпечатване на книга за Антон Новак;

Дигитализация на архива на Антон Новак;

Доставена закупената по проекта техника;

Изработени и поставени две гравирани карти с маршрути.

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

"3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Варна"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 15.02.2021 г. до 30.06.2022 г.

Обща стойност на проекта: 164 475.08 лв.

Цел: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Варна, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19, чрез осигуряване на храна и подкрепа.

Постигнати резултати:

Сключен договор за предоставяне на топъл обяд с 300 лица, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да си осигурят сами прехраната;

Приготвен топъл обяд в работните дни на месеца за 300 лица;

Предоставен топъл обяд в работните дни на месеца за 300 лица, включително многочленни семейства с деца;

Предоставени съпътстващи мерки за потребители с установени нужди, в резултат на което ще се подобри качеството на живот, чрез ползване на социални, здравни и образователни дейности и услуги.

"Топъл обяд на територията на община Варна"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.02.2023г.  до 30.09.2025 г.

Обща стойност на проекта: 731 059,20 лв.

Цел: Проектът е продължение на дейността, изпълнявана през програмен период 2014-2020, и цели намаляване на бедността и превенция на социалното изключване чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на идентифицирани лишения от храна и материално подпомагане на хора, които живеят в крайна бедност и изпитват тежки материални лишения.

Очаквани резултати:

Топъл обяд, в това число супа, основно ястие, хляб и два пъти седмично десерт ще се осигурява на 300 лица, отговарящи на следните критерии: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

„Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“

Срок на ДБФП: от 20.04.2023 до 20.10.2023 г.

Обща стойност на проекта: 56 221,11 лв.

Водеща организация е Община Варна.

Партньори: Община Аврен; Народно читалище „Зора 1 - 1937“; ЕТ „Вега - 90 – Стойчо Иванов“

Описание  на проекта:

Дългосрочно развитие на целевата територия Аврен-Варна чрез създаване на МИГ Аврен-Варна и разработване на интегрирана Стратегия за ВОМР, насочена към удовлетворяване на потребности на местните представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Създаване на местна инициативна група Аврен-Варна и разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Аврен-Варна.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

„Просперитет чрез иновации и насърчаване на Устойчиви планове за градска мобилност“, "Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.09.2016 г. до 31.08.2019 г.

Бюджет на Община Варна: 36 577.00 лв.

Партньори:

Водеща организация: Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research (FGM); Австрийска Агенция за изследване на мобилността; Община Копривница (Koprivnica) HR; Община Лютомер (Ljutomer) Словения; Община Храдец Кралове Словения; Община Храдец Кралове, Чехия; Община Фагарас, Румъния;Община Катовице, Полша;Община Варна (Varna) България

Цел: Разработване на Устойчиви планове за градска мобилност.

Постигнати резултати:

Стимулирана е културната трансформация по отношение на околната среда за Устойчивите планове за градска мобилност в държавите-членки в организационната култура на институциите на местно ниво, които се занимават с транспортно планиране. По време на реализацията на проекта Министерствата и Националните агенции съдействаха при подготовката на плана, като в много държави-членки това са
организации, от които градовете получават основна информация. В повечето градове, министерствата са вече в тази роля, така че да подкрепят и засилят подхода на градовете при разработването на плана.

„Към енергийно отговорни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав“, CityWalk

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.10.2016 г. до 30.06.2019 г.

Бюджет на Община Варна: 309 238.23 лв.

Партньори:

Водеща организация: Научно-изследователски център (Scientific Research centre), Словения; Първа Унгарска асоциация за иновации, Унгария; Център за развитие на Словения, Словения; Индустриален парк Нирегихаза ООД, Унгария; Cassovia Life Sciences, Komenskeho 1339, 02401, Kysucke Nove Mesto, Slovakia; Община Вараждин, Хърватска; Община Орадеа, Румъния; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, РБългария; Регионална агенция за развитие на регион Пилзен, Чехия; Община Вайз, Австрия; Община Варна, РБългария; Град Валево, Сърбия; Търговско-индустриална камара на Сърбия, Сърбия.

Цел:

Проектът CityWalk подпомага градовете в Дунавския регион за намаляване на въглеродните емисии, шума и увеличаване на безопасността, за да се превърнат в по-добри места за живеене чрез подобряване на възможностите за разходки. Увеличаване на емисиите на парникови газове и градското натоварване са отрицателни странични ефекти на урбанизацията. Ключово предизвикателство за градовете е да подобрят транспортната система и достъпността чрез екологично чист подход.

Постигнати резултати:

През месец октомври 2019г. проект CityWalk, получи наградата на публиката по време на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел,

Разработени са две стратегии: “Повишаване нивото на пешеходната безопасност, чрез разработване на пешеходни маршрути по проект „CityWalk” и “Разработване на план за пешеходна допустимост на територията на район „Одесос“. Стратегиите са обсъдени и представени пред обществеността на Варна на работни срещи, в които участие са взели над 150 души с различни интереси, организации и професии.

Общо пет пилотни дейности са разработени и реализирани по време на проекта, а участие в тях са взели хора от целия град на възраст от 5 до 75 години:

 „Организиране на пешеходно събитие по проект „City Walk” и обучение на пешеходците по безопасност на открито“;  „Измерване и анализ в определена зона на човекопотока – пешеходци и велосипедисти“; „Повишаване на информираността за безопасност на движението на деца по проект City Walk“; „Движението - това е здраве“; „Повишаване на заинтересоваността на движението на деца по проект CityWalk“.

„Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ – DBS Gateway Region

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.01.2017 г. до 30.06.2019 г.

Бюджет на Община Варна: 198 041.87 лв.

Партньори: Водеща организация: Регионално правителство на Долна Австрия; Tina Vienna; Пристанищни власти (Словакия); Пристанище Будапеща; Пристанище Вуковар; Университет Нови Сад; ДП „Пристанищна инфраструктура“; Община Бургас; Община Варна; Община Галац.

Цел:

Да се подпомогне превръщането на Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион за морския и вътрешноводния транспорт между Централна Европа и Черно море, Каспийския регион и Далечния Изток, като подпомогне интензивността и качеството на сътрудничеството между пристанищата в региона и всички ключови участници.

Постигнати резултати:

Община Варна е извела в документи значението и потенциала на варненското пристанище за свързаността на Черно море с р. Дунав и е разработила Регионален екшън план с 10 приоритетни мерки, за подобряване развитието на региона и връзката Дунав-Черно море. Една от мерките е залегнала в разработването на предварително проучване  „Анализ на възможностите за осигуряване на подкрепа за създаване на Черноморски високотехнологичен парк“, което да залегне при последваща подготовка на проектно предложение.

„Festivallinks в помощ на музикалните фестивали да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.06.2018 г. до 30.11.2020 г.

Бюджет на Община Варна: 75 495.04 лв.

Партньори: Водеща организация: Координатор LUSTR B.V., Холандия, Холандският фестивал Bach, Дордрехт, фестивал Silence от Финландия, фестивал Sorru in Musica от Корсика, Международен музикален фестивал “Варненско лято” от България и Международен фестивал Bach от Канарските острови

Цел: Проектът Festivallinks имаше за цел да помогне на фестивалите за класическа музика да се справят с нарастващото предизвикателство за развитието на публиката.

Партньорите в проекта бяха в тясно сътрудничество за достигане на целта да бъдат ориентирани към аудиторията, по-устойчиви и способни да достигнат до нови, пошироки и по-разнообразни публики.

Постигнати резултати: Проектът обедини пет големи европейски фестивала, които в сътрудничество и с общи усилия обмениха ценен опит и научиха повече за своята публика чрез двете проведени в началото и в края на проекта проучвания. Някои от събитията в предварително заложената програма преминаха в дигитална среда, поради усложнената епидемична обстановка

„CITY CHANGER CARGO BIKE“ (CCCB) – “Товарно колело, променящо града”

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.09.2018 г. до 31.07.2022 г.

Бюджет на Община Варна: 249 551.60 лв.

Партньори:

Водеща организация: Forschungsgesellschaft Mobilität Austrian Mobility Research (FGM)

Утрехт – Гдиня, Виена – Австрия, Варна – България, Берлин – Германия, Каламария – Гърция, Осло – Норвегия

Цел: Интегриране на електрически товарни колелета на територията на град Варна.

Постигнати резултати:

Произведени 6 броя товарни колелета;

Разработена стратегия за потенциални маршрути за товарни колелета;

Анализирани са  нуждите за изграждане на хъб за товарни колелета;

Изготвен е Доклад за устойчивост и влияние на товарните колелета.

Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район "Младост", кв.16, "Възраждане" ІІІ м.р. И "Възраждане" ІV м.р. На Община Варна

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 30.03.2021 г. до 30.01.2022 г.

Бюджет на Община Варна: 1 312 800.06 лв.

Цел: Проектът е резултат от идентифицирани нужди на община Варна за осигуряване на съответствие с изискванията на действащите стандарти и нормативи за улично осветление, намаляване на парниковите емисии СО2, повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управление на енергията, както и подобряване условията на живот.

Постигнати резултати:

В район "Младост" е подменено уличното осветление с енергийно ефективно. Въведена е  интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление. Изградена е автономна Фотоволтаична система.

„Европейски дигитални граждани“

Проектът се финансира от ЕК по Програма Европа за гражданите.

Срок на ДБФП: от 01.04.2020 г. до 01.05.2023 г.

Бюджет на Община Варна: 34 500,84 лв.

Водещ партньор: град Марсилия, Франция, Община Варна е партньор

Описание  на проекта:

Да се намали дигиталното неравенство между европейските граждани, предвид техните умения, образование, възраст, местожителство и др. и вследствие на неравния достъп до технологии.

Постигнати резултати:

Проведени срещи онлайн с местни представители на младежки организации, активни граждани, младежи, възрастни хора, организации на хора с увреждания по темите „Дигитално неравенство и младежи”, „Дигитално неравенство и възрастни хора”, „Дигитално неравенство и хора с увреждания”, „Цифровизация и публична администрация”, „Цифрова трансформация и разделението между градски и селски райони”;

Проведени международни срещи с партньорите по същите теми за обмен на добри практики и дискусии;

По-голяма информираност и ангажираност по отношение на местните и европейски политики за достъп на всички граждани до дигитални услуги;

Изработени дигитални книжки сборници с добри практики на партньорите по горепосочените теми;

Постигане на по-добра комуникация между гражданите и местната власт;

Разширена употреба на дигитални и иновативни инструменти от гражданите за комуникация с местната власт;

По-активни и ефективни международни контакти за взаимноизгодно сътрудничество между градовете в полза на устойчивото развитие и общото европейско бъдеще.

 

„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 04.02.2021 г. до 30.04.2024 г.

Бюджет на Община Варна: 539 809.08 лв.

Партньори: Водеща организация: Национален доверителен екофонд /НДЕФ/, Община Варна, Норвежка асоциация на местната и регионална власт,Общините София, Пловдив, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора и Сливен

Цел: Подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Повишаване възможностите на местните общини да намаляват парниковите емисии и да се адаптират към климатичните промени в т.ч.: Подобряване капацитета за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата; Оценени стратегически планове и програми на общините и идентифицирани пропуски и необходими действия в осемте общини; Приложени иновативни (пилотни) мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в градското планиране. Двустранно сътрудничество, изразяващо се в подобрено сътрудничество между организации от държавите донори и държавата бенефициент в рамките на програмата.

„Dialogue4Tourism“ - „Бъдещо управление. Институционален диалог относно устойчивия туризъм и управление в евро-средиземноморската зона“

Проектът се финансира по Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро – „Средиземноморски басейн“.

Срок на ДБФП: от 01.03.2023 г. до 31.12.2029 г.

Бюджет на Община Варна: 237 690 евро (464 881.23 лв).

Водеща организация е Andalusian Legacy Andalusian Public Foundation (LP) (Регионално министерство на туризма,  културата и спорта на Андалусия), Гранада, Испания.

В проекта са включени още следните партньори: Национална туристическа организация на Черна гора; Регион Окситания, Франция; Европейска организация по публично право (EPLO), Гърция; Регион Прованс Алпи Кот д’Азур, Франция; Регион Лацио, Агенция за регионално развитие, Италия; Институт по земеделие и туризъм, Хърватия; Министерство на транспорта, съобщенията и строителството, Република Кипър и Община Варна, Р. България.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: 

Общите предизвикателства са насочени към околната среда и климатичните цели на програмата MED. По-конкретно, сезонността и слабото сътрудничество на участниците в туризма са открити като основни предизвикателства за развитието в повечето страни и региони по пътя им към преход към по-зелено и по-устойчиво Средиземноморие.

РАЗРАБОТЕНИ И ПОДАДЕНИ ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОД.

Както по-горе посочихме, програмите от новия програмен период 2021-2027 г., както и Националния план за възстановяване и устойчивост бяха одобрени едва през 2022 г. и първите процедури и покани за кандидатстване бяха публикувани в края на 2022 г., в резултат на което до момента Община Варна е подала 119 проектни предложения на обща стойност 269 035 421.49 лв.

Шест проекта на обща стойност 22 562 639.60 лв. са подадени за оценка по процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда” на Националния план за възстановяване и устойчивост. Обекти на интервенция по тях са:

  • ОУ „Св.Св. Кирил и Методий-гр. Варна“;
  • ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна;
  • ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна;
  • ДГ№18 „Чайка“ – гр. Варна;
  • ДГ№17 „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна и
  • IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“-гр.Варна.

Процедурата е с конкурентен подбор. При одобрение на проектите се предвижда извършването на основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна средна в сградите. 

 Проект „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ е подаден за оценка по процедура BG-RRP-1.008 - А1 Младежки центрове (В Областни градове) на НПВУ. Проектното предложение е на стойност 4 299 553.69 лв. То предвижда основен ремонт на съществуваща сграда за създаване на младежки център, доставка на оборудване, наемане на персонал и осигуряване функционирането на центъра до 30.06.2026 год.

По процедура BG-RRP-4.020 -  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на НПВУ са подадени три проектни предложения за въвеждане на всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследванията за енергийна ефективност на три сгради общинска собственост, както и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, които водят до съответствие на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност - клас на енергопотребление „А“. Изпълнение на задължителните мерки, посочени като неотложни в техническия паспорт на съответната сграда и осигуряване на достъпна архитектурна среда. Обекти на интервенция са:

Административна сграда на Район „Владислав Варненчик“ – гр. Варна;

НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна“;

Спортен комплекс "Локомотив" - гр. Варна".

Трите проектни предложения са на обща индикативна стойност  5 154 635.49 лв.

 Проект „Реформиране на Дом за стари хора "Гергана" чрез извършване на ремонтни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“, в съответствие със стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст“ е подаден за оценка и финансиране по процедура  BG-RRP-11.010 - "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора", който е на стойност 14 714 332.80 лв.

По процедура BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ в процес на оценка е проектРемонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР - Средношколско общежитие "Михаил Колони" – гр. Варна“ с индикативна стойност 6 527 071.82 лв. Проектът предвижда изпълнението на ремонтни дейности и модернизиране на физическата инфраструктура на двете сгради на Центъра за професионално и личностно развитие (ЦПЛР) средношколско общежитие "Михаил Колони" – гр. Варна, в който се настаняват за живеене ученици от 8 до 12 клас от цялата страна, които се обучават във всички професионални гимназии и средни училища във Варна. Към момента капацитетът му е 280 ученици.

Проект за изграждане на нови корпуса на две училища на територията на гр. Варна, а именно ОУ „Добри Чинтулов“ и СУ за ХНИ „Константин Преславски“ са подадени по процедура BG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" на НПВУ. Проектът има за цел създаване на условия за преминаване на учениците изцяло на едносменен режим на обучение.

По процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-ЕТАП I“ Общината успя да подготви и подаде 95 проекта за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради с обща РЗП 631 495,17 кв.м. Проектите предвиждат изпълнение на мерките за енергийна ефективност предписани в докладите от енергийните обследвания на МЖС и постигане на минимум клас на енергийна ефективност „В“, а в голяма част от случаите и на клас „А“. Проектните предложения са на обща стойност 199 590 937.51 лв.

С проект "Общностен център за деца и семейства - Варна" общината кандидатства за финансиране по процедура BG05SFPR002-2.003 – „Бъдеще за децата“. Проектът е на стойност 391 166.00 лв. Одобрен е за финансиране и предстои сключване на договор за финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 год.

 

Проект "Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР" е оценен и е сключен договор за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 год. Подписаният АДБФП е на стойност 276 785.79 лв.

По мярка BG14MFOP001-4.094 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ на ПМДР е подаден за оценка проект „Облагородяване на достъпа дo рибарска инфраструктура в селище „Карантината“ и обособяване на зона за спорт“, който е на стойност 391 996.00 лв. Проектът предвижда строително-монтажни работи, включващи благоустройствени мероприятия, озеленяване за създаване на условия за отдих, спорт и игра за деца и младежи, за практикуване на различни видове масов спорт за живущите в района. 

Община Варна е кандидатствала пред Националния доверителен екофонд за закупуване на 3 електрически автомобила, които да заменят три стари автомобила от автопарка на Община Варна. Вследствие на тази дейност ще бъдат спестени над 6 000 кг/год. емисии СО2. Стойността на проекта е 180 000 лв.

По различни процедури на Програма Хоризонт, в партньорство с други организации Община Варна е подала 5 проектни предложения, свързани с минимизиране на отпадъците и намаляване потреблението на природните ресурси, внедряване на иновативна система от 100 км велосипедни пътеки и станции за зареждане на електрически велосипеди, разработена с помощта на различни видове рециклирани градски отпадъци, внедряване на автономни електрически пестеливи превозни средства с педали и др.

Две са проектните предложения, с които Община Варна в консорциум с други бенефициенти е кандидатствала за директно финансиране от ЕК. Проектите са в сферата на международното сътрудничество, бъдещата европейска интеграция, културата и образованието.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОД. (ОПР),

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОД. (ИПГВР),

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. (ПИРО)

 

През 2020 год. в изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагането му е:

Подготвен Доклад за наблюдение изпълнението за 2019 година на Общинския план за развитие 2014 -2020 г. на Община Варна – одобрен с решение рег.№251-4(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет- Варна.

Подготвен Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градското възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 година за постигнатите  резултати по проекти и като цяло за 2019 година - одобрен с решение рег.№250-4(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет- Варна.

През 2021 – 2022 год.

Разработване на ПИРО Варна 2021- 2027 година

Планът за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027г. (ПИРО) е основният стратегически документ за управление на общината през този седем годишен период. Той обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината и петте села - Тополи, Каменар, Казашко, Звездица и Константиново.

Планът съдържа анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Варна, като в резултат от него са идентифицирани конкретните проблеми, направени са изводите и са посочени тенденциите за развитието на общината през следващите години.

Във втората част на документа са определени визията, стратегическите цели, както и приоритетите със съответните мерки към тях, които ясно показват избраната посока за развитие на общината. Особено внимание е обърнато и на мерките за предотвратяване изменението към климата и на мерките за адаптиране на климатичните промени.

Дефинираната в ПИРО визия за развитие на Община Варна през периода 2021-2027 г. е „Устойчиво бъдеще за Варна – интегрирана зелена територия с развита екосистема, икономика и комплексни услуги с грижа за хората!“

Изведени са две стратегически цели, а именно: “Здравословен, съхранен и справедлив град, приспособен към изменението на климата“ и „Водещ регионален лидер в интегрираното развитие на региона със знание и иновации“, както и шест приоритета за тяхното постигане.

Към документа е изготвена Програма за реализация, в която идентифицираните мерки са обвързани в групи проекти и проектни идеи, чрез които да се реализират целите и приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г.  Посочени са съответните финансови ресурси, отговорните административни структури, определени са и индикаторите за цялостното изпълнение на програмата. Предвидените мерки и проектни идеи ще бъдат реализирани в приоритетни зони за въздействие, определени на база анализ на силните и слабите страни на общинската територия.

В програмата за реализация на ПИРО са идентифицирани 294 проектни идеи на обща стойност 2 856 099 000 лева. Въз основа на нея е изготвен съкратен Индикативен списък на важни за общината проекти, състоящ се от 37 мерки/проектни идеи с обща стойност 1 002 406 000 лв.

Планът е приет с Решение №933-10 от Протокол №25-20.04.2022 г. на Общински съвет-Варна.

Подготвен Доклад за наблюдение изпълнението за 2020 година на Общинския план за развитие 2014 -2020 г. на Община Варна  – одобрен с решение рег.№843-8(24)/30.03.2022 г. на Общински съвет- Варна.

Изпълнението по четирите приоритетни области на ОПР за 2020 г. е в размер на 101 223 763 лв., като са изпълнени 184 дейности, с общо 304 проекта.

Делът на четирите Приоритетни области във финансовото изпълнение на ОПР през 2020 год. е както следва:

-В изпълнение на Приоритетна област 1: през 2020 година е вложен ресурс в размер на 16 070 800.58 лв. за изпълнението на 66 дейности с общо 122 проекта.

-В изпълнение на Приоритетна област 2 през 2020 година са отчетени инвестиции в размер на 13 224 737.51 лв. за изпълнението на 63 дейности с общо 110 проекта.

-В изпълнение на Приоритетна област 3 - През 2020 година е отчетен вложен ресурс в размер на 71 654 044.12 лв. за изпълнението на 44 дейности в общо 60 проекта. Тази приоритетна област е с най-значителен финансов принос.

-За изпълнението на Приоритетна област 4 са вложени 274 180.44 лв. За изпълнението на 11 дейности, в 12 проекта. Тя е с най-малкия по размер финансов ресурс, тъй като в нея са включени предимно „меки“ мерки и проекти, реализацията на които е свързана с многократно по-малко средства в сравнение с инфраструктурните проекти.

-Подготвен и внесен в МРРБ е Финален доклад – отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна 2014-2020 г.

Анализът на постигнатите резултати показва, че най-много проекти от Програмата за реализация на ИПГВР са изпълнени по Мярка 2.3 Подобряване и изграждане на образователна инфраструктура. Следват проектите в изпълнение на Мярка 1.1 Подобряване на градската среда чрез осигуряване на качествени и атрактивни публични пространства. 9 проекта са реализирани за постигане на Мярка 2.2 Подобряване и изграждане на социална инфраструктура. Проектите в изпълнение на мярка 2.1. Подобряване енергийната ефективност на административни сгради са седем, 6 проекта са реализирани за постигане на мярка 1.4 Интегрирани мерки за подобряване на градския транспорт, включително стимулиране на екологосъобразен транспорт. 5 от проектите в Програмата за реализация са насочени към мярка 2.4 Подобряване и изграждане на здравна инфраструктура, по четири проекта са осъществени за постигане на мерки 1.2 Доизграждане, усъвършенстване и технологично обновление на инфраструктурата, 1.5 Развитие на спортна инфраструктура за преодоляване на вътрешноградските диспаритети, 2.5. Подобряване и изграждане на културна инфраструктура с градско значение. 3 проекта допринасят за постигане на мярка 1.3 Подобряване на контакта на града с морето. По два проекта са осъществени за допринасяне на мерки 1.6, 3.1, 3.2, 3.3 и 4.1.

През 2023 год.

Изготвена и приета Решение №843-8 от Протокол №24/ 30.03.2022 г. е последваща оценка на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 год.

Оценката определя степента на изпълнение на специфичните количествени индикатори на Общинския план за развитие на община Варна за периода 2014 – 2020 г. като отлична.

По отношение на проектите се стига до извода, че е отчетено изпълнение на значителен общ брой проекти и инициативи, като най-висока степен на изпълнение имат Приоритетна област 1. Икономически растеж  и Приоритетна област 4. Сътрудничество. В изпълнението на ОПР е привлечен значителен финансов ресурс от различни европейски източници за финансиране на проектите в ОПР и съществена роля на средства от общинския бюджет и от централния бюджет, насочени приоритетно към обновяване на ключова техническа инфраструктура, вкл. изграждане на нова.

Изводите, които са направили експертите изготвили оценката са, че изпълнението на индикаторите показва висока степен на изпълнение на приоритетите на ОПР и добро общо социално-икономическо състояние на общината.

Извършена е Актуализация на Програмата на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021 – 2027 г.

При направената актуализация не се променят визията за развитие на Община Варна, стратегическите цели и приоритети. Актуализацията на Програмата за реализация на ПИРО – Варна е в част VIІ. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие и прилежащите приложения: Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Варна за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности; Приложение 1A. Индикативен списък на важни за община Варна проекти; Приложение 2. Индикативна финансова таблица. Актуализираният ПИРО е приет с Решение №1255-9 от Протокол №34/11.05.2023 г. на Общински съвет – Варна. В допълнения списък на важни за Община Варна проекти са включени 117 проектни идеи на индикативна стойност 1 095 756 000 лв.

Подготвен е Доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. за 2021 -2022 г. – одобрен с решение рег.№1254-9(34)/11.05.2023 г. на Общински съвет- Варна.

    Top