нашите сайтове english

Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк Варна

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № от ИСУН - BG16FFPR002-3.007-0017-C01, №Д-34-33/08.04.2024 г.
Процедура на директно предоставяне: BG16FFPR002-3.007 “Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“
Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
Бенефициент: Община Варна
Обща стойност на проекта: 199 989.25 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца (08.04.2024 г. – 08.04.2025 г.)

Цел на проекта: Разработване на пълни, качествени и адекватни стратегически документи, които да осигурят техническата готовност на Община Варна за своевременно кандидатстване и финансиране на инвестиционни проекти по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Проект №BG16FFPR002-3.007-0017 „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк Варна“

    Top