нашите сайтове english

Обява за избор на ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

За избор на ЕКСПЕРТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Варна, при следните условия:

 

Минимални изисквания:

 • Висше образование, степен „бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с европейско финансиране и/или по други програми,  и опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на мероприятия и/или работа, свързана с протоколни прояви.
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office - Power Point, Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти. (доказва се с диплома/ удостоверение/сертификат).
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В“ (доказва се с копие на свидетелство за управление на МПС).

 

Специфични задължения:

 • Логистично и административно подсигурява предоставянето на информационни, комуникационни и експертни дейности от ОИЦ в сътрудничество с останалите членове на екипа, възложени пряко от управителя на ОИЦ, от работодателя и/или от представител на дирекция ЦКЗ в МФ.
 • Посреща посетителите в ОИЦ и при нужда им съдейства за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси.
 • Води регистър на входящата и изходяща кореспонденция, на постъпилите запитвания (по телефон, електронна поща) и води дневник на посещенията в ОИЦ.
 • Осигурява логистиката – транспорт, техника, зала, покани и др. при организирането на специални събития за популяризиране на Кохезионната политика и на оперативните програми (информационни дни, семинари, посещения, лекции и др.) на територията на областта.
 • Подпомага организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, УО на програмите.
 • Активно участва в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно.
 • Обезпечава функционалността и наблюдава за изправността на екрани и технически средства, излъчващи материали за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ.
 • Обезпечава ритмичността на доставките и поддържането на необходимата наличност от канцеларски и други материали, необходими за нормалното функциониране на ОИЦ.
 • Участва редовно в ежемесечните заседания на екипа на ОИЦ и ръководителя на проекта за преглед, планиране и координация на оперативната дейност.
 • Използва по предназначение базата данни за нуждите на информационната мрежа на ОИЦ. След съгласуване с Управителя на ОИЦ въвежда актуална и точна информация в рамките на своите компетенции и права за достъп до мрежата.
 • Своевременно, след съгласуване с управителя на центъра, предоставя информация на дирекция ЦКЗ в МФ, в изискуемия формат и срок.
 • Спазва професионална етика при изпълнение на своите функции и трудови задължения и не се ангажира с никакви дейности, които могат да се отразят отрицателно върху имиджа на ОИЦ и проекта.
 • Активно участва в обучения и други инициативи, организирани от дирекция ЦКЗ в МФ, МРРБ, ЕК и други организации, насочени към усъвършенстване на компетентността му и развитие на личните му професионални умения.
 • Отнася се към материалната база и оборудването на ОИЦ с грижа на добър стопанин.
 • В цялостната си дейност спазва изискванията на Процедурния наръчник за работата на 27-те ОИЦ, както и Процедурните правила на регионалните съвети за развитие за изпълнение на функциите на ОИЦ по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие.

 

Основни задължения:

 • Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от представител на дирекция ЦКЗ в МФ, след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 • Участва в експертния състав към регионалните съвети за развитие (звено за медиации или звено за публични консултации) във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021 г. - 2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.
 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
 • Предоставя пълен и безплатен достъп до необходимата информация и/или насоки за използването на информацията на заинтересованите лица във връзка с всички процедури и програми, свързани с енергийната ефективност, енергийното обновяване на сградния фонд в съответствие с европейското и националното законодателство.
 • Предоставя информационна подкрепа за програмите на пряко управление от ЕK, информация за функционалностите на електронното приложение към „Официалния вестник" на ЕС - Tender Electronic Daily, както и информация за публикуваните обявления за възлагане на обществени поръчки в други държави членки и такива, обявени от институциите на ЕС.
 • Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
 • Разпространява обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта.
 • Събира и обобщава информация за добри практики и представя на прекия си ръководител. Предоставя информация за добри практики на потенциални бенефициенти.
 • Сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ по повод на предоставяната от ОИЦ информация.
 • Участва в Координационни срещи, обучения и обучителни пътувания.

 

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
 2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
 3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
 4. Необходими документи:
 • Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец;
 • Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
 • Документи, доказващи експертен опит – копия от трудови /граждански договори, трудови /осигурителни книжки
 • Документи доказващи умения- сертификати/ удостоверения/ референции

 

Брутна заплата: 2 550 лв.

Място на подаване на документите: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, Информационен център на Община Варна(Сградата на Община Варна)

Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 08.05.2024 г. включително.  

Телефон за информация: 052/ 820 911, ОИЦ-Варна

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Варна, сайта на Община Варна, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

 

Обява за конкурс

 

Публикувана на 08.04.2024 г.

 

 

 

  Top