нашите сайтове english

Вероизповедания

Религиозните общности може да придобиват статут на юридическо лице при условията и по реда Закона за вероизповеданията.

Регистрацията на религиозните общности като юридически лица се извършва от Софийския градски съд.

Вероизповеданията може да имат местни поделения съгласно уставите си.

Местните поделения със седалища на територията на Община Варна се вписват на уведомителен режим в Регистъра на местните поделения на религиозните общности в Община Варна от кмета на Общината на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или на упълномощено от него лице съгласно устава.

Заявлението за вписване се подава в Деловодството на Община Варна. То включва:

  1. Съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство.
  1. Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение.

След вписването Община Варна издава удостоверение на лицето, което представлява местното поделение на изповеданието.

По решение на централното ръководство и според устава на съответното вероизповедание местните поделения може да се регистрират като юридически лица в Окръжния съд – Варна.

Top