нашите сайтове english

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за Директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” при Община Варна

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

за длъжност

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

 при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

 1. К.С.А. РД24006163ВН/29.02.2024 г.
 2. К.Н.И. РД24006300ВН/01.03.2024 г.
 3. Б.Х.К. РД24006327ВН/01.03.2024 г.
 4. Т.С.Т. РД24006359ВН/01.03.2024 г.
 5. П.Т.К. РД24006471ВН/05.03.2024 г.
 6. С.Б.И. РД24006494ВН/05.03.2024 г.
 7. С.И.С. РД24006515ВН/05.03.2024 г.
 8. И.Б.К. РД24006525ВН/05.03.2024 г.
 9. Х.И.К. РД24006545ВН/05.03.2024 г.

Концепцията трябва да се представи до 17.30 часа на 20.03.2024 г. в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция „Управление на човешките ресурси и административни услуги”, ет.4, ст.404 на хартиен носител и електронен носител в PDF формат.

Критерии за оценка и защита на концепцията:

 1. Изисквания към съдържанието на концепцията за стратегическо управление:

1.1. Да разкрива знанията на кандидата за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояване и тяхната експлоатация.

1.2. Да показва познаване на нормативната уредба в областта на експлоатация на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояване и системата за прилагането й.

1.3. Да показва уменията на кандидата да идентифицира проблемите.

1.4. Визия за развитие на дирекцията, нейния експертен и административен капацитет.

1.5. Да показва широтата и задълбочеността на възгледите на кандидата относно тематиката, според изискванията на конкурса.

    2. Изисквания към структурата и оформлението на концепцията:

2.1. Умение за организиране и структуриране на информацията.

2.2. Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст.

2.3. Достъпност и точност на изложението.

2.4. Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.

2.5. Обем на разработената концепция – не повече от 15 страници, шрифт Verdana, 10 пункта, разстояние между редовете 1,5.

 1. Критерии за преценка на концепцията:

3.1. Пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на концепцията.

3.2. Точно и ясно формулиране на приоритетите в управлението и дейността на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, обоснованост на основните цели и действия, свързани с предлаганите приоритети.

3.3. Практическа насоченост.

3.4. Съобразеност с действащите нормативни актове.

3.5. Стратегическо мислене, логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

 1. Критерии за преценка при защита на концепцията за стратегическо управление:

4.1. Умения за представяне на синтезирано и структурирано експозе върху писмената концепция.

4.2. Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема.

4.3. Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията.

4.4. Управленски знания и умения.

4.5. Комуникативни умения и езикова култура.

 1. Система за определяне на резултатите:

5.1. Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на кандидатите и ги преценява по 5 степенна скала в зависимост от това до каква степен отговарят на поставените изисквания. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

5.2. Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Време на защита на концепцията – до 30 минути на всеки кандидат.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

5.3. Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита.

5.4. До участие в интервю се допускат кандидати, чийто общ резултат от оценка и защита на концепцията е най-малко „8“.

5.5. Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 4,00.

5.6. Определя коефициент 4 за резултата от оценка и защита на концепцията и коефициент 5 за интервюто.

5.7. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от оценката и защитата на концепцията и интервюто, умножени с определените в т.5.6. коефициенти.

 

Председател  на конкурсната комисия:________(П)_________

                                                                       (Силва Крикорян)

 

 

 

С П И С Ъ К

Н А

 НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

при Община Варна

 

 1. А.К.К. РД24006193ВН/29.02.2024 г. - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит.
 2. П.В.М. РД24006601ВН/06.03.2024 г. - представените от кандидата документи са подадени след изтичане на срока, посочен в обявата.

 

 

Председател  на конкурсната комисия:________(П)_________

                                                                       (Силва Крикорян)

 

Публикуван на 12.03.2024 г.

  Top