нашите сайтове english

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на трима външни членове на одитния комитет на Община Варна

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на трима външни членове на одитния комитет на Община Варна

 

Днес, 28.03.2024 г., в Община Варна, гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 се проведе заседание на комисията, назначена със заповед № 4075/23.11.2023 г., изменена със зап. №1041/25.03.2024 г. на кмета на Община Варна за провеждане на процедура за подбор на трима външни членове на одитния комитет на Община Варна.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, както следва: Председател:

Силва Крикорян – Секретар на Община Варна 

Членове:

 1. Силвия Йовкова – ръководител на Звено за вътрешен одит;
 2. Галина Строгова – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“;
 3. Красимира Кузманова – директор на дирекция „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“;
 4. Светла Маринова – директор на дирекция „Правно - нормативно обслужване“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпилите в Община Варна заявления и документи от кандидатите за външни членове на одитния комитет на Община Варна и вземане на решение за допускане до подбора чрез интервю.
 2. Определяне на дата, час и място за провеждане на интервю.
 3. Определяне на методика за оценка на кандидатите от проведено интервю

По точка първа от дневния ред:

В определения по втората обява срок за прием на документи (до 21.03.2024 г. включително) в деловодството на Община Варна са постъпили още 3 заявления за участие в процедурата. Комисията установи, че са подадени заявления по реда на тяхното постъпване от следните кандидати:

 1. М.М.Й.;
 2. М.С.С.;
 3. Н.С.Х.

Комисията разгледа постъпилите заявления на кандидатите и установи, че същите са изготвени съгласно изискуемия се образец и към тях са представени необходимите документи, съгласно заповед № 4075/23.11.2023 г. на кмета на Община Варна. При прегледа на документите на кандидатите се установи, че същите удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени в нормативните актове за заемане на обявената позиция, а именно да: - имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; - имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит.

Предвид гореизложеното и съобразно приложимите изисквания на действащата нормативна уредба, комисията единодушно реши:

Допуска до участие в подбора следните кандидати:

 1. М.М.Й. с рег. №РД24005448ВН/23.02.2024г.;
 2. М.С.С. с рег. №РД24007334ВН/13.03.2024г. ;
 3. Н.С.Х. с рег. №РД24007815ВН/19.03.2024г.  

До допуснатите кандидати, вкл. и на допуснатия при първата обява от 04.01.2024г. – С.В.И. с рег. №РД24002695ВН/29.01.2024 г.,  да бъде изпратена покана за явяване на интервю, указваща часа, датата и мястото за провеждането му, с приложена методика за оценка на кандидатите. С оглед оперативност поканата следва да бъде изпратена на посочения от кандидатите в заявлението за участие e-mail адрес.

Няма недопуснати кандидати до интервю.

По точка втора от дневния ред:

Комисията реши интервюто с допуснатите кандидати да се проведе на 04.04.2024 г. в 14:00 часа в сградата на Община Варна, етаж 4, стая 403.

По точка трета от дневния ред:

Комисията определи методика за оценка на кандидатите от проведено интервю. Кандидатите излагат своята теза по 4 предварително обявени теми/въпроси:

 1. Виждане за ролята, мястото и работата на Одитния комитет;
 2. Разбиране на кандидата за целите на Община Варна, предизвикателствата, пред които е изправена и съществуващите рискове;
 3. Спецификата на работата в общината и познания върху правната рамка на дейността й;
 4. Виждания на кандидата за управлението на риска в общината, управлението и ролята на вътрешния и външния одит.

Критерият за оценка на представянето по всека тема е комплексен и включва: професионална и аналитична компетентност; ориентация към резултатите; работа в екип.

Оценката се извършва по 5-степенна скала:

5 – напълно отговаря на критерия;

4 – в голяма степен отговаря на критерия;

3 – в средна степен отговаря на критерия;

2 – в малка степен отговаря на критерия;

1 – не отговаря на критерия.

Всеки участник се оценява от всеки член на комисията, поотделно за всяка тема, като резултатите се документират във формуляр за оценка. Крайната оценка се образува от сбора на индивидуалните оценки, дадени от членовете на комисията, по всяка от зададените теми/въпроси.

Максималната обща оценка, която може да получи кандидата е 100 точки.

Кандидатите се класират по низходящ ред, за което се съставя Протокол за оценка на общото представяне  на кандидатите за външни членове на одитния комитет.

 

 

Председател на комисията за подбор: ______п________

                                                                         (Силва Крикорян)

  Top