нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – 2 бр. на непълен работен ден - 4 часа към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК – 2 бр. на непълен работен ден - 4 часа

към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.

при Община Варна

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Квалификация: минимално образование бакалавър в област подходяща за заеманата длъжност

1.2.Общ професионален опит: минимум 1 година професионален опит след дипломиране

2. Специфичен професионален опит: опит в дейности по подготовката, изпълнението, координацията и администрирането на проекти или в сферата на заеманата длъжност.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 17:30 часа на 16.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • Подпомага управлението на проекта в съответствие с предвиденото в АДБФП и указанията на структурата за наблюдение и докладване (СНД);
 • Подпомага Ръководителя на ЗИП при изпълнение на неговите задължения в рамките на своите компетенции;
 • Отговаря за техническото и административното обезпечаване на проектите;
 • Води и съхранява документацията и кореспонденцията по проектите;
 • Съхранява и поддържа /актуализира регистри на документацията и цялостния архив по изпълнение на проектите (проектно досие), както и електронен регистър на документацията по проектите;
 • Съхранява досието на проектите до постъпването им за съхранение в архива на Община Варна;
 • Осигурява достъп на членовете на екипа до документацията по проектите, с цел изпълнение на задълженията им;
 • Организира и обезпечава с необходимите технически материали провеждането на работните срещи на ЗИП;
 • Води протоколи от обсъжданията и взетите решения на работните срещи на ЗИП;
 • Изготвя съобщенията до медиите във връзка с изпълнението на проектите;
 • Координира и организира работата на ЗИП във връзка с осъществяването на мерките за информация и публичност на проектите;
 • Координира изготвянето на месечни справки, доклади за напредък и окончателен доклад за изпълнение на проектите и ги предоставя за одобрение от Ръководителя на ЗИП;
 • Изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни по проектите;
 • Следи и информира Ръководителя на ЗИП и останалите членове за публикувани от СНД – Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ;
 • Изготвя месечни отчети за напредъка по изпълнение на проектите;
 • Подпомага всички членове на екипа в рамките на своите компетенции и въвежда необходимата информация в ИСУН;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проектите, докладва на служителя отговорен за докладване и администриране на нередности по проекти на Община Варна, финансирани от ЕС.
 1. Размер на заплата за заемане на длъжността: до 1350 лева, като при назначаване основният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено:  отдел "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" към дирекция “Европейски и национални оперативни програми”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-109

 

Заявление до Кмета на Община Варна

 

Публикувана на 02.02.2024 г.

  Top