нашите сайтове english

Списък на допуснати кандидати за участие в конкурс за началник на отдел „Младежки дейности“ към Дирекция "Образование и младежки дейности" при община Варна

С П И С Ъ К

Н А

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ към дирекция „Образование и младежки дейности при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия допуска до участие следните кандидати:

 1. М. П. А. Вх. №РД24007409ВН/14.03.2024г.
 2. Й. С. Д. Вх. №РД24007803ВН/19.03.2024г.
 3. С. В. У. Вх. №РД24007880ВН/19.03.2024г.
 4. Б. К. А. Вх. №РД24007938ВН/20.03.2024г.
 5. Р. Д. К. Вх. №РД24007989ВН/20.03.2024г.
 6. Н. И. В. Вх. №РД24008085ВН/20.03.2024г.
 7. Е. А. Р. Вх. №РД24008170ВН/21.03.2024г.
 8. Д. В. И. Вх. №РД24008229ВН/21.03.2024г.
 9. Е. К. Х. Вх. №РД24008209ВН/21.03.2024г.
 10. Д. М. М. Вх. №РД24008252ВН/21.03.2024г.

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 09.04.2024 г. в 10:00 часа в сградата на Община Варна, етаж 4, стая 403.

Нормативни документи за подготовка:

 1. Закон за държавния служител
 2. ЗМСМА
 3. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в ДА
 4. Закон за младежта
 5. Закон за юридическите лица с нестопанска цел 
 6. Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приети на заседание на Общински съвет – Варна на 25.07.2001 г.
 7. Наредба №1 от 10 06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта. Обн. ДВ. Бр.48 от 28.06.2022 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 15 от 14.02.2023 г.
 8. Национална стратегия за младежта 2021 - 2030 г.
 9. Национална програма за младежта (2021 - 2025)
 10. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ 

Система за определяне на резултатите:

    1.Изисквания за решаване на теста:

    1.1. Кандидатите ще решават тест от 25 въпроса.

    1.2. Всеки въпрос се оценява с 0,20.

    1.3. Време за решаване на теста – 45 минути

    1.4. Минимален резултат за допускане до интервю - 20 верни отговора.

    2.Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто 4,00.

    3.Коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите: 3 за решаване на теста и 5 за интервюто.    

 

 

Председател  на конкурсната комисия:________(П)_________

                                                                       (Силва Крикорян)

 

 

С П И С Ъ К

НА

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ към дирекция „Образование и младежки дейности при Община Варна

 

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия не допуска до участие следните кандидати:

 1. В. В. В. - РД24007995ВН/20.03.2024г.

Основание за недопускане: Представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит

 

  

Председател  на конкурсната комисия:________(П)_________

                                                                       (Силва Крикорян)

 

Публикувани на 28.03.2024 г.

 

  Top