нашите сайтове english

V СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Социалната политика на Община Варна се реализира на база действащото законодателство, националните и стратегически документи в сферата на социалните услуги, здравеопазването, заетостта, интеграцията на хората с увреждания, защита от дискриминация, с акцент развитие на услуги в общността, и в домашна среда, които да заменят институционалния модел на грижа и които са ключов фактор за ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи.

Към настоящия момент на територията на община Варна се реализират 58 социални услуги, от които 39 делегирани от държавата дейности и 19 услуги с местно финансиране.

В комплексите за социални услуги на територията на общината се предоставят различни социални услуги информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; общностна работа; терапия и рехабилитация;  обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения; дневна грижа; резидентна грижа; осигуряване на подслон; асистентска подкрепа.

 Обхванати са над 900 деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; 142 приемни семейства; 715 пълнолетни лица с увреждания и лица в над трудоспособна възраст; 125 пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация. В домовете за стари хора и лица с увреждания са били настанени над 210 лица. Дейностите на Домашен социален патронаж са ползвали над 550 възрастни хора и над 1100 лица от уязвимите социални групи са получили обяд от обществена трапезария.

Със средствата от Социалната програма е осигурено:

Предоставяне на социалните услуги в девет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания с общ капацитет 116 места, един център за настаняване от семеен тип за лица с деменции с капацитет 15 места; пет Дневни центъра за деца и пълнолетни лица с увреждания с общ капацитет 170 места; четири Центъра за обществена подкрепа с общ капацитет 270 места; три Защитени и две наблюдавани жилища за 30 потребители; 24 Центъра за социална рехабилитация и интеграция с общ капацитет 2 825 места.

 -Предоставяне на услуги в домашна среда чрез финансиране дейността на Домашен социален патронаж за 550 лица;

- Осигуряване на топъл обяд за 1 100 потребители, които са с доходи под линията на бедност чрез две обществени трапезарии;

- Функциониране на 24 пенсионерски клубове, в това число средства за възнаграждения на уредниците, закупуване на оборудване, консумативи и материали за клубовете;

- Ежегодно финансиране на малки проекти на неправителствени организации;

- Изплащане на еднократни финансови помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално битови потребности;

- Извършване на ремонти, закупуване на обзавеждане и оборудване на сградите, в които се предоставят социалните  услуги;

- Финансиране на Програма „Запознаване на хората в неравностойно положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на младежи, възпитавани в институции“, във връзка със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св. Митрополия и Община Варна;

- Осигуряването на средства за Коледни пакети за лица и семейства в неравностойно положение за коледен благотворителен концерт „Заедно за коледа“, организиран от Община Варна и Български червен кръст;

Други приоритетни дейности са:

-Предоставяне на Механизма за лична помощ за лице с увреждания с определена чужда помощ, съгласно трудово-експертна лекарска експертиза;

-Осигуряване на специализиран транспорт за лица с увреждания, потребители на социални услуги и учениците с определена степен на социална адаптация;

-Определени преференциални цени при закупуване на карти за градски транспорт, съгласно Наредба на ОбС Варна за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община Варна за лицата в неравностойно положение.

         Използвайки възможностите, които предлагат оперативните програми, Община Варна чрез Дирекция „Социални дейности“ реализира различни проекта с европейско финансиране, с които е изградена нова социалната инфраструктура, ремонтирана е съществуващата и са финансирани различни социални услуги.

         Проект Общностен център за деца и семейства-Варна се изпълнява  в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, по процедура за възлагане „Услуги за ранно детско развитие“. Дейностите се реализират от 01.11.20216г. Основната цел на проекта е: Превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства. Към момента от услугите на Центъра са се възползвали 1960 деца и техните семейства.

Предстои сключването на нов Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“, финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси". Операцията за кандидатстване е в съответствие с Регламент 1407/2013 г., публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г. Максималния размер на помощта „de minimis“ на едно и също предприятие, съгласно Регламент 1407/2013 е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 165,99 лв. Срокът за изпълнение на проекта е  12 месеца, като се предвижда да стартира на 01.10.2023 г. Настоящият проект ще надгради реализираните дейности и постигнати резултати по Процедура „Услуги за ранно детско развитие“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., както и ще осигури непрекъсваемост на ползването на услугите за ранно детско развитие.

През 2020 г. е извършен основен ремонт на два обекта в кв. „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, блок 11 и блок 17 за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания със заместваща грижа. Със средства в размер на  989 454,95 лева. са ремонтирани, обзаведени и оборудвани помещенията за предоставяне на услугите, закупен е специализиран микробус с платформа за хора с увреждания и са предоставяни социални и здравни  услуги на лица с увреждания в продължение на 16 месеца. Към настоящия момент социалните услуги се финансират като делегирани от държавата дейности.

В периода 2020-2021г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е изграден "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" на адрес, гр. Варна ул. „Константин и Фружин“ и е извършен основен ремонт на сграда на адрес гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ №: 7 за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.  Общата стойност на проекта е 1 365 210,56 лв. ( 985 826.58 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 471 082,27 лв. – собствено финансиране). Считано от 01.07.2023г. двете социални услуги функционират с финансиране от държавния бюджет като Център за настаняване от семеен тип за лица с деменции и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Община Варна е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.029-0012-C01 от 17.02.2021 г., за изпълнение на Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Заложеният срок за изпълнение на проектните дейности е 19 месеца – от 01.03.2022 г. до 30.09.2023 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 361 520,69 лв. В изпълнение на проектните дейности от 01.07.2022 г. бе разкрита социална услуга „Приют“ с капацитет 50 места, като са осигурени 10 работни места. Адресът на предоставяне на социалната услуга е гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ №7. Към 30.06.2023 г. общият брой на настанените потребители е 117. Общият брой на назначените служители е 19. Предвид предстоящото приключване на проектните дейности и необходимостта от осигуряване на устойчивост по Проекта, след подадено Заявление до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Община Варна получи предварително одобрение за разкриване на социална услуга „Приют“, с капацитет 50 места, считано от 01.10.2023 г. като делегирана от държавата дейност.

Отчитайки потребностите на населението в община Варна администрацията привлече допълнително финансиране за подкрепа на лицата в риск чрез проект „Целево подпомагане с топъл обяд“, финансиран  по  Програма за храни и/или основно материално подпомагане. Капацитетът е 300 места. Целевите групи са хора с ниски доходи под линията на бедност, уязвими лица, в т.ч. и възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и лица с трайни увреждания.

Продължава реализирането на дейностите по проект „Приеми ме 2015“. Услугите се осъществяват от Областен екип по приемна грижа, където са назначени един началник и десет социални работници, които отговарят за приемните семейства и настанените в тях деца за 12-те общини на област Варна. Общия брой на приемните семейства на територията на областта са 125, в които към месец юли 2023г. са настанени 109 деца /16 от тях са с увреждания/.

За трета поредна година на територията на общината се предоставят мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания.

От 2020 година до 2022г. се реализаха, проектите „Патронажна грижа на територията община Варна – компонент 2“, Патронажна грижа на територията община Варна -  Компонент 3“ и „Патронажна грижа + в община Варна“.

През настоящата година се осъществяват дейности по проект „Грижа в дома в община Варна“. Общия брой на обслужените през целия 3 – годишен период е около 2 550 лица.

На дневен ред стои и осигуряването на достатъчна материална база за разширяване на вече съществуващите социални услуги и осигуряване на терени за новоизграждащите се такива.

Голямо предизвикателство са процесите на реформиране на домовете за стари хора и закриването на институциите за лица с увреждания. През 2022г. беше извършена оценка на материалната база, персонала на услугите, потребностите на настанените лица и програмите за социална интеграция в двата дома за стари хора на територията на общината. На тази база се разработиха План за реформиране на Дом за стари хора „Гергана“ и План за реформиране на Дом за стари хора „Иван Златоуст“.

През 2023г. екип от служители на Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна разработи Анализ на потребностите от социални услуги на територията на общината, както и Предложение за включване на социални услуги в Националната карта на социалните услуги.

Включени са съществуващите до момента социални услуги, делегирани от държавата дейности, декомпозирани като комплекси за социални услуги и една самостоятелна социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

ПРЕВЕНЦИИ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ

Дирекция „Превенции“ е специализирано общинско звено за превантивна

работа в четири проблемни области – наркотици и други психоактивни вещества,

ХИВ/СПИН и СПИ, трафик на хора, детски противообществени прояви и

правонарушения. Тя се явява и изпълнителна структура на съвети и комисии, разкрити на

общинско ниво по силата на закони - Общински съвет по наркотичните вещества,

Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН, Местна комисия за борба с

трафика на хора и Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви

на малолетните и непълнолетните.

4 превантивни програми с 25 000 ученици и студенти

Програмите се реализират ежегодно в 28 училища и обхванаха 18 500 ученици от V-XII клас, близо 900 ученици-доброволци и 340 педагогически специалисти. Дейностите в академична среда достигнаха до 6000 студенти от 5 варненски университета. Програмите в училищна и академична среда за изграждане на устойчива доброволческа общност получиха своето признание от Н. Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България за периода 2020 – 2023 г. Дирекция „Превенции“ получи специално благодарствено писмо за дейността си след проведена среща между посланика и доброволци към дирекцията.

За първи път в България беше разработена и въведена дигитална платформа /p2prevention.bg/ за работа с доброволци, обучители на връстници. Това иновативно технологично решение беше високо оценено от Института по публична администрация и отличено с Първо място в категория „Социална отговорност“ в Конкурс за добри практики – 2022. В извънучилищна среда с 130 деца с проблемно поведение и техните семейства се проведоха над 930 часа индивидуални и фамилни психологични консултации.

През мандата, дирекция „Превенции“ инициира предоставянето на значителни финансови средства по Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024, необходими за подпомагане на програми за психосоциална рехабилитация на зависими лица, както и за превантивна работа с деца, отглеждани в рискова/уязвима среда.

От 2022 г. се финансират три рехабилитационни програми – две резидентни (тип „терапевтична общност“) с общ капацитет от 38 места и една детска програма (тип „дневен център“) с капацитет от 15 места. От началото на 2023 г. стартира и финансирането на Програма за селективна превенция на употребата на наркотични вещества сред 20 деца от ромска общност и техните семейства.

Всички тези програми се изпълняват от неправителствени организации, след сключен договор по ЗОП с Община „Варна“. Общата стойност на финансирането за 2022-2023 г. е в размер на 591 253 лв.

16 ежегодни информационни кампании

Кампаниите обхващат всички проблемни области, по които работи дирекция “Превенции” - наркотични вещества и други психоактивни вещества, ХИВ/СПИН, трафик на хора, детски противообществени прояви и правонарушения.

Основните цели са повишаване на обществената информираност и чувствителност; намаляване на дискриминационни отношения и практики; повишаване на ангажираността на медиите, политиците и гражданското общество и популяризиране на програми, предоставящи помощ и подкрепа на засегнатите лица.

В общоградските кампании водещо участие имаха ученици и студенти - доброволци. Чрез работа по метода „връстници обучават връстници“ те достигнаха с пряк контакт, превантивни послания и информационни материали до хиляди деца, млади хора и гости на града.

Варна е единствената българска община, която разработи и ежегодно провежда кампанията „Не шофирай, ако си пил“, кампания „Лято без риск“, Открити дни на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Състезанието-викторина „Ваканция здравей, да играем безопасно!“.

Новите информационни кампании, създадени в отчетния период са насочени към превенция на рисковото поведение на пътя. Кампания „Без дрога на пътя: последната магистрала“ е насочена към млади шофьори, а кампания „Безопасни улици“ обхваща най-малките ученици – първокласниците.

Обучения на 900 професионалисти и членове на НПО В периода 2019 - 2023 г. експертите към дирекция „Превенции“ проведоха 40 базови и надграждащи обучения на повече от 900 професионалисти и членове на граждански сдружения, работещи с уязвими семейства, деца и младежи в риск. Утвърди се като добра практика партньорството между Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) и дирекция „Превенции“ при провеждане на дискусионни форуми за ограничаване на употребата и разпространението на наркотици. За отчетния период са проведени 7 съвместни събития за доброволци и професионалисти.

Дейности по време на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID – 19

- За ограничаване на разпространението на COVID – 19 в града, по заповед на Кмета на Община Варна, дирекция „Превенции“:

- Разкри телефонна линия за подпомагане на възрастни, самотни хора и трудно подвижни лица. В периода март – май 2020 г. беше оказана подкрепа на 332 лица. В последствие същите бяха включени в програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ на Община Варна.

-Разкри телефонна линия за оказване на психологическа подкрепа на лица, засегнати от COVID 19 и техните близки. В периода ноември – декември 2020 г. беше оказана подкрепа на 21 лица.

-Организира и проведе градска доброволческа кампания за разпространение на предпазни маски пред 36 големи хранителни магазини във Варна. В продължение на 15 дни, 40 доброволци разпределени в 154 дежурства разпространиха 19 500 маски.

Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред

ученици от V-VII клас

Методологията е разработена от преподаватели в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, по поръчка на дирекция “Превенции“. В рамките на една учебна година, Програмата обхваща повече от 3500 ученици от V-VII клас от 17 училища. През отчетния период обучение по Програмата преминаха 340 педагогически специалисти. За всички тях бяха разработени, отпечатани и предоставени индивидуални ръководства и учебни пособия.

Проведени са 3 анкетни проучвания сред 1636 ученици. Организирани са 3 конкурса за рисунка, в които взеха участие 786 ученици. Разработена е дигитална платформа по Програмата за работа с ученици, класни ръководители и родители.

Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици от VIII-

XII клас

Програмата се изпълнява чрез изградени училищни превантивни клубове в 11 гимназии. Клубовете имат за цел ограничаване на негативните последици от употребата на наркотици, рисковото сексуално общуване, въвличането в трафик на хора и правонарушенията, извършвани от деца. В клубовете се включиха 881 активни ученици-доброволци, работещи по метода „връстници обучават връстници“. За последните четири учебни години в своите училища те изнесоха 562 тематични информационни сесии и проведоха 17 превантивни кампании, като достигнаха до над 15 000 свои връстници. За работата с доброволци по Програмата е разработена дигитална платформа за превенция на рисковото поведение p2prevention.bg.

Програма за превенция на рисковото поведение и промоция на здравословен начин на живот в академична среда

Програмата се реализира във всички варненски университети чрез изградени студентски превантивни клубове или доброволчески екипи. 62 доброволци- студенти организираха 9 превантивни кампании в пет университета и достигнаха до близо 6000 студенти. За отчетния период бяха организирани 27 информационни беседи, лекции и дискусии с експерти от дирекция „Превенции“, в които се включиха над 600 студенти.

Консултативна програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск и техните семейства

Програмата е насочена към предотвратяване на негативните здравно-социални последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца в риск, отглеждани в уязвима среда. През последните три години през програмата преминаха повече от 130 деца с проблемно поведение и 118 родители. С тях се проведоха над 930 часа индивидуални и фамилни психологични консултации и психотерапия.

    Top