нашите сайтове english

Декларации

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение 

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче

Декларация за облагане с таксиметров превоз на пътници - чл.61х от ЗМДТ

Декларация за облагане с данък върху самолети и други въздухоплавтелни средства - чл. 54 от ЗМДТ

Декларация за облагане с данък върху кораби и други плавателни средства - чл. 54 от ЗМДТ

Декларация за облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. ал.3 от ЗМДТ

Декларация по чл. 61р, ал.5 за облагане с туристически данък

Декларация за облагане с патентен данък - чл. 61н от ЗМДТ

Декларация по чл.71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, за такса за битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

Декларация по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци

Top