нашите сайтове english

Обява за конкурс за Директор на дирекция "Канцелария на кмета" при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА”

при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

       1.1.Степен на завършено образование – Магистър

       1.2.Професионална област - Социални, стопански и правни науки, друго

       1.3.Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши  

       1.4.Допълнително необходима квалификация: владеене на западно-европейски език

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Мисия, визия, цели и действия за създаването на активен образ на Община Варна през призмата на дирекция „Канцелария на кмета““ и интервю.

       На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

       3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

       3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

       3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

       3.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

       3.1.4.Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

 Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 08.02.2024г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес gbedeleva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осигурява ефективно и законосъобразно управление на дейностите по международно сътрудничество, пресцентър, протоколна дейност и връзки с обществеността на Община Варна. Контролира и организира провеждането на официални срещи, конференции и други прояви от протоколен характер. Координира международната дейност на Община Варна, в т.ч. подготовката на двустранни и многостранни договори за международно сътрудничество, организация и контрол за тяхното изпълнение. Осигурява авторекламни и справочни материали за Община Варна, във връзка с протоколната дейност. Запознава обществеността с приоритетните задачи на местното самоуправление, изпълнявани от общинската администрация. Организира и подпомага участието на Кмета на Община Варна в междуправителствени форуми, осъществява оперативен контакт с чужди посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина, организира международни срещи и осъществява международна протоколна дейност. Осъществява координацията при участие на Кмета на Община Варна в иницативите и програмите на международно ниво. Осъществява връзките на Община Варна със сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмен на добри практики. Разпределя и контролира изготвянето в срок на отговори по кореспонденцията на кмета, свързана с международни и национални организации.

  1. Основната заплата, определена за длъжността: от 933 лв. до 3250 лв.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 369

Лице за контакт: Гергана Беделева

 

Заявление за участие

Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Публукувано на 29.01.2024 г.

    Top