нашите сайтове english

Обява за конкурс за Директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при Община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

при Община Варна

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

        1.1. Степен на завършено образование – Магистър

        1.2. Професионална област – технически науки

        1.3. Професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши  

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за развитие и експлоатация на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояване на територията на община Варна“ и интервю.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

        3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

        3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

        3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

        3.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

        3.1.4.Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 05.03.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес nklyunkova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

 6.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва в разработването, обосновава и провежда политиката на Община Варна в областта на инженерната инфраструктура и благоустройството. Ръководи, координира и контролира дейността на дирекцията. Контролира спазване на законоустановените срокове по изпълнение на задачите. Организира изпълнението на решенията на Общински съвет, свързани с градската инфраструктура, благоустрояването и др. и изпълнението на Заповедите на Кмета на Община Варна, свързани с дейността на дирекцията. Изпълнява задълженията по чл. 197, ал. 2 от ЗУТ за строежи общинска и държавна собственост, за които е оправомощен да издава разрешения за строеж. Контролира изготвянето в срок на становища по сигнали и жалби на физически и юридически лица, свързани с дейността на дирекцията. Ръководи, координира и контролира освидетелстването на строежи на територията на община Варна, които са опасни за здравето и живота на гражданите, негодни за ползване и застрашени от самосрутване (съгласно раздел III, Глава XIII от ЗУТ). Контролира изготвянето на становища във връзка с установяването на състоянието на строежите. Утвърждава констативни протоколи и проект на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ. Участва в разработването на оперативни и бюджетни програми на Община Варна в рамките на дейности по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ. Дава експертно становище по събраната и обобщена информация предоставена от районните администрации по отношение на приоритета на принудително изпълнение на неизпълнените заповеди, издадени от районните администрации за поправяне, заздравяване или премахване на строежи частна собственост. Участва в работата на постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

  1. Основната заплата, определена за длъжността: от 933 лв. до 3250 лв.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 263

Лице за контакт: Невена Клюнкова

 

Заявление за участие

Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители

 

Публукувано на 21.02.2024 г.

    Top