нашите сайтове english

Съобщениe за издадена Заповед № 0039/08.01.2024г. за регистрация на апартаменти и стаи за гости, със срок на действие безсрочен

На основание чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на категоризираните обекти, чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед: 

          На основание чл. 128 и чл. 130, ал. 7 от Закона за туризма, чл. 128, ал. 2 и ал. 4 от Закона за туризма и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от „Наредба за изискванията към места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“: 

1. Заповед № 0039 от 08.01.2024г. на Кмета на Община Варна за регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости и издадено удостоверение за регистрация на място за настаняване клас „В“ със срок на действие - безсрочно, а именно: 

Вх. № ЗАО/АУ

Дата ЗАО / АУ

№ на удостоверението

№ по ред

УИК от ЕСТИ

Вид на обекта

Наименование

Адрес на обекта

1

2

6

7

8

9

10

11

121687

18.12.2023 г.

1207-П

1

В1-1ЛЗ-6К5-А0

Апартаменти за гости

"ВВ1"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, БУЛ. "ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ", № 68, ет. 4, ап. 12

121937

19.12.2023 г.

1208-П

2

В1-1ЛИ-58Г-С0

Стаи за гости

"Ивановино"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, "ВИЛНА ЗОНА",  УЛ. "12-ТА" № 10, ет. 1

122892

21.12.2023 г.

1209-П

3

В1-1ЛК-6КХ-А0

Апартаменти за гости

"№ 32"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОЙРАН" № 2, сграда 9, вх. А, ет. 5, ап. 32

122893

21.12.2023 г.

1210-П

4

В1-1ЛЛ-6КХ-А0

Апартаменти за гости

"№ 33"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ДОЙРАН" № 2, сграда 9, вх. А, ет. 5, ап. 33

123208

21.12.2023 г.

1211-П

5

В1-1ЛМ-6Л0-А0

Апартаменти за гости

"Бриз", "Briz"

9000, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, адм.район Приморски, УЛ. "ПРЕСЛАВ ПЕТРОВ", № 30, ет. 2, ап. 6

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

    Top