нашите сайтове english

VIII ЕКОЛОГИЯ

ЕКОЛОГИЯ

През периода 2019-2023 година беше въведена нова система за събиране и транспортиране на битови отпадъци с автоматично обслужване, която замени съществуващата система за ръчно обслужване на съдовете за битови отпадъци.

Системата представлява автоматизирано и роботизирано оборудване, което позволява на самостоятелен оператор да изпразва контейнерите директно от кабината на автомобила, посредством лазерно насочване и наблюдение на целия процес чрез монитор, разположен в кабината на превозното средство.

Основните предимства на автоматизираната система са свързани с начина ѝ на работа, както и контейнерите, които ползва, като основните са:

 - Висока степен на ефективност спрямо конвенционалните методи за сметосъбиране по отношение на увеличаване обема на вместимост на съдовете на единица площ, намаляване времето за вдигане на отделен контейнер, затворен тип контейнер с възможност за съхранение на инфилтрат в долната си част;

 - Работният цикъл между спирането и тръгването на автомобила е около 60/40 секунди.

 - Възможността за събиране на контейнерите от двете страни на автомобила дава свободата за позициониране на контейнерите според нуждите на потребителите;

Контейнерите за битови отпадъци разположени на територията на община варна са с обем 2250, 3000, 3750  и 7000 литра. Оборудвани са с педал и дръжка, за да се улеснят потребителите при изхвърлянето на отпадъците;

Новата автоматизирана система беше въведена след проведена обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване на територията на община Варна.“ Избраният изпълнител въведе автоматизираната система за 18 месеца, след подписване на сключения договор.

Проведена беше обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на Община Варна.“ Обществената поръчка има за цел извършване на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и оползотворяване на биоразградими отпадъци в смесения битов отпадъчен поток на община Варна.

След извършен анализ на твърдо договорените цени за третиране на битовите отпадъци по договорите, се установи необходимост от актуализация и осъвременяване на такса битови отпадъци начислявана на база количество генерирани битови отпадъци.

С цел постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, с решение на Общински съвет беше актуализиран размера на такса битови отпадъци на база количество.

Инициирана е обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за видеонаблюдение за контрол на нерегламентирани замърсявания със смесени битови отпадъци“. Основна цел за изграждане на системата за видео наблюдение е за осъществяване на по ефективен контрол, предотвратяване на нерегламентираното замърсяване и създаването на незаконни сметища на териториите за обществено ползване, както и опазване на околната среда.

В резултат на извършената контролна дейност, са установени и констатирани нарушения по основните дейности на изпълнение на договорите, сключени между община Варна и фирмите извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци и поддържане на чистотата на териториите предназначени за обществено ползване. Констатираните нарушения касаят неизпълнение на дейностите по предварително утвърдените оперативни планове, непочистени местостоянки на съдове за битови отпадъци, неспазване на утвърдените часови и маршрутни графици на извършваните дейности по „Събиране и транспортиране на отпадъци“, не подменени технически неизправни съдове за битови отпадъци, непочистени улици, спирки на градски транспорт и др. територии предназначени за обществено ползване, неработещи датчици на автомобили извършващи механизирани дейности по договора и дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.

Размерът на наложените санкции на фирмите за неизпълнение или некачествено изпълнение на дейностите по договорите сключени с община Варна, за периода от 01.09.2020 г. до 10.08.2023 г. са в размер на 1 866 107,50 лв., като по години са както следва:

  • 2020 г. – 58 581.50 лв.
  • 2021 г. – 776 124.50 лв
  • 2022 г.- 926 515 лв.
  • до 31.07.2023 г. – 104 886.50 лв.

 Управление на отпадъците

В съответствие с настъпилите изменения и допълнения в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му е разработена нова Наредба по управление на отпадъците на територията на община Варна. Наредбата по управление на отпадъците на територията на община Варна е приета от ОбС Варна с Решение № 790-6-1 по Протокол № 22 от 10.12.2021 г.

През 2021 г. са предприети действия за разработване на Програма за управление на отпадъците. Същата е неразделна част от общинската Програма за опазване на околната среда и периода ѝ на действие (2021-2028г.) съвпада с този на Националния план за управление на отпадъците.

От Дирекция ЕООС са издали през отчетния периода  3042 удостоверения за насочване на строителни отпадъци към площадки за третиране на строителни отпадъци и маршрути към тях. За същия период са издадени 103 бр. становища по представени в Община Варна отчети/доклади, за изпълнение на целите, заложени в утвърдените планове за управление на строителните отпадъци.

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е разширена през 2021 г. чрез увеличаване броя на специализираните жълти и зелени контейнери с общо 52 бр. В районите „Одесос“ и „Приморски“ са разположени 24 броя нови специализирани съдове с вместимост 1700 л., за отпадъци от пластмасови бутилки за напитки до 3 литра, както и картонени кошчета от 60 л., снабдени с чували, които допълват изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

За първи път през 2021 г. на територията на община Варна е проведена кампания  за събиране  на отработени масла от граждани - със съдействието на Организация по оползотворяване на отпадъци от отработени масла.

През отчетния период организираната система за опасни отпадъци от бита чрез провеждане на кампании, мобилният пункт е събрал отпадъци в количество 5,89 т.

За периода от служители на Дирекцията, отдел Управление на отпадъците са извършени 1708 бр. проверки, в т.ч. планови и извънредни за осъществяване на контрол по управление на отпадъците на физически и юридически лица. На фиг.1 е представена диаграма на осъществения контрол.

За установени несъответствия за същия период са дадени 2109 предписания.

За нарушения на екологичното законодателство за отчетния период са съставени 122 АУАН и издадени 55 НП, сключени споразумения – 67 бр., съставени глоби с фиш – 10 бр., издадени 2 бр. предупреждения.

За констатирани нарушения на разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна, Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна и Наредбата за обществения ред на територията на община Варна, Дирекция ЕООС е процедирала 275 АУАН, съставени от служители на районните администрации, кметствата и Общинска полиция - Варна, за които са изготвени 10  споразумения с нарушителите и са издадени 265 НП.

През отчетния период в изпълнение на задълженията по управление на отпадъците са процедирани следните обществени поръчки:

„Организиране на система за разделно събиране на опасни битови отпадъци извън обхвата на Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и предаването им за последващо третиране“;

“Определяне на морфологичния състав на смесените битови отпадъци на територията на Община Варна“;

„Оптимизиране на контролната дейност в областта на управление на отпадъците на територията на Община Варна;

„Актуализация на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Варна“;

Околна среда

Създадена е и поддържане на нова активна икона „Околна среда“ на официалната интернет страница на Община Варна, съдържаща актуална информация за състоянието на основните компоненти, фактори и кампании свързани с околната среда. Поддържане на регистрите и актуализиране на екологичната информация в сайта на Община Варна от раздел Околна среда;

Структуриране на страница на Дирекция „Екология и опазване на околната среда“, съобразно вътрешните правила на Община Варна, в официалния сайт на Община Варна;

Проведена процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на Оперативен план за действие на Община Варна, за ограничаване на уврежданията върху здравето на населението, когато съществува риск от превишаване на установените норми или алармени прагове, при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори“, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух и сключване на Договор;

Проведена е процедура по ЗОП и е сключен Договор №Д22000338/31.03.2022 г. за: „Актуализация на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна“.

Извършени са дейности по създаване и въвеждане на Зона с ниски емисии на вредни вещества от транспорта на територията на община Варна (ЗНЕ), съгласно Заповед на кмета на Община Варна за определяне на членове на комисия за изпълнение на дейностите и прилагане на разпоредбите на чл. 28а от ЗЧАВ, извършеното е както следва:

Сключване на Договор с Регионална лаборатория-Варна, във връзка с позициониране на Мобилна автоматична станция за атмосферен въздух;

Изискано е от НСИ на информация от Преброяването през 2022 г. за броя и местопложението на домакинствата, отопляващи се на твърди горива;

Изготвен е доклад и анализ за качеството на атмосферния въздух, необходими за първото заседание на комисията;

Проведени са пет заседания на комисията за определяне на ЗНЕ;

Изготвяно е Предложение от Кмета на Община Варна до Общински съвет-Варна за вземане на решение за създаване на ЗНЕ на вредни вещества в атмосферния въздух от транспорта на територията на община Варна.

Извършени проверки на място, във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух и за излъчване на шум в околната среда - 77 бр., съставени предписания – 33 бр. и изготвени отговори до физически и юридически лица, и институции /РИОСВ, РЗИ, ОДБХ, РДНСК и др./ - 550 бр.

Процедирани приписки по Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения – 674 бр.;

Изготвяне на Годишни отчети за източници на емисии в атмосферата., във връзка с докладване на НСИ по Националната статистическа програма - 3 бр.;

Изготвяне на доклади, отчети и становища до МОСВ, във връзка с отчет по изпълнение на мерките от Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. и Доклад до Европейската комисия за КАВ в изпълнение на мерките от „Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух“ на Община Варна – 5 бр.;

Изготвяне на отчети за изпълнение на мерките от „Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна 2018-2021”, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух - 4 броя;

Изготвяне на отчети за изпълнение на мерките от „Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023”, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда - 4 броя;

Изготвяне на годишни отчети до РЗИ-Варна, за изпълнение на мерките за намаляване на шумовите нива на територията на Община Варна, във връзка с Националния доклад за шума в околната среда, съгласно Закона за защита от шума в околната среда– 4 бр.;

Изготвяне на становище по проект за изменение и допълнение на ЗЧАВ;

Подготовка на информация и анализ за качеството на атмосферния въздух за дирекция ЕНОП, свързана със среща в МОСВ;

Изготвяне на становища по проект на програма „Околна среда 2021-2027 г.“ по Приоритет 5 „Въздух“, „Плана за интегрирано развитие на община Варна“, „План за действие за Зелен град“;

Изготвяне на информация, свързана с въпроси за качеството на атмосферния въздух, необходима на пресцентъра на Община Варна за отговори на медии – 3 бр.;

Участия в он-лайн и присъствени работни срещи, семинари, обучения, уебинари, дискусии и др. – 38 бр.;

Проведени събития и екологични кампании от Екокалендара на МОСВ – 18 бр.

 Води

Повърхностни води- дерета

За периода 01.09.2020 – 10.08.2023г.  са сключени 4 договора с предмет "Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна" и рамково споразумение за период 2022 – 2026 г. с предмет "Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“. В изпълнение на договорите ежегодно е извършвано почистване на 75 броя участъци от отводнителните (охранителните) канали, дерета, канавки и водостоци. По време на почистването и периодично - ежеседмично, служителите от отдела  са извършили 230 проверки на място, общо за периода 327 проверки.

Води – минерални и изворни

Сключени договори с Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална лаборатория – Варна за мониторинг на сондаж №Р-161х, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.  – 5 броя;

Сключен договор с предмет „Извършване на мониторинг на минералните води, от съществуващи водовземни съоръжения, в участък „Варна – област Варна, община Варна“, от находищa – изключителна държавна собственост по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите: №100, Район „Североизточна България“ и  №101, Район "Варненски басейн“ – в процес на изпълнение;

Сключен договор с предмет „Извършване на инженерни хидрогеоложки и геоложки услуги за нуждите на Община Варна“         за водовземните съоръжения от минерални води, разположени на територията на община Варна;

По рамково споразумение „Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Варна“ са изпълнени следните възлагания: „Заснемане на 42 водовземни съоръжение /чешми/, разположени в имоти общинска собственост с изготвен картен материал“,  „Геодезическо заснемане на сгради и изработване на проект за изменение на КККР за каптирани извори/ 3 броя/, разположени в имоти общинска собственост“;

В процес на изпълнение е договор за „Извършване на геодезическо заснемане на площен обект – водовземни съоръжения за минерална вода на територията на община Варна“ с цел заснемане на 33 броя минерални водовземни съоръжения, пояс I на санитарно-охранителните зони около тях и изработване на специализирана и кадастрална карта, с цел актуализиране на Заповедите за експлоатационни ресурси.

Ежегодно е извършвана инвентаризация на минерални сондажи, като са съставени констативни протоколи – 96 броя;

Стартирани са процедурите за издаване на  балнеологични оценки, извършено пробонабиране, съставени констативни протоколи и подготвяне на докладни за извършване на плащания за издаване на балнеологични оценки.

Издадени са 5 броя балнеологични оценки.

Издадени решения за продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане от минерални води – 6 бр.;

Прекратена процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – 1 бр.;

Издадени разрешителни за водовземане от минерални води - 8 бр.;

Служебни изменеия на разрешителни за водовземане от минерални води -45 броя;

Издадено решение за изменение на разрешително – 1 бр.;

Изготвени доклади, становища, справки, писма до районни администрации, институции, организации, заповеди, отговори по сигнали и жалби, относно изпълнението на дейностите по стопанисването на минералните и изворните води  - 1101 броя;

Проверки на място и съставени на констативни протоколи за установяване наличието на водовземни съоръжения – чешми, разположени в имоти общинска собственост; за изпълнение на условията по разрешителните за водовземане от минерални води; за състоянието на съоръженията, оборудването, прилежащите сгради и санитарно-охранителните зони на минералните сондажи; за спазване на забраните в пояс I-ви на СОЗ на сондажите; за изчисляване на такси за водовземане от минерални води; за пломбиране на водмери - 920 бр.;

Ежемесечна поддръжка на регистрите и тяхното актуализиране на сайта.

Събрани такси за водовземане от минерални води – 1 800 000 лв.

За отчетния период 01.09.2020 – 10.08.2023г. чрез работата на служителите от дирекция ЕООС е постигнат значителен напредък, по отношение на изпълнение на ангажиментите на Община Варна по нормативната уредба на националното и европейско законодателство по околна среда.

За периода са извършени два одита от „Звено за Вътрешен одит“ на процедурите по „Почистване и поддържане на участъци от отводнителни (охранителни) канали, дерета, канавки и водостоци на територията на община Варна“ и „Издаване на разрешителни за водовземане на минерални води“. Същите са оценени с положителни становища.

През изминалият период служителите са работили активно в посока изграждане на обществено отношение по въпросите, свързани с опазване на околната среда, повишаване екологичната култура и загриженост към мястото където живеем, с цел превръщане на Варна чист, красив и комфортен град, с подчертана европейска визия.

    Top