нашите сайтове english

Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила

НОМЕР НА ДБФП: BG05СФПР002-2.006

Община Варна е подписала с Агенцията за социално подпомагане Споразумение №ФС01-0442/18.12.2023 г.  

БЕНЕФИЦИЕНТ:  Агенцията за социално подпомагане

ЦЕЛ:

Целта на настоящата операция е усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа, посредством продължаване на предоставянето ѝ на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Тя поставя специален фокус върху развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца - жертви на насилие или трафик и деца - непридружени бежанци.

Основен приоритет е изработването на устойчива и дълготрайна визия за бъдещето на приемната грижа на национално ниво, в което ще участват представители на държавните институции, местната власт и гражданското общество.

 

Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1-по процедура №BG05СФПР002-2.006, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

    Top