нашите сайтове english

Обява за конкурс за Директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ” при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Магистър

1.2.Професионална област - Социални, стопански и правни науки, други   1.3.Професионален опит – 4 години професионален опит или придобит ранг III младши

1.4.Допълнителни изисквания: владеене на минимум един западно-европейски език.

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Краткосрочни, дългосрочни и стратегически цели в развитието на Община Варна през призмата на дирекция „Европейски и национални оперативни програми” и интервю. 

          На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

          Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

3.1.4.Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

          Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 01.02.2024г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес dpkrasteva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.      

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира и координира дейностите по разработване и изпълнение на проекти, финансирани по национални и международни програми, като оказва методическа помощ на звената за изпълнението им. Организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на информация и публичност, относно изпълнението на програми и проекти, финансирани от външни източници и постигнатите резултати. Осъществява връзките на Община Варна със сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмен на добри практики. Проучва опита на страните от Европейския съюз и на страните със силно развита национална система за развитие и финансиране на големите градове с цел разширяване възможности за развитие на Община Варна. Организира и координира дейностите по разработването на Общински планове за развитие /ОПР/ и програми за тяхното изпълнение. Организира и координира, дейностите по актуализирането на Общинския план за развитие и изготвянето на годишни доклади за изпълнение на ОПР. Участва в екипи за разработване на проекти.

7.Заплата, определена за длъжността: от 933лв. до 3250 лв.

          При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 171

Лице за контакт: Дора Кръстева

 

Заявление за участие

Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители

 

Публикувана на 22.01.2024 г.

 

 

    Top