нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за Директор на дирекция „Европейски и национални оперативни програми” при Община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ”

при Община Варна

 

 1. В.В.М. Рег.№РД24002794ВН/30.02024г.
 2. А.К.К. Рег.№РД24002896ВН/30.01.2024г.
 3. В.Б.К. Рег.№РД24003083ВН/31.01.2024г.
 4. И.Г.К. Рег.№РД24003122ВН/01.02.2024г.
 5. Д.К.Г. Рег.№РД24003131ВН/01.02.2024г.
 6. В.Я.Г-Г. Рег.№РД24003141ВН/01.02.2024г.
 7. Г.А.К. Рег.№РД24003162ВН/01.02.2024г.
 8. В.П.И. Рег.№РД24003248ВН/01.02.2024г.

 

Концепцията трябва да се представи до 17.30 часа на 19.02.2024 г. в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”, ет.4, ст.409 на хартиен носител и електронен носител в PDF формат.

 

Критерии за оценка на концепцията:

 1. Изисквания към концепцията за стратегическо управление:

1.1.Да разкрива знанията на кандидата за стратегията за развитие на Община Варна през призмата на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

1.2.Да показва познаване на нормативната уредба в областта на европейските проекти и оперативни програми и системата за прилагането й при изпълнението им.

1.3.Да показва уменията на кандидата за идентифициране на проблемите и формулиране на целите на общинската политика в областта на проектите и оперативните програми и Плана за интегрирано развитие на общината.

1.4.Визия за развитие на дирекцията, нейния експертен и административен капацитет.

 1. Изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

2.1.Умение за организиране и структуриране на информацията.

2.2.Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст.
2.3.Достъпност и точност на изложението.

2.4.Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.

2.5.Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници.

 1. Критерии за преценка на концепциите:

3.1.Пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на концепцията.

3.2.Точно и ясно формулиране на приоритетите в управлението и дейността на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, обоснованост на основните цели и действия, свързани с предлаганите приоритети.

3.3.Практическа насоченост.

3.4.Съобразеност с действащите нормативни актове.

3.5.Стратегическо мислене, логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

 1. Критерии за преценка при защита на концепцията за стратегическо управление:

4.1.Умения за представяне на синтезирано и структурирано експозе върху писмената концепция.

4.2.Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема.

4.3.Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията.

4.4.Управленски знания и умения.

4.5.Комуникативни умения и езикова култура.

 1. Система за определяне на резултатите:

5.1.Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5 степенна скала в зависимост от това до каква степен отговарят на поставените изисквания. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

5.2.Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Време на защита на концепцията – до 30 минути на всеки кандидат.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

5.3.Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита.

5.4.До участие в интервю се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценка и защита на концепцията е най-малко „8“.

5.5.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.

5.6.Определя коефициент 4 за резултата от оценка и защита на концепцията и коефициент 5 за интервюто.

5.7.Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от оценката и защитата на концепцията и интервюто, умножени с определените в т.5.6. коефициенти.

                    

                                                   

       Председател  на конкурсната комисия:_______(п)__________                                                                                                               
                                          (Нора Момчева)

 

 

С П И С Ъ К

Н А

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ”

при Община Варна 

 

Име,презиме и фамилия на кандидата

 

Основание за недопускане

 

1.  О.О.И.  Рег.№РД24002192ВН/24.01.2024г.

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

2.  Й.В.С.  Рег.№РД24002563ВН/29.01.2024г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит

3.  В.С.Д.  Рег.№РД24002881ВН/30.01.2024г.

Кандидатът не е предоставил документи, удостоверяващи изискуемия професионален опит

4.   Р.В.Л.  Рег.№РД24003231ВН/01.02.2024г.

Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

       Председател  на конкурсната комисия:_______(п)__________                                                                                                               
                                          (Нора Момчева)

 

Публикувано на 08.02.2024 г.

  Top