нашите сайтове english

Обява за подбор за длъжност „ЮРИСТ“ – 1 бр. към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

ОБЩИНА ВАРНА 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  „ЮРИСТ“ – 1 бр.

към ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ /ЗИП/ по процедура BG-RRP-4.023  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост

при Община Варна

 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Магистър;

1.2.Професионална област – Право или еквивалентна специалност;

1.3.Професионален опит: минимум 1 година професионален опит.

2. Специфичен професионален опит: опит в управлението/изпълнението на проекти, опит в изготвяне и провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 17:30 часа на 16.02.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите или техни упълномощени представители.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • Проверява спазeни ли са нормативните изисквания към документацията, съгласно ЗОП и Вътрешните правила на Община Варна;
 • Проверява спазен ли е срока за публикуване на решение за промяна; променят ли се дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката; определя ли се нов срок за получаване на оферти или заявления;
 • При прекратяване на процедурата проверява спазени ли са нормативните изисквания на решението за прекратяване; изложени ли са мотиви обосноваващи причините за прекратяването;
 • Координира процесите по изпращане на информация до указаните в нормата адресати (вкл. и до ЕК при необходимост); по спазване на изискванията при предоставяне на отговор на запитванията от страна на кандидатите; по изпращане на Решението с резултатите от процедурата по адресати в нормативно установения срок; по освобождаването на гаранцията за участие в срок; за сключване на договор в законоустановения срок;
 • Отговаря за създаването на досие на обществената поръчка и комплектоването му с всички документи на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
 • Следи за спазване на клаузите по сключените договори с избраните Изпълнители и оказва необходимата правна помощ на Ръководителя на проектите и членовете на ЗИП, относно изпълнението на проектите;
 • При отправено запитване от структурата за наблюдение и докладване (СНД), "Одит на средствата от Европейския съюз" или друг компетентен във връзка с процедури по администриране на нередности и измами, подготвя отговори и становища;
 • Подпомага ръководителя на ЗИП при подготовка на отговори, във връзка с постъпили жалби, запитвания и др., в процеса на изпълнение на договорите и дейностите, свързани с реализацията на проектите и АДБФП;
 • Предприема необходимите действия за привеждане на вътрешната система за управление и контрол в община Варна в съответствие с изискванията на ДБФП, ако е необходимо;
 • Участва в събирането и анализа на информация за напредъка на проектите и въвежда необходимата информация в ИСУН;
 • Участва в контрола по функционирането на системата на управление на проектната документация в съответствие с изискванията на СНД, като гарантира генериране на надеждна и пълна информация за хода на проектите по компоненти/фази на изпълнение;
 • Изготвя/изменя/допълва Споразумения за партньорство между Община Варна и Сдруженията на собствениците във връзка с изпълнение на проектите;
 • Участва в изготвянето на доклади, информация и съобщения по отношение на изпълнението на проекта в обхвата на своите задължения;
 • При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проектите, докладва на служителя отговорен за докладване и администриране на нередности по проекти на Община Варна, финансирани от ЕС.
 • Участва в срещите на екипа по проектите.
 1. Размер на заплата за заемане на длъжността: до 2 700 лева, като при назначаване основният размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено:  отдел "Стратегическо планиране и проекти за устойчиво развитие" към дирекция “Европейски и национални оперативни програми”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-109

 

Заявление до Кмета на Община Варна

 

Публикувана на 02.02.2024 г.

 

  Top