нашите сайтове english

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./

 

 1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Община Варна, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 1. Служител на Община Варна, когато информацията му е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните му задължения.
 1. Лице, работещо под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на Община Варна;
 2. Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 3. Доброволец или стажант в Община Варна;
 4. Ръководител на общинско предприятие, общинска детска ясла, градина или социална услуга;
 5. Член на управителен или контролен орган на общинско търговско дружество;
 6. Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Община Варна, получил в това качество информация за нарушение;
 7. Работник или служител на Община Варна, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.
 8. Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.[1]

Имайте предвид, че защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст. 

 1. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят за нарушения[2] на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие с функциите и правомощията Община Варна, в следните области:

 1. Възлагане на обществени поръчки и възлагане на договори за концесия;
 2. Управление и безопасност на общинските пътни инфраструктури;
 3. Опазване на околната среда /енергийна ефективност, устойчиво управление на отпадъците, управление на шума в околната среда, управлението на водите и почвата, оценката на въздействието на публични и частни проекти върху околната среда, опазване на природата и биологичното разнообразие и др.
 4. Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 5. Сигурността на мрежите и информационните системи;
 6. Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 7. Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 8. Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 9. Трудовото законодателство;
 10. Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
 1. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в Община Варна

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до Длъжностното лице по защита на личните данни, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Варна.

 • Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:
 1. Лично, на отговорното лице;
 2. Чрез електронна поща, с адрес: zld@varna.bg;

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

 • Може да подадете устен сигнал чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на телефон 052-820-303.

       В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите със съдържанието на формуляра като го подпишете.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

          Следва да попълните всички данни във формуляра.

*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изизискванията, отговорното лице щи Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години. 

Формулярът може да изтеглите тук или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали. 

 1. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН(специално уведомление за поверителност)

Администратор на личните данни

Община Варна, адрес гр. Варна 9000, бул.“Осми Приморски полк” № 43, Булстат 000093442.

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. 

Получатели на личните данни

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени за Община Варна. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

 1. при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Изричното писмено съгласие се подава писмено или в електронна форма пред служител, отговорен за разглеждането на сигнала; или
 2. когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служител, отговорен за разглеждане на сигнала, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация. Ако възникне правно задължение за предаване на данните, Община Варна ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на получаване на сигнала, при спазване на задълженията за поверителност на информацията и защита на сигнализиращото и засегнатото лице.

Значение на предоставените лични данни

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Права на субектите на данни

При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в общата ни информация за защита на личните данни. С тази информация може да се запознаете тук.( Декларация за поверителност)

В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права по ЗЗЛПСПОИН:

 • да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
 • да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).

 

[1] "Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

[2] Действия или бездействия, които са незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 2, ал.1, или противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 2, ал.1 от настоящите Вътрешни правила.

 

  Top