нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0041/08.01.2024 г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0041-08.01.2024 г. за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

6

7

8

9

10

11

1204-П

1

В1-1ЛВ-66Л-А0

Апартаменти за гости

"Флат 85"  "Flat 85"

9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, ж.к. "Чайка", бл. 24, вх. Б, ап. 5

1205-П

2

В1-1ЛЕ-6ИК-А0

Апартаменти за гости

"Камелия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 147, ет. 1

1206-П

3

В1-1ЛД-6ИК-С0

Стаи за гости

"Камелия"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, м-ст "Свети Никола", БУЛ. "КНЯЗ БОРИС I", № 147, ет. 2

682-О

4

В1-1ЛБ-6ЗР-А0

Апартаменти за гости

"Варна вайбс", "Varna vibes"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ПЕТЪР ЕНЧЕВ", № 2, вх. 2, ет. 3, ап. 15

683-О

5

В1-1ЛЖ-62Д-С0

Стаи за гости

"Студио 21"  "Studio 21"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Одесос, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 21, ет. 2

74-М

6

В1-1ЛГ-6ИЖ-А0

Апартаменти за гости

"Сперанца" "Speranza"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Младост, ЗПЗ, УЛ. "НИКОЛА СИМОВ" № 7, вх. Б, ет. 8, ап. 33

          Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

    Top