нашите сайтове english

Общностен център за деца и семейства – Варна

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0027-С01, с цел създаване на организация за изпълнение на допустимите дейности по проект № BG05SFPR002-2.003-0027 „Общностен център за деца и семейства-Варна“, процедура чрез подбор но проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Основна цел на проекта – Основната цел на проект "Общностен център за деца и семейства - Варна" е превенция на рисковете от изоставяне, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, повишаване благосъстоянието на децата и социално включване на рисковите групи от населението чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства от община Варна.

Проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“

    Top