нашите сайтове english

Обява за конкурс за началник на отдел „Младежки дейности“ към Дирекция "Образование и младежки дейности" при община Варна

ОБЩИНА ВАРНА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

при Община Варна

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – Бакалавър

2.2. Професионална област – Социални и стопански науки; хуманитарни науки; друга

2.3. Професионален опит – 3 години или придобит ранг ІІІ младши

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.  

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители)

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит.

3.1.4. Други документи, които са свързани с изискванията за заемане на длъжността.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

          Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 21.03.2024 г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.406, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават по електронен път на адрес dvalcheva@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.      

6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Координира изготвянето и изпълнението на общинската програма за младежки дейности.  

Контролира и организира разработването, съгласуването, актуализирането и разпределението на бюджетните средства за младежки дейности, контролира начина на усвояването, финансовата отчетност и целесъобразността на разходите. Координира и контролира дейностите по организиране и провеждане на прояви от общинската програма за младежта и на външни младежки прояви, както и прилагането на наредбите за финансово подпомагане. Контролира, организира и ръководи дейността на отдела, разпределя задачите на служителите от отдела, обсъжда и съгласува подготвените от тях анализи, становища, доклади и други. Организира и контролира дейности, свързани със създаване на условия за активна творческа дейност и личностна изява на децата и младежите в рамките на свободното време, чрез младежките пространства. Организира и контролира дейности и инициативи за насърчаване и подпомагане на децата и младежите със специални потребности, в неравностойно социално положение и изолация.  Организира и контролира реализирането на  научно-приложна, художествено-творческа и развлекателна дейност за децата и младите хора. Организира и контролира провеждането на масови младежки прояви с комплексен социализиращ ефект - младежки изложения, фестивали, форуми, международен обмен и други.

7. Основната заплата, определена за длъжността: от 933 лв. до 3050 лв.

          При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Община Варна.

 

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 511

Лице за контакт: Десислава Вълчева

 

Заявление за участие

Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители

 

Публикувана на 11.03.2024 г.

    Top