нашите сайтове english

Обява за подбор във връзка с набирането на двама външни членове на Одитния комитет в Община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Варна, на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 4075/23.11.2023г.  на кмета на общината,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на двама външни членове на Одитния комитет в Община Варна при следните условия:

 1. Място на изпълнение на дейността:Община Варна, адрес бул. „Осми приморски полк“ № 43.
 1. Изисквания към кандидатите за външни членове на Одитния комитет, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

        2.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

        2.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния  одит;

        2.3. Да не участват в друг одитен комитет, създаден по реда на чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 3. Необходими документи за участие в подбора:

        3.1. Писмено заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет в Община Варна по образец съгласно приложение № 1;

        3.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

        3.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

        3.4. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит.

 1. Място и срок на подаване на документи

Комплектът с документи се подава лично или чрез упълномощено лице, в Информационен център на Община Варна на адрес: бул. „Осми приморски полк“ № 43, от 08,30 до 17,30 часа.

Срок за подаване на документи – 30 календарни дни от публикуване на Обявлението в интернет страницата на Община Варна https://www.varna.bg

 1. Кратко описание на задълженията на външен член на Одитния комитет:

Участва в заседанията на Одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца.

При встъпването си в длъжност членовете на Одитния комитет подават декларация за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, съгласно Приложение № 4 към чл. 16, ал. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността  на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

 1. Размер на възнаграждението на външен член на Одитния комитет:

Размерът на възнаграждението на външен член на Одитния комитет за участие в заседание на Одитния комитет е половин минимална заплата, но не повече от една минимална работна заплата за страната на месец. Минималният брой заседания е поне веднъж на два месеца.

 1. Начин на провеждане на подбора:

Подборът се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на Община Варна на два етапа:

- Преглед на представените от кандидатите документи;

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата (дейността) на одитния комитет

Протоколът на комисията с допуснатите и недопуснатите кандидати ще се публикува на интернет страницата на Община Варна, секция „Конкурси“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес/ електронна поща ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъдат посочени датата, мястото и часът на провеждане на интервюто.

Комисията оценява общото представянето на допуснатите до интервюто кандидати и ги класира по низходящ ред.

 1. Въз основа на резултатите от класирането ще бъдат изпратени писмени покани за членство в Одитния комитет на кандидатите, класиране на първите три места. Поканите се изпращат и на посочена от кандидатите електронна поща.
 1. Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Силвия Йовкова, тел: 052/820258.
 1. Образец на заявление за участие в процедурата за подбор е публикувано на интернет страницата на Община Варна - секция „Конкурси“

 

Приложение:

Заявление за участие в процедурата - Приложение № 1 към чл. 6 на НПОСДОКОПС

 

Публикувано на 20.02.2024 г.

  Top